Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddzia-łania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po wyrazie "ścieków" dodaje się wyrazy " , lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych";

2) w § 4:

a) w pkt 3 liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) będzie realizowana poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258), z wyłączeniem operacji w zakresie gromadzenia wód opadowych lub roztopowych;",

c) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) dla planowanej operacji wydano pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane.";

3) w § 5 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie,";

4) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku operacji finansowanych z dodatkowych zasobów, o których mowa w art. 58a ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.",

b) w ust. 2 wyrazy "2 000 000 zł na beneficjenta" zastępuje się wyrazami "5 000 000 zł na obszar gminy";

5) w § 8:

a) w ust. 2 po wyrazach "miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy" dodaje się wyrazy " , wysokości refundacji kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 1a,",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podane do publicznej wiadomości po dniu, w którym podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodnej lub ściekowej w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.2)).";

6) w § 11:

a) w ust. 4:

- w pkt 1 w lit. a-c i pkt 2 wyraz "krajowej" zastępuje się wyrazem "wojewódzkiej",

- w pkt 3 wyrazy "5 punktów" zastępuje się wyrazami "2 punkty",

- w pkt 4:

- - w lit. a liczbę "50" zastępuje się liczbą "70",

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) powyżej 70% i nie więcej niż 85% - 4 punkty,

c) powyżej 85% i nie więcej niż 95% - 2 punkty;",

- w pkt 5:

- - w lit. a liczbę "20" zastępuje się liczbą "30",

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 2 punkty,

c) powyżej 40% i nie więcej niż 50% - 1 punkt;",

- w pkt 6:

- - w lit. a liczbę "75" zastępuje się liczbą "80",

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) powyżej 60% i nie więcej niż 80% - 1 punkt;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koszty kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2,5 punktu;",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) operacja dotyczy budowy podziemnego zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności:

a) powyżej 1000 m3 - 8 punktów,

b) powyżej 500 m3 i nie więcej niż 1000 m3 - 4 punkty,

c) nie mniej niż 200 m3 i nie więcej niż 500 m3 - 2 punkty.",

b) w ust. 5:

- w pkt 1:

- - w lit. a wyrazy "4 punkty" zastępuje się wyrazami "3 punkty",

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84), zwanej dalej "ustawą o ochronie przyrody", albo strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody:

- park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody - 3 punkty albo

- otulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulina rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000 - 2 punkty,

c) planowana operacja będzie realizowana w miejscowościach położonych na terenach podgórskich i górskich zgodnie z uchwałą nr XLVI/1587/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2234) - 3 punkty,",

- - dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) planowana operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia w stosunku do średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia obszarów wiejskich dla poziomu agregacji "wieś", ustalona według danych GUS, wynosi:

- nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich - 3 punkty,

- powyżej 100% i nie więcej niż 200% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich - 2 punkty,

- powyżej 200% średniej wojewódzkiej gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich - 1 punkt;",

- w pkt 2:

- - w lit. a:

- - - tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 punktów,",

- - - w tiret drugim liczbę "2" zastępuje się liczbą "3",

- - uchyla się lit. b,

- - w lit. c wyrazy "3 punkty," zastępuje się wyrazami "6 punktów;",

- - uchyla się lit. d,

- w pkt 4:

- - lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) planowana operacja będzie realizowana na obszarze gminy określonej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, przyjętej uchwałą nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030", jako gmina o:

- najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej wskazanej z poziomu krajowego lub regionalnego - 8 punktów,

- utrudnionych warunkach rozwoju - 4 punkty,

b) planowana operacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej - 4 punkty;",

- - uchyla się lit. c,

- w pkt 5:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) realizacja operacji jest planowana na obszarach walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjętej uchwałą nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2686) lub operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 9 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,",

- - w lit. b w części wspólnej po wyrazie "wodociągowej" dodaje się wyrazy "lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody",

- - w lit. c:

- - - w tiret pierwszym liczbę "4" zastępuje się liczbą "2",

- - - w tiret drugim wyrazy "3 punkty" zastępuje się wyrazami "1,5 punktu",

- - - w tiret trzecim wyrazy "2 punkty" zastępuje się wyrazami "1 punkt",

- - - w tiret czwartym wyrazy "1 punkt;" zastępuje się wyrazami "0,5 punktu,",

- - dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) planowana operacja dotyczy budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody, w wyniku których nastąpi zwiększenie technicznych możliwości dostaw wody dla mieszkańców, co zostanie potwierdzone dołączoną do wniosku o przyznanie pomocy opinią techniczną wydaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z zakresem robót budowlanych objętych operacją - 2 punkty;",

- w pkt 7 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której:

- występują co najmniej dwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,

- występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 1 punkt,

c) co najmniej 75% całkowitych kosztów inwestycyjnych planowanej operacji stanowią koszty budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub ujęcia wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 punktów;",

- w pkt 8:

- - lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty,

b) planowana operacja dotyczy:

- budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 punkty,

- budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej - 2 punkty,

c) planowana operacja przewiduje przebudowę sieci wodociągowej albo kanalizacji sieciowej, które zostały wybudowane przed 2000 r. - 4 punkty;",

- - uchyla się lit. d-f,

- w pkt 9:

- - lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, której powierzchnia jest pokryta co najmniej w 54% formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o ochronie przyrody - 3 punkty,

b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej lub wodnościekowej jest planowana na obszarze gminy, dla której wskaźnik zwodociągowania, według danych GUS, wynosi co najmniej 85% - 4 punkty,

c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznym "Błękitny San" lub Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, wskazanymi w Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 przyjętej uchwałą nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. - 2 punkty,",

- - dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) planowana operacja dotyczy wyłącznie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej - 3 punkty;",

- w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) planowana operacja dotyczy:

- budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody, a wartość kosztów kwalifikowalnych tej budowy lub przebudowy wynosi co najmniej 1 000 000 zł, lub

- budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków, a wartość kosztów kwalifikowalnych tej budowy lub przebudowy wynosi co najmniej 1 000 000 zł, lub

- przebudowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur azbestowo-cementowych lub żeliwnych, a wartość kosztów kwalifikowalnych tej przebudowy wynosi co najmniej 1 000 000 zł

- 4 punkty,

b) realizacja operacji jest planowana w powiecie, na obszarze którego proces starzenia się społeczeństwa w 2017 r., zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 przyjętą uchwałą nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., wynosi:

- powyżej 101 osób i nie więcej niż 188 osób - 8 punktów,

- powyżej 82,2 osoby i nie więcej niż 101 osób - 4 punkty,

- powyżej 66,9 osoby i nie więcej niż 82,2 osoby - 1 punkt,",

- w pkt 11:

- - lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 9 ustawy o ochronie przyrody, albo ich otuliny - 4 punkty,

c) w przypadku gospodarki ściekowej co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji dotyczy budowy lub przebudowy systemów kanalizacji ściekowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, lub lokalnych oczyszczalni ścieków na obszarze zwartej zabudowy rozpoczynającej się w odległości nie większej niż 500 metrów od granicy działki ewidencyjnej pokrytej wodami, będącymi jeziorem - 2 punkty,",

- - w lit. d liczbę "4" zastępuje się liczbą "2",

- w pkt 14:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy w powiecie, w którym udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem tego powiatu, według danych GUS, wynosi:

- powyżej 50% - 6 punktów,

- powyżej 30% i nie więcej niż 50% - 3 punkty,",

- - w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"- nie więcej niż 20 osób na km2 - 6 punktów,

- powyżej 20 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 - 3 punkty;",

- - uchyla się lit. c,

- w pkt 15 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) planowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu zebranych wód opadowych lub roztopowych na cele inne niż rolnicze - 3 punkty,",

- w pkt 16:

- - w lit. a w tiret drugim liczbę "0,6" zastępuje się liczbą "0,7",

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której gęstość zaludnienia, według danych GUS, wynosi:

- powyżej 40 osób na km2 - 4 punkty,

- powyżej 20 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 - 2 punkty,",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 i 9 oraz w ust. 5 pkt 5 lit. b i pkt 11 lit. c i d, przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie gospodarki wodnej lub gospodarki ściekowej lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, uwzględnia się wyższą liczbę punktów uzyskanych za kryteria dotyczące odpowiednio gospodarki wodnej albo gospodarki ściekowej albo gromadzenia wód opadowych lub roztopowych.";

7) w § 12:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku operacji z zakresu gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium określonego w:

1) § 11 ust. 4 pkt 9 albo

2) § 11 ust. 4 pkt 1 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 9, albo

3) § 11 ust. 4 pkt 2 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 i 9.",

b) w ust. 5 wyrazy "ust. 3 albo 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3, 4 albo 4a";

8) uchyla się § 19;

9) w § 20 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Nieprzyznanie pomocy do inwestycji]

W przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia została rozwiązana, a po wejściu w życie rozporządzenia podmiot, któremu przyznano tę pomoc na podstawie tej umowy, złoży wniosek o przyznanie pomocy, który dotyczy inwestycji objętej rozwiązaną umową o przyznaniu pomocy, pomocy na operację dotyczącą tej inwestycji nie przyznaje się.

§ 4. [Przepisy przejściowe]

Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wypłatą pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197.

Dziennik Ustaw