Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 189

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu,

podpisana w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 8 lipca 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM REPUBLIKI GRECKIEJ
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, EDUKACJI, NAUKI, SPORTU, MŁODZIEŻY
I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Greckiej, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc współpracować w dziedzinach objętych niniejszą Umową, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, szerokie kontakty międzyludzkie oraz wzajemne upowszechnianie znajomości języka państwa drugiej Strony przyczynią się do umocnienia tradycyjnej przyjaźni między narodami polskim i greckim,

pragnąc wspierać wzajemnie korzystne kontakty i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży oraz środków masowego przekazu,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1 [Przedmiot umowy]

Strony będą rozwijały wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, sportu oraz wymiany młodzieży. Będą ułatwiały kontakty między zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, wspierały kontakty międzyludzkie oraz umożliwiały wymianę informacji i publikacji.

Artykuł 2 [Działania w celu rozwoju współpracy]

W celu rozwoju współpracy kulturalnej i ułatwienia wzajemnego zrozumienia, każda ze Stron podejmie starania na rzecz promocji kultury drugiego państwa na swoim terytorium, poprzez:

1) wspieranie bezpośrednich kontaktów i wymiany wizyt twórców, artystów, grup artystycznych, delegacji stowarzyszeń twórczych i artystycznych oraz organizatorów wydarzeń i animatorów kultury;

2) popieranie inicjatyw wydawniczych i translatorskich mających na celu zapoznanie społeczeństw z twórczością literacką autorów polskich i greckich;

3) włączanie utworów muzycznych i dramatycznych do repertuaru instytucji kultury;

4) organizowanie wystaw, koncertów, pokazów filmowych i imprez artystycznych;

5) umożliwianie wymiany doświadczeń w dziedzinie teatru poprzez organizację warsztatów i wizyt studyjnych oraz prezentację spektakli teatralnych;

6) wspieranie na zasadzie wzajemności udziału artystów i grup artystycznych w międzynarodowych festiwalach odbywających się w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej;

7) popieranie bezpośredniej współpracy muzeów w celu prezentacji ich zbiorów z zakresu dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej;

8) organizowanie imprez mających na celu podkreślanie i upowszechnianie dorobku twórców działających w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.

Artykuł 3 [Współpraca w dziedzinie kinematografii]

W dziedzinie kinematografii Strony będą popierały:

1) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej, zgodnie z regulaminami tych festiwali;

2) współpracę między filmotekami narodowymi, instytucjami filmowymi i stowarzyszeniami filmowców obu państw;

3) koprodukcję filmów oraz wzajemne świadczenie usług przy produkcji filmów;

4) organizację przeglądów dorobku współczesnej kinematografii drugiej Strony.

Artykuł 4 [Współpraca szkół i uczelni artystycznych]

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych. Warunki współpracy uzgadniane będą przez zainteresowane placówki.

Artykuł 5 [Współpraca między organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną i kulturalną dla dzieci i młodzieży]

Strony będą popierały współpracę między organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną i kulturalną dla dzieci i młodzieży.

Artykuł 6 [Współpraca w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego]

1. Strony będą popierały współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym między instytucjami zajmującymi się konserwacją zabytków historii i sztuki.

2. Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archeologii oraz badań nad kulturą antyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 7 [Współpraca w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury]

1. Strony będą współpracowały w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo narodowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej oraz umowami międzynarodowymi wiążącymi obie Strony.

2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.

Artykuł 8 [Współpraca bibliotek publicznych i archiwów państwowych]

Strony będą popierały współpracę bibliotek publicznych i archiwów państwowych obu państw oraz wymianę informacji i materiałów, zgodnie z przepisami prawa każdego z państw.

Artykuł 9 [Współpraca w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych]

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł 10 [Współpraca w dziedzinie nauki]

Strony będą popierały i promowały wszelkie formy współpracy w dziedzinie nauki. Obszary działań obejmą w szczególności:

1) bezpośrednią wymianę i współpracę między jednostkami naukowymi i akademiami nauk;

2) wspólne projekty badawczo-rozwojowe, w tym wymianę naukowców i ekspertów;

3) wspólne spotkania, konferencje, sympozja, kursy, warsztaty, wystawy i inne przedsięwzięcia o charakterze naukowym;

4) wymianę informacji i dokumentacji o charakterze naukowym i technologicznym;

5) udostępnianie infrastruktury badawczej, w miarę istniejących możliwości i uregulowań;

6) współpracę w ramach inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju.

Artykuł 11 [Współpraca w dziedzinie edukacji]

Strony będą popierały i promowały współpracę w dziedzinie edukacji. Obszary działań obejmą w szczególności:

1) współpracę między szkołami wszystkich szczebli oraz placówkami systemu oświaty.

2) bezpośrednią wymianę i współpracę między szkołami wyższymi;

3) wymianę studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, stażystów oraz nauczycieli akademickich;

4) wymianę informacji i publikacji pedagogicznych;

5) współpracę w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz nauczania na odległość;

6) organizowanie i udział w kongresach, konferencjach, wykładach i innego rodzaju spotkaniach;

7) współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nauczania dorosłych.

Artykuł 12 [Uznawanie świadectw ukończenia szkół, dyplomów ukończenia studiów wyższych i dokumentów o nadaniu stopni i tytułów naukowych]

Strony będą uznawały świadectwa ukończenia szkół, dyplomy ukończenia studiów wyższych wydawane przez uczelnie oraz dokumenty o nadaniu stopni i tytułów naukowych wydawane przez uczelnie i inne uprawnione jednostki drugiej Strony, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi.

Artykuł 13 [Popieranie działalności placówek kulturalnych]

1. Strony będą popierały działalność placówek kulturalnych i językowych drugiej Strony, zarówno już istniejących, jak i tych, które zostaną utworzone w przyszłości. Placówkami kulturalnymi i językowymi są ośrodki kultury, centra dokumentacji, biblioteki, placówki językowe i inne jednostki uzgodnione w drodze obopólnego porozumienia Stron.

2. Każda Strona będzie wspierała działalność artystyczną i kulturalną społeczności drugiej Strony, zamieszkującej na jej terytorium.

Artykuł 14 [Współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy młodzieży]

Strony będą popierały współpracę między instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy młodzieży poprzez sprzyjanie wymianie ekspertów rządowych zajmujących się problematyką młodzieży, mającej na celu zapoznanie się z polityką młodzieżową, programami rozwoju młodzieży oraz organizacjami młodzieżowymi drugiej Strony. Obie Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży.

Artykuł 15 [Współpraca w kształceniu dzieci]

Zgodnie z przepisami swojego prawa wewnętrznego, Strony podejmą współpracę na rzecz wspierania kształcenia dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terenie Republiki Greckiej oraz dzieci obywateli greckich zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia im optymalnych warunków kształcenia językowego.

Artykuł 16 [Współpraca w dziedzinie sportu i wychowania fizycznego]

1. Strony odnotowują znaczenie sportu jako narzędzia służącego umacnianiu pokoju światowego i wspierania braterstwa i przyjaźni między narodami i obywatelami.

2. Odnotowują one również istotną rolę edukacyjną, społeczną i rekreacyjną sportu oraz jego szczególny wkład dla zdrowia publicznego.

3. Z tego względu Strony będą się starały sprzyjać szerszej współpracy w dziedzinie sportu i wychowania fizycznego oraz bezpośrednim kontaktom i współpracy między organizacjami i podmiotami sportowymi. Zainteresowane podmioty będą ustalały między sobą obszary i zasady współpracy, w tym warunki finansowe.

Artykuł 17 [Współpraca zainteresowanych instytucji w dziedzinie radiofonii]

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę zainteresowanych instytucji w dziedzinie radiofonii, telewizji, prasy oraz mediów elektronicznych, uwzględniając rozwiązania prawne przyjęte w Unii Europejskiej.

Artykuł 18 [Współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki]

1. Strony będą współpracowały w dziedzinie kultury, edukacji i nauki w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), a także będą wspierały współpracę między polskim i greckim Narodowym Komitetem do spraw UNESCO.

2. Strony wyrażają zainteresowanie zacieśnieniem współpracy w ramach Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

3. Strony będą wspierały współpracę na szczeblu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia dzieci obywateli UE zamieszkujących i pracujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Artykuł 19 [Poparcie innych przedsięwzięć]

1. Strony wyrażają gotowość popierania innych przedsięwzięć w ramach współpracy bilateralnej, które będą zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Dla realizacji celów przewidzianych zakresem niniejszej Umowy zainteresowane instytucje i organy mogą zawierać dodatkowe porozumienia.

Artykuł 20 [Komisja]

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony powołają Polsko-Grecką Komisję Mieszaną, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja składająca się z przedstawicieli obu Stron, dołoży starań, aby jej posiedzenia odbywały się na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Greckiej, w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

3. Komisja będzie opracowywała i przyjmowała okresowe Programy współpracy określające między innymi zasady finansowania wymiany, będzie oceniała stan realizacji niniejszej Umowy oraz będzie proponowała odpowiednie zalecenia.

Artykuł 21 [Kwestie sporne]

1. Kwestie sporne między Stronami wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną.

2. Strony mogą zmienić postanowienia niniejszej Umowy w drodze wymiany not. Zmiany takie wejdą w życie zgodnie z Artykułem 22 ustęp 2.

Artykuł 22 [Wejście w życie]

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W przypadku wypowiedzenia Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

2. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do jej wejścia w życie.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach dnia 31 marca 1976 roku.

Sporządzono w Warszawie, dnia 8 lipca 2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku greckim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 lutego 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-27
  • Data wejścia w życie: 2021-12-11
  • Data obowiązywania: 2021-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw