Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 191

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną, przeprowadzania testów, w tym testów psychologicznych;

2) treść i formę wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

§ 2. [Ogłoszenie o naborze]

Szef Służby Zagranicznej zamieszcza ogłoszenie o naborze na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych co najmniej cztery tygodnie przed terminem rozpoczęcia konkursu. Ogłoszenie może być także opublikowane w środkach masowego przekazu.

§ 3. [Treść ogłoszenia]

1. W ogłoszeniu o naborze podaje się w szczególności:

1) termin i miejsce złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, zwanego dalej "wnioskiem";

2) sposób złożenia wniosku;

3) dokumenty, które kandydat dołącza do wniosku;

4) termin rozpoczęcia konkursu;

5) wymagania związane ze stanowiskiem aplikanta, wynikającym z opisu stanowiska pracy;

6) limit przyjęć na aplikację dyplomatyczno-konsularną obowiązujący w danym roku kalendarzowym określony w decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, zwanej dalej "ustawą", oraz stopniu jego wypełnienia na dzień ogłoszenia konkursu.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopie uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

2) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków; do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym;

3) zaświadczenie o niekaralności.

2. W przypadku składania wniosku przed uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, kandydat załącza oświadczenie o terminie obrony swojej pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane przez niego kwalifikacje. W takim przypadku kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu bezpośrednio komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją".

3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie określonym w ogłoszeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). Za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "ministerstwem". Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

4. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia, poprawienia wniosku, nadesłanych dokumentów lub okazania w oryginale dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

§ 5. [Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminach i miejscu jego przeprowadzenia]

O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminach i miejscu jego przeprowadzenia kandydat jest zawiadamiany co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

§ 6. [Wykluczenie z udziału w konkursie]

Kandydat, który nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

§ 7. [Komisja]

1. Do przeprowadzenia konkursu Szef Służby Zagranicznej powołuje komisję. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) sprawdzenie wniosków oraz ustalenie na tej podstawie listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu;

2) przeprowadzenie konkursu, przy wykorzystaniu narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności kandydatów, w szczególności testów, zestawów pytań oraz zadań, zatwierdzonych przez Szefa Służby Zagranicznej;

3) zapewnienie obiektywności ocen na każdym etapie konkursu;

4) ustalenie listy kandydatów, o której mowa w § 20 ust. 1.

2. W skład komisji powołuje się pięciu członków, w tym przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego komisji.

3. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji są powoływane spośród członków służby zagranicznej.

4. Przewodniczący komisji wyznacza sekretarza komisji spośród jej członków.

5. Szef Służby Zagranicznej może zaprosić do udziału w pracach komisji bez prawa głosu ekspertów niebędących członkami służby zagranicznej, posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z zakresu zagadnień objętych konkursem.

§ 8. [Przewodniczący komisji]

1. Przewodniczący komisji nadzoruje prawidłowość przebiegu konkursu i kieruje pracami komisji, w tym wyznacza zadania jej członkom.

2. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje wszystkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego komisji podczas jego nieobecności.

§ 9. [Bezstronność]

1. Członkiem komisji nie może być osoba pozostająca z którymkolwiek z kandydatów w stosunku faktycznym lub prawnym, który może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

2. Po zapoznaniu się z listą kandydatów, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, członkowie komisji składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Jeżeli członek komisji pozostaje z kandydatem w stosunku określonym w ust. 1, który uniemożliwia mu podpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Szef Służby Zagranicznej wyłącza go ze składu komisji i powołuje w jego miejsce nowego członka komisji.

§ 10. [Posiedzenia]

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Decyzje komisji są podejmowane w drodze konsensusu, w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji.

3. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie komisji zapada wówczas większością głosów, przy czym w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos przewodniczącego komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji - głos jego zastępcy.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, komisja może podjąć decyzję o procedowaniu w trybie obiegowym, w szczególności gdy komisja wyznacza terminy przebiegu konkursu, przyjmuje do wiadomości wyniki uzyskiwane w przeprowadzonych testach, o których mowa w § 11.

5. Z prac komisji sporządza się protokół.

§ 11. [Etapy konkursu]

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną składa się z następujących etapów:

1) testu wiedzy ogólnej;

2) testów badających przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej;

3) testu stopnia znajomości języka angielskiego;

4) badania predyspozycji kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, w tym testów psychologicznych;

5) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 12. [Test wiedzy ogólnej]

1. Test wiedzy ogólnej ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące:

1) historii Polski i historii powszechnej;

2) aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie;

3) głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w szczególności zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej;

4) wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.

2. Test wiedzy ogólnej jest oceniany w skali 0-100 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową - zero punktów.

3. Test wiedzy ogólnej trwa nie dłużej niż 120 minut.

§ 13. [Sprawdzanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów]

1. Testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej przeprowadza się w formie pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów.

2. Punktacja przeprowadzana jest zgodnie z kluczem wykorzystanego narzędzia testowego.

3. Testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej trwają łącznie nie dłużej niż 90 minut.

§ 14. [Test stopnia znajomości języka angielskiego]

1. Test stopnia znajomości języka angielskiego składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Część pisemna testu składa się z następujących segmentów:

1) segment pierwszy - przetłumaczenie na język angielski tekstu pisanego w języku polskim; tekst może stanowić logiczną całość lub składać się z niepowiązanych ze sobą zdań i mieć objętość około 1200 znaków ze spacjami;

2) segment drugi - skonstruowanie wypowiedzi pisemnej w języku angielskim o objętości około 1800 znaków ze spacjami na jeden z wybranych tematów; przy czym połowa punktów przyznawana jest za bogate słownictwo i skomplikowane struktury, połowa za poprawność gramatyczną i ortograficzną;

3) segment trzeci - uzupełnienie 20 luk w tekście o tematyce dowolnej, przy czym tekst źródłowy nie powinien mieć mniejszej objętości niż 1800 znaków ze spacjami, a zdającemu podaje się do wyboru cztery możliwe warianty elementu do uzupełnienia, z czego połowa luk ma charakter leksykalny, a połowa gramatyczny.

3. Część ustna testu polega na:

1) przekazaniu i skomentowaniu w języku angielskim treści wysłuchanego dwukrotnie nagrania o tematyce społeczno-politycznej lub ogólnej, trwającego od 1,5 do 2 minut;

2) rozmowie z komisją na tematy ogólne.

4. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie z każdej części testu co najmniej 55% punktów dla poziomu B2 i 75% dla poziomu C1.

5. Posiadanie przez kandydata certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy jest równoznaczne z uzyskaniem wyniku pozytywnego z części pisemnej testu na podanym w certyfikacie poziomie B2 albo C1. Oznacza to dopuszczenie do części ustnej testu znajomości języka angielskiego.

§ 15. [Przydział kodów]

1. Przed przystąpieniem do każdego ze wskazanych w § 11 pkt 1-3 etapów konkursu kandydatowi przydzielany jest losowo indywidualny kod, którym opatrzone będą jego testy.

2. Kandydat własnoręcznie wypełnia formularz zawierający jego imię, nazwisko oraz przydzielony kod i przekazuje w zaklejonej kopercie członkowi komisji nadzorującemu przebieg etapu konkursu. Zaklejona koperta jest przechowywana pod nadzorem komisji do chwili sprawdzenia testów.

3. W przypadku testów przeprowadzanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dane o przydzielonym kandydatowi kodzie są przechowywane w tym systemie i pozostają niedostępne aż do podjęcia przez komisję decyzji opisanej w § 17 ust. 1. Przyporządkowanie kodów i wyników testów do danych kandydatów następuje po sprawdzeniu i ocenieniu wszystkich testów przeprowadzanych w danym etapie konkursu.

§ 16. [Oznakowanie materiałów i arkuszy]

1. Materiały i arkusze odpowiedzi otrzymywane przez kandydata na każdym etapie konkursu są oznakowane symbolem z wykorzystaniem logotypu ministerstwa. Podczas sprawdzania testów są uwzględniane wyłącznie odpowiedzi udzielone na tych materiałach i arkuszach.

2. Od chwili rozpoczęcia testów do ich zakończenia kandydaci nie mogą porozumiewać się z innymi osobami, poza osobami nadzorującymi przebieg testu, oraz posługiwać się materiałami innymi niż dostarczone przez ministerstwo. Kandydaci łamiący ten zakaz lub zakłócający przebieg konkursu są wykluczani z udziału w konkursie na mocy decyzji nadzorujących w trakcie testów członków komisji. Decyzja podejmowana jest w sposób przewidziany w § 10 ust. 2 i 3.

3. Opuszczenie przez kandydata miejsca nadzorowanego przez komisję, w którym odbywa się dany etap konkursu, lub utrata przez komisję możliwości nadzoru z innych powodów są równoznaczne z zakończeniem udziału w nim przez kandydata.

4. W wyjątkowych przypadkach członek komisji nadzorujący przebieg danego etapu konkursu może wyrazić zgodę na chwilowe opuszczenie przez kandydata miejsca, w którym się on odbywa. Na ten czas kandydat oddaje otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi komisji.

§ 17. [Minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do kolejnego etapu konkursu]

1. Komisja, biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów i limit, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, ustala po każdym z etapów konkursu, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2, minimalną liczbę punktów, które kandydat musi uzyskać, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu konkursu.

2. Komisja po każdym etapie konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu.

3. W przypadku gdy dwa etapy konkursu odbywają się jednego dnia, komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do etapu konkursu, uwzględniając tylko kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów, o której mowa w ust. 1, na każdym z tych dwóch etapów.

§ 18. [Badanie predyspozycji kandydatów do pracy w służbie zagranicznej]

1. Badanie predyspozycji kandydatów do pracy w służbie zagranicznej obejmuje w szczególności badanie umiejętności przywódczych, komunikacji, współpracy oraz odporności na stres.

2. Do badania predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej stosuje się również testy psychologiczne.

§ 19. [Rozmowa kwalifikacyjna]

1. Ostatnim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna.

2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia przydatność kandydata do pracy w służbie zagranicznej, biorąc pod uwagę w szczególności jego kwalifikacje, możliwości intelektualne, motywację, kulturę osobistą, możliwość spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania stopnia dyplomatycznego zdefiniowanych w art. 31 ust. 1 ustawy oraz wyniki wcześniejszych etapów postępowania konkursowego. Kandydaci są oceniani w skali 0-100 punktów.

§ 20. [Lista kandydatów]

1. Komisja przedstawia Szefowi Służby Zagranicznej listę kandydatów uszeregowaną w porządku malejącym według rezultatów uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej, w której uwzględnia się wyniki z każdego etapu konkursu.

2. Szef Służby Zagranicznej ogłasza listę osób przyjętych na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną (Dz. U. poz. 1175), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 87 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 19 stycznia 2022 r. (poz. 191)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ
Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-27
  • Data wejścia w życie: 2022-01-28
  • Data obowiązywania: 2022-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw