Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 208

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, w podziale na wykazy tych produktów obowiązujące:

a) punkty apteczne,

b) placówki obrotu pozaaptecznego:

– sklepy zielarsko-medyczne,

– sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego i sklepy ogólnodostępne;

2) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Wykaz substancji czynnych]

1. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, oraz kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do tego wykazu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzić obrót produktami leczniczymi w zakresie dotychczas przewidzianym dla tych kategorii podmiotów.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. poz. 151 i 1234 oraz z 2010 r. poz. 1352);

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2024).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PUNKTACH APTECZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2021 r. (poz. 208)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PUNKTACH APTECZNYCH

1. Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC albo wydawane z przepisu lekarza – Rp, które spełniają następujące warunki:

1) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem:

a) produktów leczniczych posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorię dostępności stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym – Lz, wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania – Rpz lub wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach – Rpw,

b) produktów leczniczych przeciwnowotworowych i immunomodulacyjnych,

c) wyciągów alergenów do celów leczniczych i testów skaryfikacyjnych,

d) produktów leczniczych zawierających w swoim składzie:

– substancje odurzające określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 44f tej ustawy,

– substancje psychotropowe grupy I-P, II-P, III-P lub IV-P określone w ustawie wymienionej w tiret pierwszym,

– substancje psychotropowe z grupy terapeutycznej N05 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC),

– substancje psychoanaleptyczne z grupy terapeutycznej N06 według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC)

– z zastrzeżeniem pkt 2,

e) produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego w postaci:

– roztworów lub zawiesin do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych,

– roztworów do wstrzykiwań dożylnych,

– roztworów do wstrzykiwań do linii tętniczej układu dializacyjnego,

– roztworów do wlewów dożylnych, dotętniczych lub dopęcherzowych,

– emulsji do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych

– z zastrzeżeniem pkt 3,

f) produktów leczniczych służących do przygotowania postaci farmaceutycznych określonych w lit. e w formie:

– koncentratów,

– liofilizatów,

– proszków,

– liofilizowanych mikrosfer i mikrokapsułek

– z zastrzeżeniem pkt 3,

g) surowic,

h) produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC, oraz produktów leczniczych określonych w pkt 3 lit. d tiret drugie, piąte i czternaste;

2) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne:

a) Hydroxizinum,

b) Piracetamum,

c) Vinpocetinum;

3) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się:

a) wody do wstrzykiwań,

b) szczepionki,

c) preparaty jednoskładnikowe zawierające heparyny drobnocząsteczkowe,

d) produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne albo ich wzajemne połączenia z uwzględnieniem pojemności i stężenia, jeżeli dotyczy:

– Benzylpenicillinum,

– Brimonidinum,

– Diclofenacum,

– Drotaverinum,

– Epinephrinum (Adrenalinum),

– Gentamicinum,

– Glucosum,

– Hydrocortisonum hemisuccinatum,

– Insulinum,

– Ketoprofenum,

– Lidocainum (1% i 2%),

– Metamizolum,

– Natrii chloridum,

– Norepinephrinum (Noradrenalinum),

– Piroxicamum,

– Theophyllinum;

4) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych nie umieszcza się surowców do sporządzania leków recepturowych, leków aptecznych ani prekursorów kategorii 1;

5) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro);

6) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające:

a) oleju awokado frakcję niezmydlającą się,

b) oleju sojowego frakcję niezmydlającą się.

2. Wykaz substancji czynnych występujących w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest podzielony na następujące tabele:

1) nr 1 – określającą substancje czynne, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów) pojedynczo lub w połączeniu, gdy istnienie takich połączeń jest możliwe;

2) nr 2 – określającą substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych;

3) nr 3 – określającą roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych; substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach.

Tabela nr 1. Wykaz substancji czynnych, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów), wchodzących pojedynczo lub w połączeniu w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

1

Abacavirum

2

Acamprosatum

3

Acarbosum

4

Acebutololum

5

Aceclofenacum

6

Acemetacinum

7

Acenocoumarolum

8

Acetazolamidum

9

Acetylcysteinum

10

Aciclovirum

11

Acidum aceticum

12

Acidum acetylsalicylicum

13

Acidum alendronicum

14

Acidum alginicum

15

Acidum ascorbicum

16

Acidum azelaicum

17

Acidum boricum

18

Acidum citricum

19

Acidum clavulanicum

20

Acidum dehydrocholicum

21

Acidum folicum

22

Acidum fusidicum

23

Acidum ibandronicum

24

Acidum lacticum

25

Acidum mefenamicum

26

Acidum nicotinicum

27

Acidum nitricum

28

Acidum oxalicum dihydricum

29

Acidum salicylicum

30

Acidum tolfenamicum

31

Acidum tranexamicum

32

Acidum undecylenicum

33

Acidum ursodeoxycholicum

34

Acidum valproicum

35

Acitretinum

36

Adapalenum

37

Albendazolum

38

Alclometasonum

39

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

40

Alcohol benzylicus

41

Alcohol isopropylicus

42

Alfuzosinum

43

Aliskirenum

44

Allantoinum

45

Allopurinolum

46

Aluminii acetotartras

47

Aluminii chloridum

48

Aluminii hydroxidum

49

Aluminii sulfas

50

Aluminii phosphas

51

Aluminii subacetatis solutio

52

Alverinum

53

Amantadinum

54

Ambazonum

55

Ambenonii chloridum

56

Ambroxolum

57

Amikacinum

58

Amiloridum

59

Aminofluoridum

60

Amiodaronum

61

Amlodipinum

62

Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum)

63

Ammonii chloridum

64

Amorolfinum

65

Amoxicillinum

66

Amylmetacresolum

67

Anagrelidum

68

Anetholum

69

Antazolinum

70

Apixabanum

71

Aprepitantum

72

Aqua ad iniectabile

73

Aqua calcis

74

Atazanavirium

75

Atenololum

76

Atorvastatinum

77

Atovaquonum

78

Azelastinum

79

Azithromycinum

80

Bacitracinum

81

Baclofenum

82

Balsamum peruvianum

83

Beclometasonum

84

Bemiparinum

85

Benazeprilum

86

Bencyclanum

87

Benfothiaminum

88

Benserazidum

89

Benzalkonii chloridum

90

Benzocainum

91

Benzoxonii chloridum

92

Benzoylis peroxidum

93

Benzydaminum

94

Benzylpenicillinum

95

Betacarotenum

96

Betahistinum

97

Betamethasonum

98

Betaxololum

99

Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt

100

Bifidobacterium bifidum

101

Bifonazolum

102

Bilastinum

103

Bimatoprostum

104

Biotinum

105

Biperidenum

106

Bisacodylum

107

Bismuthi oxidum

108

Bismuthi kalii subcitras

109

Bismuthi subgallas

110

Bisoprololum

111

Boldinum

112

Borneolum

113

Borowina

114

Bosentanum

115

Brimonidini tartras

116

Brinzolamidum

117

Bromhexinum

118

Bromocriptinum

119

Budesonidum

120

Bursztyn

121

Butaconazolum

122

Butamiratum

123

Cabergolinum

124

Calcifediolum

125

Calcii carbonas

126

Calcii dobesilas

127

Calcii folinas

128

Calcii glubionas

129

Calcii gluconas

130

Calcii lactas

131

Calcii lactobionas

132

Calcii lactogluconas

133

Calcii pantothenas

134

Calcipotriolum

135

Calcitoninum

136

Camphenum

137

Camphora (Camphora racemica)

138

Canagliflozinum

139

Candesartanum

140

Captoprilum

141

Carbamazepinum

142

Carbidopum

143

Carbo medicinalis (Carbo activatus)

144

Carbocisteinum

145

Carbomerum

146

Carteololum

147

Carvedilolum

148

Cefaclorum

149

Cefadroxilum

150

Cefalexinum

151

Cefiximum

152

Cefuroximum

153

Celecoxibum

154

Celiprololum

155

Cetalkonii chloridum

156

Cetirizinum

157

Cetylpyridinii chloridum

158

Chloramphenicolum

159

Chlorhexidinum

160

Chlormadinonum

161

Chlormidazolum

162

Chloroquinum

163

Chlorpheniraminum

164

Chlorquinaldolum

165

Chlortalidonum

166

Chlortetracyclinum

167

Cholini alfosceras

168

Cholini salicylas

169

Cholecalciferolum (Colecalciferolum)

170

Chondroitinum

171

Ciclesonidum

172

Ciclopiroxum

173

Cilazaprilum

174

Cinacalcetum

175

Cinchocainum

176

Cineolum

177

Cinnarizinum

178

Ciprofibratum

179

Ciprofloxacinum

180

Cisapridum

181

Clarithromycinum

182

Clemastinum

183

Clindamycinum

184

Clioquinolum

185

Clobetasolum

186

Clomifenum

187

Clonidinum

188

Clopamidum

189

Clopidogrelum

190

Clotrimazolum

191

Cloxacillinum

192

Codeinum

193

Coffeinum

194

Colecalciferolum

195

Colesevelamum

196

Collagenasum

197

Crotamitonum

198

Cyanocobalaminum

199

Cyproheptadinum

200

Cyproteronum

201

Cytisinum

202

Dabigratanum

203

Dalteparinum

204

Danazolum

205

Dapagliflozinum

206

Darifenactinum

207

Denotivirum

208

Desloratadinum

209

Desmopressinum

210

Desogestrelum

211

Desonidum

212

Dexamethasonum

213

Dexibuprofenum

214

Dexketoprofenum

215

Dexlansoprazolum

216

Dexpanthenolum

217

Dextromethorphanum

218

Diclofenacum

219

Dienogestum

220

Diethylamini salicylas

221

Diflucortolonum

222

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

223

Diltiazemum

224

Dimenhydrinatum

225

Dimeticonum

226

Dimetindenum

227

Dinatrii phosphas dodecahydricus

228

Diosmectitum

229

Diosminum

230

Diphenhydraminum

231

Distigmini bromidum

232

Disulfiramum

233

Docosanolum

234

Dornasum alfa

235

Dorzolamidum

236

Doxazosinum

237

Doxycyclinum

238

Drospirenonum

239

Drotaverinum

240

Duloxetinum

241

Dutasteridum

242

Dydrogesteronum

243

Econazolum

244

Efavirenzum

245

Eflornithinum

246

Eletriptanum

247

Emedastinum

248

Empagliflozinum

249

Emtricitabinum

250

Enalaprilum

251

Enoxaparinum

252

Entacaponum

253

Ephedrinum

254

Epinastinum

255

Epinephrinum (Adrenalinum)

256

Eplerenonum

257

Eprosartanum

258

Erdosteinum

259

Erythromycinum

260

Escinum

261

Esculinum

262

Esomeprazolum

263

Estradiolum

264

Estriolum

265

Etamsylatum

266

Ethacridinum

267

Ethambutolum

268

Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum)

269

Ethinylestradiolum

270

Ethosuximidum

271

Ethylis chloridum

272

Etilefrinum

273

Etofenamatum

274

Etonogestrelum

275

Etoricoxibum

276

Ezetimibum

277

Eugenolum

278

Famotidinum

279

Febuxostatum

280

Felodipinum

281

Fenchonum

282

Fenofibratum

283

Fenoterolum

284

Fenticonazolum

285

Ferri hydroxidum polymaltosum

286

Ferri proteinatosuccinas

287

Ferrosi gluconas

288

Ferrosi sulfas

289

Fesoterodinum

290

Fexofenadinum

291

Fibrinolysinum

292

Finasteridum

293

Fluconazolum

294

Fludrocortisonum

295

Flumetasonum

296

Flunarizinum

297

Fluocinolonum

298

Fluorum (sole)

299

Fluorometholonum

300

Fluorowodorek z aminami

301

Flurbiprofenum

302

Fluticasonum

303

Fosfomycinum trometamolum

304

Framycetinum

305

Furazidinum

306

Furosemidum

307

Gabapentinum

308

Ganciclovirum

309

Gentamicinum

310

Gestodenum

311

Glibenclamidum

312

Gliclazidum

313

Glimepiridum

314

Glipizidum

315

Gliquidonum

316

Glucosaminum

317

Glucosum

318

Glycerolum

319

Glycinum

320

Gramicidinum

321

Granisetronum

322

Guaifenesinum

323

Heparinum

324

Hexamidinum

325

Hexylresorcinolum

326

Hydrochlorothiazidum

327

Hydrocortisonum

328

Hydrogenii peroxidum

329

o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea

330

Hydroxyzinum

331

Hymecromonum

332

Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum)

333

Hypromellosum

334

Ibuprofenum

335

Iecoris aselli oleum

336

Imidaprilum

337

Imiquimodum

338

Indacaterolum

339

Indapamidum

340

Indinavirum

341

Indometacinum

342

Inosinum

343

Insulini iniectio neutralis

344

Insulinum aspartum

345

Insulinum detemirum

346

Insulinum glarginum

347

Insulinum glulisinum

348

Insulinum humanum

349

Insulinum humanum isophanum

350

Insulinum isophanum

351

Insulinum lisprum

352

Insulinum lisprum zinci protaminati iniectio

353

Insulinum protaminicum

354

Iodum

355

Ipratropii bromidum

356

Iprazochromum

357

Irbesartanum

358

Isoconazolum

359

Isoniazidum

360

Isosorbidi dinitras

361

Isosorbidi mononitras

362

Isotretinoinum

363

Itopridum

364

Itraconazolum

365

Ivabradinum

366

Kalii chloridum

367

Kalii citras

368

Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum)

369

Kalii hydroaspartas (Kalii hydrogenoaspartas)

370

Kalii hydrocarbonas (Kalii hydrogenocarbonas)

371

Kalii iodidum

372

Kalii N-acetylhydroaspartas (Kalii N-acetylhydrogenoaspartas)

373

Kalii permanganas

374

Kalii sulfas

375

Ketoconazolum

376

Ketoprofenum

377

Ketotifenum

378

Lacidipinum

379

Lacosamidum

380

Lactobacillus acidophilus

381

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus

382

Lactobacillus gasseri

383

Lactobacillus helveticus

384

Lactobacillus rhamnosus

385

Lactulosum

386

Lamivudinum

387

Lamotriginum

388

Lansoprazolum

389

Latanoprostum

390

Lercanidipinum

391

Levetiracetamum

392

Levocetirizinum

393

Levodopum

394

Levodropropizinum

395

Levofloxacinum

396

Levomentholum

397

Levonorgestrelum

398

Levothyroxinum

399

Lidocainum

400

Linagliptinum

401

Lincomycinum

402

Linezolidum

403

Liothyroninum

404

Lipasum

405

Lisinoprilum

406

Loperamidum

407

Lopinavirum

408

Loratadinum

409

Lornoxicamum

410

Losartanum

411

Loteprednolum

412

Lovastatinum

413

Lymecyclinum

414

Lynestrenolum

415

Macrogola

416

Macrogoli aether laurilicus

417

Magnesii aspartas

418

Magnesii carbonas

419

Magnesii chloridum

420

Magnesii citras

421

Magnesii glubionas

422

Magnesii gluconas

423

Magnesii hydroaspartas

424

Magnesii hydroxidum

425

Magnesii lactas

426

Magnesii oxidum

427

Magnesii subcarbonas

428

Magnesii sulfas

429

Magnesii valproas

430

Magnesium (sole)

431

Mandur Bhasma

432

Mazipredonum

433

Mebendazolum

434

Mebeverinum

435

Medroxyprogesteronum

436

Meglumini amidotrizoas

437

Mel depuratum

438

Melatoninum

439

Meloxicamum

440

Menthyli isovaleras (Menthyli valeras)

441

Menthonum

442

Mepartricinum

443

Mepyraminum

444

Mercaptaminum

445

Mesalazinum

446

Mesnum

447

Metamizolum

448

Metforminum

449

Methenaminum

450

Methocarbamolum

451

Methoxsalenum

452

Methyldopum

453

Methylis salicylas

454

Methylprednisolonum

455

Methylrosanilinii chloridum

456

Methylthioninum

457

Metoclopramidum

458

Metoprololum

459

Metronidazolum

460

Miconazolum

461

Midodrinum

462

Miglustatum

463

Minoxidilum

464

Molsidominum

465

Mometasonum

466

Monobenzonum

467

Mono-N-ethanol-undecylenamidum

468

Montelukastum

469

Moxifloxacinum

470

Moxonidinum

471

Mucopolisaccharidi polisulfas

472

Mupirocinum

473

Nabumetonum

474

Nadroparinum

475

Naftifinum

476

Naphazolinum

477

Naproxenum

478

Naratriptanum

479

Natamycinum

480

Nateglinidum

481

Natrii alginas

482

Natrii amidotrizoas

483

Natrii benzoas

484

Natrii bromidum

485

Natrii carbonas

486

Natrii chloridum

487

Natrii citras

488

Natrii cromoglicas

489

Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas)

490

Natrii dihydrocarbonas

491

Natrii dihydrophosphas (Natrii dihydrogenophosphas)

492

Natrii docusas

493

Natrii fluoridum

494

Natrii hydrophosphas (Natrii hydrogenophosphas)

495

Natrii iodidum

496

Natrii risedronas

497

Natrii sulfas

498

Natrii tetraboras (Borax)

499

Natrii valproas

500

Nebivololum

501

Nefopamum

502

Neomycinum

503

Nepafenacum

504

Nevirapinum

505

Nicergolinum

506

Nicethamidum

507

Nicotinamidum

508

Nicotinum

509

Nifuratelum

510

Nifuroxazidum

511

Nimesulidum

512

Nimodipinum

513

Nitrendipinum

514

Norelgestrominum

515

Norepinephrinum (Noradrenalinum)

516

Norethisteronum

517

Norfloxacinum

518

Norgestimatum

519

Norgestrelum

520

Nystatinum

521

Octenidinum

522

Ofloxacinum

523

Olmesartanum

524

Olopatadinum

525

Omega-3 acidorum esteri ethylici

526

Omeprazolum

527

Ondansetronum

528

Orlistatum

529

Ornithinum

530

Oseltamivirum

531

Oxcarbazepinum

532

Oxybutyninum

533

Oxymetazolinum

534

Oxytetracyclinum

535

Pancreatinum

536

Pantoprazolum

537

Papainum

538

Papaverinum

539

Paracetamolum

540

Paraffinum liquidum

541

Paraffinum perliquidum

542

Paraformaldehydum

543

Paricalcitolum

544

Penicillaminum

545

Pentaerythritolum

546

Pentoxifyllinum

547

Perindoprilum

548

Permethrinum

549

Pheniraminum

550

Phenolum

551

Phenoxyethanolum

552

Phenoxymethylpenicillinum

553

Phenylbutazonum

554

Phenylephrinum

555

Phenylis salicylas

556

Phenytoinum

557

Phospholipidum ex soia

558

Phytomenadionum

559

Pinenum (alfa, beta)

560

Pioglitazonum

561

Piracetamum

562

Pirenoxinum

563

Piribedilum

564

Piroxicamum

565

Pitavastatinum

566

Pix carbonis

567

Podophyllotoxinum

568

Policresulenum

569

Polidocanolum

570

Polymyxinum B

571

Povidonum

572

Povidonum iodinatum

573

Pramipexolum

574

Pranoprofenum

575

Prasteronum (Dehydroepiandrosteronum)

576

Prasugrelum

577

Pravastatinum

578

Prednisolonum

579

Prednisonum

580

Pregabalinum

581

Pridinolum

582

Prilocainum

583

Primidonum

584

Progesteronum

585

Proguanilum

586

Promethazinum

587

Propafenonum

588

Propolis extractum

589

Propranololum

590

Propylthiouracilum

591

Propyphenazonum

592

Proteasum

593

Proteoglikany

594

Proxymetacainum

595

Pseudoephedrinum

596

Pyrantelum

597

Pyrazinamidum

598

Pyridostigminum

599

Pyridoxinum

600

Quinagolidum

601

Quinaprilum

602

Rabeprazolum

603

Raloxifenum

604

Ramiprilum

605

Ranitidinum

606

Ranolazinum

607

Rasagilinum

608

Repaglinidum

609

Resorcinolum

610

Retinolum

611

Ribavirinum

612

Riboflavinum

613

Rifampicinum

614

Rifaximinum

615

Rilmenidinum

616

Riluzolum

617

Rimantadinum

618

Ritonavirum

619

Rivaroxabanum

620

Ropinirolum

621

Rosuvastatinum

622

Rotigotinum

623

Roxithromycinum

624

Rupatadinum

625

Ruscogeninum

626

Rutosidum

627

Rybosomy bakteryjne

628

Saccharomyces boulardii

629

Salbutamolum

630

Salicylamidum

631

Saponinum

632

Saxagliptinum

633

Selegilinum

634

Selenium (sole)

635

Sevelamerum

636

Sildenafilum

637

Silica colloidalis

638

Silymarinum

639

Simeticonum

640

Simvastatinum

641

Sitagliptinum

642

Sole lecznicze

643

Solifenacinum

644

Somnosi microcephali oleum

645

Sotalolum

646

Spiramycinum

647

Spironolactonum

648

Stiripentolum

649

Streptodornasum

650

Streptokinasum

651

Sucralfatum

652

Sulfacetamidum

653

Sulfamethoxazolum

654

Sulfasalazinum

655

Sulfathiazolum

656

Sulodexidum

657

Sultamicillinum

658

Sumatriptanum

659

Szczepionka przeciw błonicy

660

Szczepionka przeciw cholerze

661

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu

662

Szczepionka przeciw gruźlicy

663

Szczepionka przeciw grypie

664

Szczepionka przeciw haemophilus influenzae typu b

665

Szczepionka przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)

666

Szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

667

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

668

Szczepionka przeciw krztuścowi

669

Szczepionka przeciw meningokokom

670

Szczepionka przeciw odrze

671

Szczepionka przeciw ospie wietrznej

672

Szczepionka przeciw pneumokokom

673

Szczepionka przeciw poliomyelitis

674

Szczepionka przeciw półpaścowi

675

Szczepionka przeciw rotawirusom

676

Szczepionka przeciw różyczce

677

Szczepionka przeciw śwince

678

Szczepionka przeciw tężcowi

679

Szczepionka przeciw wściekliźnie

680

Szczepionka przeciw WZW A

681

Szczepionka przeciw WZW B

682

Szczepionka przeciw żółtej febrze

683

Tadalafilum

684

Tafluprostum

685

Tamsulosinum

686

Tanninum

687

Tazarotenum

688

Telmisartanum

689

Tenofovirum

690

Terazosinum

691

Terbinafinum

692

Testosteronum

693

Tetracainum

694

Tetracyclinum

695

Tetryzolinum

696

Theophyllinum

697

Thiamazolum

698

Thiaminum

699

Thiethylperazinum

700

Thrombinum

701

Thymolum

702

Tiagabinum

703

Tibolonum

704

Ticlopidinum

705

Timololum

706

Timonacicum

707

Tinidazolum

708

Tiotropii bromidum

709

Tizanidinum

710

Tobramycinum

711

Tocopherolum

712

Tolperisonum

713

Tolterodinum

714

Topiramatum

715

Torasemidum

716

Tramadolum

717

Trandolaprilum

718

Travoprostum

719

Tretinoinum

720

Triamcinolonum

721

Tribenosidum

722

Trimebutinum

723

Trimetazidinum

724

Trimethoprimum

725

Triprolidinum

726

Tromantadinum

727

Tropicamidum

728

Troxerutinum

729

Ubidecarenonum

730

Ulipristalum

731

Urea

732

Valaciclovirum

733

Valsartanum

734

Vardenafilum

735

Vareniclinum

736

Verapamilum

737

Vigabatrinum

738

Vildagliptinum

739

Vinpocetinum

740

Vitaminum F

741

Voriconazolum

742

Warfarinum

743

Wody lecznicze

744

Xylometazolinum

745

Zanamivirum

746

Zidovudinum

747

Zinci aspartas

748

Zinci gluconas

749

Zinci nitras

750

Zinci oxidum

751

Zinci sulfas

752

Zinci undecylenas

753

Zincum (sole)

754

Zofenoprilum

755

Zolmitriptanum

756

Zonisamidum

 

Tabela nr 2. Substancje czynne homeopatyczne wchodzące w skład produktów leczniczych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

1

Abies nigra

2

Abrotanum

3

Abrus precatorius

4

Achillea millefolium

5

Achillea millefolium ferm

6

Acidum (S)-lacticum

7

Acidum arsenicosum 6CH – 15CH*

8

Acidum arsenicosum D12*

9

Acidum arsenicosum D6*

10

Acidum arsenicosum D8*

11

Acidum benzoicum

12

Acidum benzoicum e resina

13

Acidum boricum

14

Acidum citricum

15

Acidum hydrochloricum

16

Acidum nitricum

17

Acidum oxalicum

18

Acidum phosphoricum 2CH – 200CH, 6K – 100MK*

19

Acidum phosphoricum D12*

20

Acidum phosphoricum D2*

21

Acidum phosphoricum D3*

22

Acidum phosphoricum D4*

23

Acidum picricum

24

Acidum picrinicum

25

Acidum silicicum

26

Acidum sulfuricum

27

Aconitinum

28

Aconitum napellus

29

Aconitum napellus e tubere ferm

30

Actaea racemosa

31

Adonis vernalis

32

Adrenalinum

33

Aesculus hippocastanum

34

Aesculus hippocastanum e semine ferm

35

Aethusa cynapium

36

Agaricus muscarius

37

Agnus castus

38

Agraphis nutans

39

Agropyron regens e radice ferm

40

Ailanthus altissima

41

Ailanthus glandulosa

42

Alchemilla vulgaris

43

Aletris fahnosa

44

Allium cepa

45

Allium sativum

46

Aloe

47

Alumen

48

Alumina

49

Amanita muscaria

50

Ambra grisea

51

Ambrosia artemisiaefolia

52

Amethyst

53

Ammonium bromatum

54

Ammonium carbonicum

55

Ammonium muriaticum

56

Amonium causticum

57

Amylium nitrosum

58

Anacardium occidentale

59

Anacardium orientale

60

Anagallis arvensis

61

Anagallis arvensis e planta tota ferm

62

Anamirta cocculus

63

Anas barbariae hepatis et cordis extractum

64

Anemone pulsatilla

65

Anthracinum

66

Antimonlum arsenicosum

67

Antimonium crudum

68

Antimonium tartaricum

69

Apis mellifera

70

Apis mellifica

71

Apis mellifica ex animale toto Gl

72

Apis regina tota Gl

73

Apisinum

74

Apocynum cannabinum

75

Apomorphinum hydrochloricum

76

Aqua silicata

77

Aralia racemosa

78

Aranea diadema

79

Araneus diadematus

80

Argentum colloidale

81

Argentum metallicum

82

Argentum nitricum 4CH – 200CH, 6K – 100MK*

83

Argentum nitricum D8*

84

Argentum nitricum D10*

85

Argentum nitricum D13*

86

Argentum nitricum D19*

87

Argentum nitricum D20*

88

Argentum nitricum D200*

89

Argentum nitricum D30*

90

Argentum nitricum D6*

91

Arisaema triphyllum

92

Arnica montana

93

Arnica montana planta tota

94

Arsenicum album 6CH – 200CH, 6K – 100MK*

95

Arsenicum album D6*

96

Arsenicum album D8*

97

Arsenicum iodatum

98

Arsenum iodatum

99

Artemisia abrotanum

100

Arteria poplitea bovis Gl

101

Arum maculatum

102

Arum triphyllum

103

Asa foetida

104

Asarum europaeum

105

Aspergillus niger

106

Asterias rubens

107

Atropa belladonna

108

Atropa belladonna e fructibus ferm

109

Atropa belladonna ex herba ferm

110

Atropinum sulfuricum

111

Aurum chloratum

112

Aurum iodatum

113

Aurum metallicum

114

Aurum muriaticum

115

Aurum muriaticum natronatum

116

Avena sativa

117

Aviaire

118

Bacillus cereus

119

Bacillus firmus

120

Bacillus subtilis

121

Badiaga

122

Ballota foetida

123

Baptisia tinctoria

124

Barium carbonicum

125

Barium iodatum

126

Baryta carbonica

127

Baryta iodata

128

Belladonna

129

Bellis perennis

130

Benzoe

131

Berberis vulgaris

132

Berberis vulgaris e fructibus ferm

133

Betula

134

Betula alba

135

Betula pendula e cortice, decoctum

136

Betula pendula ferm

137

Bismuthum subgallicum

138

Blatta orientalis

139

Boldo

140

Borago officinals e foliis ferm

141

Borax

142

Bovista gigantea

143

Bromum

144

Bronchi bovis Gl

145

Bryonia

146

Bryonia cretica

147

Bryonia cretica ferm

148

Bryonia dioica

149

Cactus grandiflorus

150

Caladium seguinum

151

Calcarea acetica

152

Calcarea carbonica

153

Calcarea carbonica ostrearum

154

Calcarea fluorica

155

Calcarea iodata

156

Calcarea muriatica

157

Calcarea phosphorica

158

Calcarea picrata

159

Calcarea sulfurica

160

Calcium carbonicum Hahnemanni

161

Calcium fluoratum

162

Calcium iodatum

163

Calcium phosphoricum

164

Calendula officinalis

165

Calendula officinalis e floribus LA 20%

166

Calendulae floris recentis extractum vaselini

167

Camphora

168

Candida albicans

169

Candida parapsilosis

170

Cantharis

171

Cantharis ex animale toto Gl

172

Capsicum annuum

173

Carbo animalis

174

Carbo vegetabilis

175

Carboneum sulfuratum

176

Carduus marianus

177

Carvi aetheroleum

178

Castor equi

179

Castoreum

180

Caulophyllum thalictroides

181

Caustlcum

182

Causticum Hahnemanni

183

Ceanothus americanus

184

Cephaelis ipecacuanha

185

Cerlum oxalicum

186

Chamaelinum luteum

187

Chamomilla recutita

188

Chamomilla vulgaris

189

Chelidonium majus

190

Chimaphila umbellata

191

China

192

China rubra

193

Chininum sulfuricum

194

Chlorophyceae ferm

195

Cholesterinum

196

Cichorium intybus e planta tota ferm

197

Cicuta virosa

198

Cimicifuga racemosa

199

Cina

200

Cinchona pubescens

201

Cinchona succirubra e cortice ferm

202

Cineraria maritima

203

Cinnabar

204

Cinnabaris

205

Cinnamomum zeylanicum

206

Cistus canadensis

207

Citrullus colocynthis

208

Citrus Limon

209

Clematis erecta

210

Clematis vitalba

211

Cnicus benedictus ex herba ferm

212

Cocculus

213

Cocculus indicus

214

Coccus cacti

215

Cochlearia officinalis

216

Cochlearla officinalis ex herba ferm

217

Coffea arabica

218

Coffea cruda

219

Coffea tosta

220

Colchicum

221

Colchicum autumnale

222

Collinsonia canadensis

223

Colocynthis

224

Conchae

225

Conium maculatum

226

Convallaria majalis

227

Conyza canadensis

228

Cor bovis Gl

229

Corallium rubrum

230

Corydalis formosa

231

Corynebacterium sp.

232

Crataegus

233

Crataegus oxyacantha

234

Crataegus levigata/monogyna e foliis et fructibus ferm

235

Crocus sativus

236

Crotalus horridus

237

Croton tiglium

238

Cuprum aceticum

239

Cuprum arsenicosum

240

Cuprum gluconicum

241

Cuprum metallicum

242

Cuprum oxydatum nigrum

243

Cuprum sulfurlcum

244

Curare

245

Curcuma xanthorrhiza

246

Cyclamen europaeum

247

Cyclamen purpurascens

248

Cypripedium pubescens

249

Cytisus scoparius

250

Dactylopius coccus

251

Damiana

252

Daphne mezereum

253

Datura stramonium

254

D-Camphora

255

Delphinium staphisagria

256

Diffenbachia sequine

257

Digitalis purpurea

258

Dioscorea villosa

259

Dipotassium phosphate

260

Disci intervertebrales cervicales, thoracici et lumbales bovis Gl

261

Dolichos pruriens

262

Drosera

263

Drosera e planta tota ferm

264

Dryopteris filix-mas e radice ferm

265

Dulcamara

266

Echinacea

267

Echinacea angustifolia

268

Echinacea pallida e radice ferm

269

Echinacea pallida e planta tota ferm

270

Echinacea pallida ex herba LA 20%

271

Echinacea purpurea

272

Ephedra vulgaris

273

Equisetum arvense ex herba ferm

274

Equisetum hiemale

275

Eschscholtzia californica

276

Eucalypti aetheroleum

277

Eucalyptus globulus

278

Eucalyptus globulus e foliis ferm

279

Eugenia jambolana

280

Eugenia jambosa

281

Eupatorium cannabinum

282

Eupatorium cannabinum ex herba ferm

283

Eupatorium perfoliatum

284

Eupatorium purpureum

285

Euphorbia lathyris

286

Euphorbium

287

Euphrasia

288

Euphrasia officinalis

289

Euspongia officinalis

290

Ferrum

291

Ferrum iodatum

292

Ferrum metallicum

293

Ferrum phosphohcum

294

Ferrum picrinicum

295

Ferrum sesquichloratum solutum

296

Ferrum sidereum

297

Ferrum sulfuricum

298

Ferula moschata

299

Ficaria vema

300

Filipendula ulmaria

301

Fluoricum acidum

302

Foenicull amari fructus aetheroleum

303

Folllculinum

304

Formica rufa ex animale toto Gl

305

Formicum acidum

306

Fragaria vesca

307

Fraxinus americana

308

Fucus vesiculosus

309

Fucus vesiculosus e planta tota ferm

310

Fumarla officinalis ex herba ferm

311

Galenit

312

Galeopsis ochroleuca

313

Gelsemium

314

Gelsemium sempervirens

315

Gentlana lutea

316

Gingiva bovis Gl

317

Glonoinum

318

Gnaphalium polycephalum

319

Graphites

320

Grindelia robusta

321

Guaiacum

322

Hamamelis virginiana

323

Hamamelis virginiana e foliis ferm

324

Hamamelis virginiana ex cortice ferm

325

Harpagophytum procumbens

326

Hedera helix

327

Hekla lava

328

Helonias dioica

329

Hepar bovis Gl

330

Hepar sulfur

331

Hepar sulfuris

332

Hepar sulfuris calcareum

333

Hirudo medicinalis ex animale toto Gl

334

Histaminum muriaticum

335

Histaminum

336

Humulus lupulus

337

Hydrargyrum bichloratum 6CH – 15CH*

338

Hydrargyrum bichloratum D12*

339

Hydrargyrum bichloratum D8*

340

Hydrargyrum bicyanatum

341

Hydrargyrum biiodatum

342

Hydrargyrum sulfuratum nigrum

343

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

344

Hydrastis canadensis

345

Hyoscyamus niger

346

Hyoscyamus niger ex herba ferm

347

Hypericum perforatum

348

Iberis amara

349

Ignatia

350

Ignatia amara

351

Iodum

352

Ipeca

353

Ipecacuanha

354

Ipecacuanhae radix

355

Iris versicolor

356

Juglans pulvis

357

Juglans regia

358

Juniperus communis e fructibus ferm

359

Juniperus sabina

360

Kalium arsenicosum

361

Kalium bichromicum

362

Kalium bromatum

363

Kalium carbonicum

364

Kalium carbonicum e cierne Fagi silvaticae

365

Kalium iodatum

366

Kalium muriaticum

367

Kalium nitricum

368

Kalium phosphoricum

369

Kalium stibyltartahcum

370

Kalium sulfuricum

371

Kalmia latifolia

372

Kreosotum

373

Lac caninum

374

Lachesis

375

Lachesis mutus

376

Lachnanthes tinctoria

377

Lapis albus

378

Lappa major

379

Larymc bovis Gl

380

Lavandulae aetheroleum

381

Ledum palustre

382

Lemna minor

383

Leonurus cardiaca

384

Leptandra virginica

385

Levisticum officinale e radice ferm

386

Lilium lancifolium

387

Lilium tigrinum

388

Lobaria pulmonaria

389

Lobelia inflata

390

Luffa operculata

391

Lycopersicon lycopersicum

392

Lycopodium clavatum

393

Lycopus virginicus

394

Lytta vesicatoria

395

Magnesia bromata

396

Magnesia carbonica

397

Magnesia muriatica

398

Magnesia phosphohca

399

Magnesia sulfurica

400

Magnesium phosphoricum

401

Manganum aceticum

402

Manganum peroxydatum

403

Manganum sulfuricum

404

Matricaria recutita

405

Melilotus officinalis

406

Melissa officinalis

407

Mercurialis perennis

408

Mercurialis perennis ferm

409

Mercurius biiodatus

410

Mercurius corrosivus 6CH – 200CH, 6K – 100MK*

411

Mercurius corrosivus D10*

412

Mercurius corrosivus D6*

413

Mercurius cyanatus

414

Mercurius dulcis

415

Mercurius proto-iodatus

416

Mercurius solubilis

417

Mercurius solubilis Hahnemanni

418

Mercurius sublimates corrosivus

419

Mercurius vivus

420

Mezereum

421

Momordica balsamina

422

Monilia albicans

423

Moschus

424

Moschus moschiferus

425

Mucor mucedo

426

Mucor racemosus

427

Mycobacterium phlei

428

Myocardlum

429

Myristica fragrans

430

Myristica sebifera

431

Myristica sebifera, succus e cortice

432

Myrrha

433

Naja naja

434

Naja tripudians

435

Naphtalinum

436

Natrium bromatum

437

Natrium carbonicum

438

Natrium chloratum

439

Natrium phosphoricum

440

Natrium salicylicum

441

Natrium sulfuricum

442

Natrium tetrachloroauratum

443

Natrum carbonicum

444

Natrum muriaticum

445

Natrum phosphoricum

446

Natrum sulfuricum

447

Nerium oleander

448

Nervus laryngeus recurrens bovis Gl

449

Nervus laryngeus superior bovis Gl

450

Nervus vagus bovis Gl

451

Niccolum metallicum

452

Nicotiana tabacum

453

Nicotiana tabacum e foliis ferm

454

Nitricum acidum

455

Nitroglicerinum

456

Nux moschata

457

Nux vomica

458

Oleum Gaultheriae

459

Oleum Pini silvestris

460

Oleum Rosmarini

461

Olibanum

462

Ononis spinosa

463

Opium

464

Orchitinum

465

Ovaria bovis Gl

466

Oxalis acetosella e planta tota ferm

467

Paeonia officinale e radice ferm

468

Paeonia officinalis

469

Palladium metallicum

470

Panax ginseng

471

Pancreas suis Gl

472

Pareira brava

473

Paris quadrifolia

474

Passiflora incamata

475

Penicilium chrysogenum

476

Penicilium glabrum

477

Penicilium roquefortii

478

Petasites hybridus e radice ferm

479

Petroleum

480

Petroleum rectificatum

481

Phosphoricum acidum 2CH – 200CH, 6K – 100MK*

482

Phosphorus

483

Phyllitis scolopendrium e foliis ferm

484

Phyllostachys e nodo ferm

485

Physostigma venenosum

486

Phytolacca

487

Phytolacca americana

488

Phytolacca decandra

489

Picea abies, summitates rec.(4:1)

490

Picrasma excelsa

491

Pilocarpus

492

Pimpinella anisum

493

Pix pinaceae

494

Plantago lanceolata e foliis ferm

495

Plantago lanceolata, folium rec.(4:1)

496

Plantago major

497

Platina

498

Platinum metallicum

499

Plumbum metallicum

500

Podophyllum peltatum

501

Pollens

502

Polygala

503

Populus candicans

504

Populus tremuloides

505

Potassium iodide

506

Potentilla anserina

507

Poumon histamine

508

Propionibacterium acnes

509

Prunus laurocerasus

510

Psorinum

511

Pulmo bovis Gl

512

Pulsatilla

513

Pulsatilla pratensis

514

Pulsatilla vulgaris e floribus ferm

515

Pyrit

516

Pyrogenium

517

Quarz

518

Quarz D9 oleos

519

Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico

520

Rana bufo

521

Ranunculus bulbosus

522

Raphanus sativus niger

523

Ratanhia

524

Renes bovis Gl

525

Rhamnus frangula e cortice ferm

526

Rheum officinale

527

Rhododendron

528

Rhus toxicodendron

529

Ricinus communis

530

Robinia pseudo-acacia

531

Rosa e floribus ferm cum Ferro

532

Rubia tinctoria

533

Rumex crispus

534

Ruta graveolens

535

Sabadilla

536

Sabadilla officinarum

537

Sabal serrulata

538

Sabina

539

Saccharum sacchari D9

540

Salix alba ssp. Vitellina e cortice et foliis ferm

541

Salix purpurea e cortice et foliis ferm

542

Salix viminalis e cortice et foliis ferm

543

Salvia officinalis e foliis LA 20%

544

Sambucus nigra

545

Sanguinaria canadensis

546

Sarsaparilla

547

Schoenocaulon officinale

548

Scrophularia nodosa

549

Scorodite

550

Secale comutum

551

Secale comutum e sklerotio ferm

552

Selenicereus grandiflorus ex herba ferm

553

Selenicereus grandiflorus

554

Selenium

555

Selenium metallicum

556

Semecarpus anacardium

557

Senecio aureus

558

Senecio bicolor

559

Senega

560

Senna

561

Sepia

562

Sepia officinalis

563

Serenoa repens

564

Silicea

565

Silybum marianum

566

Silybum marianum e fructibus ferm

567

Simarouba cedron

568

Similax

569

Sisymbrium officinale

570

Sodium nitrate

571

Sodium sulphate anhydrous

572

Solanum dulcamara

573

Solanum malacoxylon

574

Solanum nigrum

575

Solidago virga aurea

576

Spigelia anthelmia

577

Spongia tosta

578

Stannum metallicum

579

Staphylococcinum

580

Staphylococcus aureus

581

Staphysagria

582

Stibium metalicum

583

Stibium sulfuratum aurantiacum

584

Stibium sulfuratum nigrum

585

Sticta pulmonaria

586

Stramonium

587

Streptococcinum

588

Strontium carbonicum

589

Strophanthus kombe e semine ferm

590

Strychnos ignatii

591

Strychnos nux-vomica

592

Strychnos nux-vomica e semine ferm

593

Succinum

594

Sulfur

595

Sulfur acidum

596

Sulfur iodatum

597

Sumbulus moschatus

598

Symphytum officinale

599

Symphytum officinale e radice

600

Tabacum

601

Taraxacum officinale

602

Taraxacum officinale e planta tota ferm

603

Tarentula cubensis

604

Tarentula hispana

605

Terebinthina

606

Terebinthina laricina

607

Teucrium marum

608

Thryallis glauca

609

Thuja occidentalis e summitatibus ferm

610

Thuja occidentalis

611

Thymi aetheroleum

612

Thymuline

613

Thymus vulgaris

614

Thyroidinum

615

Tonsillae palatinae bovis Gl

616

Toxicodendron quercifolium

617

Toxicodendron quercifolium e foliis ferm

618

Trillium pendulum

619

Tropaeolum majus ex herba ferm

620

Tunica mucosa nasi bovis

621

Turnera diffusa

622

Urginea maritima

623

Urtica dioica e planta tota ferm

624

Urtica urens

625

Urtica urens ex herba ferm

626

Urtica urens, herba

627

Valeriana officinalis

628

Valeriana officinalis e radice ferm

629

Veratrum album

630

Verbascum densiflorum

631

Veronica virginica

632

Vesica urinaria bovis Gl

633

Vespa crabro

634

Vibumum opulus

635

Vinca minor

636

Vincetoxicum hirundinaria

637

Viola odorata

638

Viola tricolor ex herba ferm

639

Vipera berus

640

Vipera redi

641

Viscum album

642

Viscum album e planta tota ferm

643

Vitex agnus-castus

644

Vitis vinifera

645

Yerba santa

646

Yohimbinum hydrochloricum

647

Zincum isovalerianicum

648

Zincum metallicum

649

Zincum muriaticum

650

Zincum valerianicum

 

* Substancje oznakowane gwiazdką należą do wykazu A Farmakopei Polskiej. Niektóre pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych homeopatycznych zawierają jednocześnie dwie kategorie dostępności: wydawane z przepisu lekarza – Rp i wydawane bez przepisu lekarza – OTC, w zależności od stopnia rozcieńczenia (potencji) np. D12. Dlatego, w celu uniknięcia błędów w interpretacji zapisów, wyjątkowo przy substancjach z wykazu A Farmakopei Polskiej dopisano stopnie rozcieńczenia dostępne w kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC.

 

Substancje z wyłącznie takim stopniem rozcieńczenia jak zamieszczony w wykazie mogą być sprzedawane w punktach aptecznych. Pozostałe substancje, nieoznakowane gwiazdką (*), mogą być dostępne we wszystkich zarejestrowanych stopniach rozcieńczenia.

 

Tabela nr 3. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

1

Absinthii herba

2

Agni casti fructus

3

Agrimoniae herba

4

Alchemillae herba

5

Allii sativi bulbus

6

Aloe aborescentis

7

Althaeae folium

8

Althaeae radix

9

Ammi visnagae fructus

10

Amomi fructus

11

Angelicae archangelicae radix

12

Anisi fructus

13

Arnica herba

14

Arnicae flos

15

Aroniae fructus

16

Artemisae abortani herba

17

Aurantii amari epericarpium et mesocarpium

18

Avenae herba

19

Baptisiae tinctoriae radix

20

Bardanae radix

21

Belladonnae folium

22

Belladonnae radix

23

Betonicae herba

24

Betulae folium

25

Bistortae rhizoma

26

Bursae pastoris herba

27

Calami rhizoma

28

Calendulae flos

29

Capparis spinosa cortex

30

Capsici fructus

31

Carvi fructus

32

Caryophylli flos

33

Cassia occidentalis semen

34

Cassiae flos

35

Centaurii herba

36

Cichorii radix

37

Cichorium intybus semen

38

Cimicifugae racemosae rhizoma

39

Cinnamomi cortex

40

Cinnamomi flos

41

Cinnamomi zeylanici cortex

42

Citrus limon świeża skórka

43

Colae semen

44

Convallariae majalis herba

45

Coriandri fructus

46

Crataegi folium

47

Carataegi folii cum florae (Carategi inflorescentiae)

48

Crataegi fructus

49

Curcumae rhizima

50

Cymbopogon winterianus herba

51

Cucurbitae semen

52

Cynarae herba (Cynarae folium)

53

Cytisi scoparii herba

54

Delphini consolidae flos

55

Dolichosi biflorum semen

56

Echinaceae purpureae herba

57

Echinaceae purpureae radix

58

Equiseti herba

59

Erigeroni canadensis herba

60

Eucalypti folium

61

Euphrasiae herba

62

Fagopyri herba

63

Foeniculi fructus (Foeniculi semen)

64

Frangulae cortex

65

Fraxini cortex

66

Fucus vel Ascophyllum (Fuccus)

67

Fumariae herbae

68

Galangae rhizoma

69

Galla

70

Gentianae radix

71

Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium)

72

Ginseng radix

73

Glicyne soja semen

74

Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma)

75

Grindeliae herba

76

Harpagophyti radix

77

Hederae folium (Hederae helicis folium)

78

Helichrysi inflorescentia

79

Hippocastani cortex

80

Hippocastani flos

81

Hippocastani semen (Hippocastani fructus)

82

Hyperici herba

83

Hyssopi herba

84

Iberis amara herbae

85

Inulae radix (Helenii radix, rhizoma)

86

Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus)

87

Juglandis folium

88

Lamii albi flos

89

Lavandulae flos

90

Levistici radix

91

Lichen islandicus

92

Lini semen

93

Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix)

94

Lupuli flos

95

Majoranae herba

96

Malealeuca quinquenerivia

97

Malvae flos

98

Malvae folium

99

Malvae sylvestris flos

100

Marrubii herba

101

Matricariae flos (Chamomillae anthodium)

102

Maydis stigma

103

Meliloti herba

104

Melissae folium

105

Melissae herba

106

Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium)

107

Menthae piperitae folium

108

Menthae piperitae herba

109

Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium)

110

Millefolii flos

111

Millefolii herba

112

Myristicae fragrantis

113

Myrtilli fructus

114

Oleae folium

115

Ononidis radix

116

Origani herba

117

Orthosiphonis folium

118

Passiflorae herba

119

Pastinaceae fructus

120

Pelargonii radix

121

Petroselini fructus

122

Petroselini radix

123

Phaseoli pericarpium

124

Pini turiones (Pini gemmae)

125

Piperis fructus (Piperis nigri fructus)

126

Plantaginis lanceolatae folium

127

Plantaginis lanceolatae herbae

128

Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen)

129

Polygoni avicularis herba

130

Polygoni hydropiperis herba

131

Populi cortiex

132

Populi folium

133

Potentillae anserinae herba (Anserinae herba)

134

Primulae flos

135

Primulae radix

136

Pruni africanae cortex

137

Psylli semen

138

Quercus cortex

139

Raphani sativi nigri radix

140

Rhei radix (Rhei rhizoma)

141

Ribis nigri folium

142

Ricini semen

143

Rosae flos

144

Rosae fructus

145

Rosmarini folium

146

Rubi fruticosi folium

147

Rubi idaeae folium

148

Rumicis herba

149

Sabalis serrulatae fructus

150

Salicis cortex

151

Salviae officinalis folium (Salviae folium)

152

Salviae herba

153

Sambuci flos

154

Sambuci fructus

155

Saponariae radix

156

Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus)

157

Scutellaria baicalensis radix

158

Sennae foliolum (Sennae folium)

159

Sennae fructus

160

Serenoae repentis fructus

161

Serpylli herba

162

Silybi mariani fructus

163

Solidaginis viguareae herba (Solidaginis herba, Virgaureae herba)

164

Tamarix gallica herba

165

Tenaceti parthenii herba (Tenaceti herba)

166

Taraxaci officinalis herba cum radicae

167

Taraxaci radix

168

Terminalia arjune cortex

169

Thujae occidentalis herba

170

Thymi herba

171

Tiliae flos (Tiliae inflorescentia)

172

Tormentillae rhizoma

173

Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen)

174

Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium)

175

Ulmariae flos

176

Urticae folium

177

Urticae herba

178

Urticae radix

179

Uvae ursi folium

180

Valerianae radix

181

Verbasci flos

182

Verbenae herba (Verbenae officinalis herba)

183

Violae arvensis herba

184

Violae herba cum florae (Violae tricoloris herba)

185

Visci herba

186

Vitis idaeae folium

187

Zingiberis rhizoma

 

Załącznik 2. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU W SKEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 2

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO WYKAZÓW ORAZ ZESTAWIENIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU W SKEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

Do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych są dopuszczone wyłącznie produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC lub produkty lecznicze roślinne albo tradycyjne produkty lecznicze roślinne, albo produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), a substancje czynne wchodzące w skład produktów leczniczych są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat.

1. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

1) produkty lecznicze należą do grup terapeutycznych produktów leczniczych:

a) według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC):

– leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego (A 02A),

– witamina C, leki proste (A 11 GA),

– adsorbenty (A 07 B),

– preparaty do dezynfekcji jamy ustnej (A 01 AB),

– leki stosowane w dermatologii: (D 01 AE), (D 08 AX), (D 11 AX), (D 08 AA), (D 04 AA), (D 08 AG), (D 03 AX), (D 10 AE), (D 01 AC),

– leki przeciwbólowe (N 02 B),

– leki zawierające kwas acetylosalicylowy w połączeniach z innymi lekami (N 02 BA 51),

– leki zawierające paracetamol w połączeniach z innymi lekami (N 02 BE 51),

– niesteroidowe leki przeciwzapalne (M 01 AE),

– leki zawierające ibuprofen w połączeniach (M 01 AE 51),

– niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu octowego (M 01 AB),

– leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni (M 02 AA),

– leki do znieczulenia miejscowego (N 01 BB),

– leki stosowane w uzależnieniach od nikotyny (N 07 BA),

– leki stosowane w chorobach gardła: (R 02 AA), (R 02 AX),

– inne leki stymulujące układ oddechowy (R 07 AB),

– leki wykrztuśne (R 05 CA),

– środki antyseptyczne i dezynfekujące, czwartorzędowe związki amoniowe (D 08 AJ),

– leki przeczyszczające: (A 06 AG), (A 06 AD),

– leki poprawiające trawienie (A 09 AA),

– leki zapobiegające próchnicy (A 01 AA),

– leki przeciwzakaźne i dezynfekujące (G 01 AX),

– leki rozpuszczające złogi (G 04 BC),

– inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego (G 04 CX),

– inne leki stosowane w chorobach serca (C 01 EB),

– preparaty z heparyną i heparynoidami do stosowania miejscowego (C 05 BA),

– inne leki przeciw hemoroidom i stosowane w leczeniu szczelin odbytu do stosowania miejscowego (C 05 AX),

– leki przywracające elastyczność naczyń włosowatych: (C 05 CA), (C 05 CX),

– preparaty zawierające kwas salicylowy i jego pochodne (M 02 AC),

– bioflawonoidy przywracające elastyczność naczyń włosowatych (C 05 CA),

– preparaty złożone zawierające kwas askorbinowy (A 11 GB),

– inne leki nasenne i uspokajające (N 05 CM),

– witamina A i D oraz jej połączenia (A 11 C),

– preparaty proste zawierające inne witaminy (A 11 HA 03),

– kwas foliowy (B 03 BB),

– preparaty wapnia (A 12 AA),

– preparaty magnezu (A 12 CC),

b) niesklasyfikowane:

– borowina,

– bursztyn,

– fosfolipidy sojowe,

– lecytyna,

– olej z ryb,

– oleju awokado frakcja niezmydlająca się,

– oleju sojowego frakcja niezmydlająca się,

– sole lecznicze,

– Terebinthinae aetheroleum (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro),

– wodny wyciąg borowinowy,

– wody lecznicze,

– wyciąg propolisowy,

– zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis;

2) skład, moc, postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego odpowiada wymaganiom określonym w tabeli nr 3, przy czym:

a) skład jakościowy jest określony w kolumnie 2 tabeli nr 3,

b) postać farmaceutyczna produktu leczniczego jest zgodna z określoną w kolumnie 3 tabeli nr 3,

c) moc produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 4 tabeli nr 3,

d) zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkość opakowania produktu leczniczego nie może być większa niż określona w kolumnie 5 tabeli nr 3.

2. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych umieszcza się produkty lecznicze zawierające witaminy i składniki mineralne wyłącznie w preparatach złożonych witaminowych, witaminowo-mineralnych i mineralnych składających się przynajmniej z trzech substancji czynnych.

3. Surowce roślinne oraz substancje roślinne wchodzące w skład produktów leczniczych lub służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych mogą występować w postaci przetworów roślinnych (np. intractum, tinctura, extractum siccum, extractum fluidum, extractum oleosum, succus) lub w ich zestawieniach.

4. W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych nie umieszcza się produktów leczniczych, których:

1) nazwy mogą wprowadzać w błąd;

2) nazwa jest identyczna jak nazwa produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza;

3) niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

Tabela nr 1. Roślinne materiały wyjściowe służące do wytworzenia substancji czynnych roślinnych wchodzących w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych. Substancje czynne roślinne mogą występować w postaci przetworów roślinnych lub w ich zestawieniach

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

1

Absinthii herba

2

Agni casti fructus

3

Agrimoniae herba

4

Alchemillae herba

5

Allii sativi bulbus

6

Aloe aborescentis

7

Althaeae folium

8

Althaeae radix

9

Ammi visnagae fructus

10

Amomi fructus

11

Angelicae archangelicae radix

12

Anisi fructus

13

Arnica herba

14

Arnicae flos

15

Aroniae fructus

16

Artemisae abortani herba

17

Aurantii amari epericarpium et mesocarpium

18

Avenae herba

19

Baptisiae tinctoriae radix

20

Bardanae radix

21

Belladonnae folium

22

Belladonnae radix

23

Betonicae herba

24

Betulae folium

25

Bistortae rhizoma

26

Bursae pastoris herba

27

Calami rhizoma

28

Calendulae flos

29

Capparis spinosa cortex

30

Capsici fructus

31

Carvi fructus

32

Caryophylli flos

33

Cassia occidentalis semen

34

Cassiae flos

35

Centaurii herba

36

Cichorii radix

37

Cichorium intybus semen

38

Cimicifugae racemosae rhizoma

39

Cinnamomi cortex

40

Cinnamomi flos

41

Cinnamomi zeylanici cortex

42

Citrus limon świeża skórka

43

Colae semen

44

Convallariae majalis herba

45

Coriandri fructus

46

Crataegi folium

47

Carataegi folii cum florae (Carategi inflorescentiae)

48

Crataegi fructus

49

Curcumae rhizoma

50

Cymbopogon winterianus herba

51

Cucurbitae semen

52

Cynarae herba (Cynarae folium)

53

Cytisi scoparii herba

54

Delphini consolidae flos

55

Dolichosi biflorum semen

56

Echinaceae purpureae herba

57

Echinaceae purpureae radix

58

Equiseti herba

59

Erigeroni canadensis herba

60

Eucalypti folium

61

Euphrasiae herba

62

Fagopyri herba

63

Foeniculi fructus (Foeniculi semen)

64

Frangulae cortex

65

Fraxini cortex

66

Fucus vel Ascophyllum (Fuccus)

67

Fumariae herbae

68

Galangae rhizoma

69

Galla

70

Gentianae radix

71

Ginkgonis folium (Ginkgo bilobae folium)

72

Ginseng radix

73

Glicyne soja semen

74

Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma)

75

Grindeliae herba

76

Harpagophyti radix

77

Hederae folium (Hederae helicis folium)

78

Helichrysi inflorescentia

79

Hippocastani cortex

80

Hippocastani flos

81

Hippocastani semen (Hippocastani fructus)

82

Hyperici herba

83

Hyssopi herba

84

Iberis amara herbae

85

Inulae radix (Helenii radix, rhizoma)

86

Juniperi galbulus (Juniperi pseudo-fructus, Juniperi fructus)

87

Juglandis folium

88

Lamii albi flos

89

Lavandulae flos

90

Levistici radix

91

Lichen islandicus

92

Lini semen

93

Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix)

94

Lupuli flos

95

Majoranae herba

96

Malealeuca quinquenerivia

97

Malvae flos

98

Malvae folium

99

Malvae sylvestris flos

100

Marrubii herba

101

Matricariae flos (Chamomillae anthodium)

102

Maydis stigma

103

Meliloti herba

104

Melissae folium

105

Melissae herba

106

Menthae arvensis herba (Menthae arvensis folium)

107

Menthae piperitae folium

108

Menthae piperitae herba

109

Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthidis folium)

110

Millefolii flos

111

Millefolii herba

112

Myristicae fragrantis

113

Myrtilli fructus

114

Oleae folium

115

Ononidis radix

116

Origani herba

117

Orthosiphonis folium

118

Passiflorae herba

119

Pastinaceae fructus

120

Pelargonii radix

121

Petroselini fructus

122

Petroselini radix

123

Phaseoli pericarpium

124

Pini turiones (Pini gemmae)

125

Piperis fructus (Piperis nigri fructus)

126

Plantaginis lanceolatae folium

127

Plantaginis lanceolatae herbae

128

Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantaginis ovatae testa, Plantaginis ovatae semen)

129

Polygoni avicularis herba

130

Polygoni hydropiperis herba

131

Populi cortiex

132

Populi folium

133

Potentillae anserinae herba (Anserinae herba)

134

Primulae flos

135

Primulae radix

136

Pruni africanae cortex

137

Psylli semen

138

Quercus cortex

139

Raphani sativi nigri radix

140

Rhei radix (Rhei rhizoma)

141

Ribis nigri folium

142

Ricini semen

143

Rosae flos

144

Rosae fructus

145

Rosmarini folium

146

Rubi fruticosi folium

147

Rubi idaeae folium

148

Rumicis herba

149

Sabalis serrulatae fructus

150

Salicis cortex

151

Salviae officinalis folium (Salviae folium)

152

Salviae herba

153

Sambuci flos

154

Sambuci fructus

155

Saponariae radix

156

Schisandrae chinensis fructus (Schisandrae fructus)

157

Scutellaria baicalensis radix

158

Sennae foliolum (Sennae folium)

159

Sennae fructus

160

Serenoae repentis fructus

161

Serpylli herba

162

Silybi mariani fructus

163

Solidaginis viguareae herba (Solidaginis herba, Virgaureae herba)

164

Tamarix gallica herba

165

Tenaceti parthenii herba (Tenaceti herba)

166

Taraxaci officinalis herba cum radicae

167

Taraxaci radix

168

Terminalia arjune cortex

169

Thujae occidentalis herba

170

Thymi herba

171

Tiliae flos (Tiliae inflorescentia)

172

Tormentillae rhizoma

173

Trigonellae foenugraeci semen (Foenugraeci semen)

174

Tussilaginis farfarae folium (Farfarae folium)

175

Ulmariae flos

176

Urticae folium

177

Urticae herba

178

Urticae radix

179

Uvae ursi folium

180

Valerianae radix

181

Verbasci flos

182

Verbenae herba (Verbenae officinalis herba)

183

Violae arvensis herba

184

Violae herba cum florae (Violae tricoloris herba)

185

Visci herba

186

Vitis idaeae folium

187

Zingiberis rhizoma

 

Tabela nr 2. Wykaz substancji dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych, które mogą występować w połączeniu z jednym surowcem roślinnym lub większą liczbą tych surowców, lub ich przetworami, o ile spełniają wymagania zawarte w tabeli nr 3

Lp.

Substancja czynna

1

Acidum acetylsalicylicum

2

Acidum alginicum

3

Acidum ascorbicum

4

Acidum boricum

5

Acidum citricum

6

Acidum dehydrocholicum

7

Acidum folicum

8

Acidum lacticum

9

Acidum salicylicum

10

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

11

Alcohol isopropylicus

12

Allantoinum

13

Aluminii acetotartras

14

Aluminii chloridum

15

Aluminii hydroxidum

16

Aluminii kalii sulfas

17

Aluminii phosphas

18

Ambazonum

19

Ammonii bituminosulfonas (Ichthammolum)

20

Ammonii chloridum

21

Amylmetacresolum

22

Anetholum

23

Balsamum peruvianum sinteticum

24

Benzocainum

25

Benzoxonii chloridum

26

Benzoylis peroxidum

27

Benzydamini hydrochloridum

28

Benzalkonii chloridum

29

Betacarotenum

30

Bismuthi subgallas

31

Boldinum

32

Borneolum

33

Borowina

34

Bromhexini hydrochloridum

35

Bursztyn

36

Calcii carbonas

37

Calcii glubionas

38

Calcii gluconas

39

Calcii lactobionas

40

Calcii lactogluconas

41

Calcii oxidum

42

Calcii phosphas

43

Calcium

44

Camphenum

45

Camphora (Camphora racemica)

46

Carbo medicinalis

47

Cetylpyrydini chloridum

48

Chlorhexidinum

49

Chlorquinaldolum

50

Cholini salicylas

51

Cineolum

52

Coffeinum

53

Dexibuprofenum

54

Dexpanthenolum

55

Diclofenacum diethylammonium

56

Diclofenacum kalicum

57

Diclofenacum natricum

58

Diethylamini salicylas

59

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

60

Dimeticonum

61

Dimetindeni maleas

62

Dinatrii phosphas dodecahydricus

63

Diosmectite

64

Escinum

65

Esculinum

66

Ethacridini lactas

67

Ethenzamidum (Ethylsalicylamidum, Ethoxybenzamidum)

68

Etofenamatum

69

Eugenolum

70

Fenchonum

71

Fluorum (sole)

72

Flurbiprofenum

73

Glucosum

74

Glycerolum

75

Glycinum

76

Guaifenesinum

77

Heparinum

78

Heparinum natricum

79

Hippocampus coronatus

80

Hydrogenii peroxidum 3%

81

o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea

82

Ibuprofenum

83

Iecoris aselli oleum

84

Jod (sole)

85

Kalii citras

86

Kalii guaiacolosulfonas (Sulfogaiacolum)

87

Kalii iodidum

88

Kalii permanganas

89

Ketoconazolum

90

Lactulosum

91

Levomentholum

92

Lidocaini hydrochloridum

93

Macrogoli aether laurilicus

94

Magnesium (sole)

95

Magnesii aspartas (Magnesii aspartas dihydricus)

96

Magnesii carbonas

97

Magnesii chloridum

98

Magnesii citras

99

Magnesii glubionas

100

Magnesii gluconas

101

Magnesii hydroaspartas (Magnesii hydrogenoaspartas)

102

Magnesii hydrocitras

103

Magnesii lactas

104

Magnesii lactoglubionas

105

Magnesii oxidum

106

Magnesii sulfas

107

Magnesii hydroxidum

108

Mandura Bhasma

109

Mel depuratum

110

Mentholum (Mentholum racemicum)

111

Menthyli isovaleras

112

Methylis salicylas

113

Mentonum

114

Methenaminum

115

Methylis salicylas

116

Methylrosanilinii chloridum

117

Naproxenum

118

Natrii benzoas

119

Natrii chloridum

120

Natrii citras

121

Natrii dihydrophosphas monohydricus (Natrii dihydrogenophosphas monohydricus)

122

Natrii hydrocarbonas (Natrii hydrogenocarbonas)

123

Natrii tetraboras (Borax)

124

Nicethamidum

125

Nicotinamidum

126

Nicotinum

127

Octenidinum

128

Paracetamolum

129

Paraffinum liquidum

130

Phenolum

131

Phenoxyethanol

132

Phospholipidum essentiale

133

Phospholipidum ex soia

134

Pinenum (alfa, beta)

135

Povidonum iodinatum

136

Propanalum

137

Propolis extractum

138

Pyridoxini hydrochloridum

139

Resorcinolum

140

Retinoli palmitas

141

Ruscogeninum

142

Rutosidum (Rutosidum trihydricum)

143

Selenium (sole)

144

Silymarinum

145

Simeticonum

146

Składniki mineralne

147

Sole lecznicze

148

Somnosi microcephali oleum

149

Sól wapniowa sennozydów

150

Tanninum albuminatum

151

Tetracaini hydrochloridum

152

Thymolum

153

Tocopheroli acetas

154

Troxerutinum

155

Ubidecarenonum

156

Urea peroxidata

157

Witaminy

158

Wody lecznicze

159

Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis

160

Zinci oxidum

161

Zincum (sole)

 

Tabela nr 3. Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych

Lp.

Nazwa substancji czynnej (INN lub farmakopealna)

Postać farmaceutyczna

Maksymalna

dopuszczalna moc

produktu

leczniczego

Maksymalna zawartość

substancji czynnych

w opakowaniu produktu

leczniczego lub wielkość

opakowania produktu

leczniczego

1

2

3

4

5

1

Acidum acetylsalicylicum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg

6 000 mg

2

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 300 mg

6 000 mg + 3 600 mg

3

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 300 mg + 200 mg

6 000 mg + 3 600 mg + 2 400 mg

4

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 300 mg + 50 mg

6 000 mg + 3 600 mg + 600 mg

5

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 50 mg

6 000 mg + 600 mg

6

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 50 mg + 100 mg

6 000 mg + 600 mg + 1 200 mg

7

Acidum acetylsalicylicum + Glycinum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 200 mg

6 000 mg + 2 400 mg

8

Acidum alginicum + Aluminii hydroxidum + Natrii hydrocarbonas

stałe postaci do podania doustnego

350 mg + 100 mg + 120 mg

14 000 mg + 4 000 mg + 4 800 mg

9

Acidum ascorbicum

płynne postaci do podania doustnego

0,1 g/ml

30 ml

stałe postaci do podania doustnego

1 000 mg

b.o.

10

Acidum boricum

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

5 mg/g

30 g

30 mg/g

250 g

11

Acidum folicum

stałe postaci do podania doustnego

0,4 mg

12 mg

12

Acidum salicylicum + Mentholum + Thymolum

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

(21 mg + 2 mg + 21 mg)/l ml

8 g

13

Acidum salicylicum + Aluminii kalii sulfas + Zinci undecylenas

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

(10 mg + 100 mg + 200 mg)/g

120 g

14

Acidum salicylicum + Camphora

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

(125 mg + 31,1 mg)/g

5 ml, 10 ml

15

Acidum undecylenicum

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

50 mg/g

30g

16

Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

(50 mg + 200 mg)/g

30 g

17

Allantoinum + Nicotinamidum + Acidum salicylicum + Camphora racemica

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

(0,30 g + 0,25 g + 0,10 g + 1,0 g)/100 g

35 g

18

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum

stałe postaci do stosowania w jamie ustnej

1,2 mg + 0,6 mg

28,8 mg + 14,4 mg

19

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Mentholum

stałe postaci do stosowania w jamie ustnej

1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg

28,8 mg + 14,4 mg + 141,6 mg

20

Alcohol isopropylicus

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

70%

10 saszetek

21

Aluminii acetotartras

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

10 mg/g

75 g

stałe postaci farmaceutyczne do przygotowania roztworu do stosowania na skórę lub błony śluzowe

1 g

6 g

22

Aluminii chloridum

postaci farmaceutyczne do stosowania na skórę lub błony śluzowe

100 mg/g

50 ml

23

Aluminii hydroxidum

stałe postaci do stosowania w jamie ustnej lub podania doustnego

500 mg

15 000 mg

24

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

płynne postaci do podania doustnego

(35 mg + 40 mg)/ml

250 ml

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 400 mg

15 000 mg + 12 000 mg

25

Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum

stałe postaci do podania doustnego

500 mg + 400 mg + 25 mg

15 000 mg + 12 000 mg + 750 mg

26

Aluminii hydroxidum cum Magnesii carbonate gelatium desiccatum + Magnesii hydroxidum

stałe postaci do stosowania w jamie ustnej

450 mg + 300 mg

10 800 mg + 7 200 mg

27