Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 305

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1838), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1646).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1646), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 17 grudnia 2021 r. (poz. 305)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:

a) art. 365 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”,

b) art. 365 pkt 2 lit. a–d ustawy, dla uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra,

c) art. 365 pkt 2 lit. a–d i g ustawy, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej „instytutami PAN”, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „instytutami międzynarodowymi”,

d) art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego;

2) sposób ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy, dla Polskiej Akademii Umiejętności, zwanej dalej „PAU”;

3) elementy wniosku PAU o subwencję ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy.

§ 2. 1. Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–c, wyodrębnia się część zasadniczą, część przeznaczoną na subwencję dla PAU i część uzupełniającą.

2. Z części zasadniczej wyodrębnia się części przeznaczone dla:

1) publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami – której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, a także rozwój zawodowy pracowników uczelni – której sposób podziału określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych – której sposób podziału określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–c, przeznacza się na:

1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;

2) uzupełnienia wysokości subwencji, o których mowa w § 7;

3)2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;

4) subwencje dla nowo utworzonych:

a) uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra,

b) niepublicznych uczelni akademickich,

c) instytutów PAN,

d) instytutów badawczych,

e) instytutów międzynarodowych

– przyznawane w roku ich utworzenia.

4. Wniosek o zwiększenie wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra.

§ 3. Sposób podziału środków finansowych dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej oraz realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, dla PAU, minister ustala na wniosek PAU zawierający opis zadań planowanych do realizacji z subwencji oraz informację o wysokości wydatków planowanych na ich realizację.

2. PAU składa wniosek w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana subwencja.

§ 5. 1. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 98%,

2) wyższa niż 106%

– wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku publicznej uczelni akademickiej nadzorowanej przez ministra, z którą minister zawarł umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla tej uczelni nie może być niższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.

§ 6. 1. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 95%,

2) wyższa niż 110%

– wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niepublicznej uczelni akademickiej, instytutu PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego, jeżeli nie posiada kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, posiada kategorię naukową C. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla tego podmiotu nie może być wyższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej niepublicznej uczelni akademickiej, nowo utworzonego instytutu PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego, przez okres trzech lat następujących po roku ich utworzenia.

§ 7. Jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym w okresie pięciu lat następujących po roku:

1) połączenia uczelni publicznych,

2) włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej

– będzie niższa niż 103% sumy subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych minister, przyznając nadzorowanej uczelni publicznej subwencję, uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 103% sumy tych subwencji, które przyznano uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych.

§ 8. 1. Rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, jest uwzględniane w algorytmie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie tej umowy.

2. Zmiana statusu nadzorowanej przez ministra uczelni zawodowej na akademicką jest uwzględniana w algorytmie określonym w załączniku nr 1 albo 3 do rozporządzenia, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana tego statusu.

§ 9. W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, na rok 2019, publicznym uczelniom akademickim nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej „publicznymi uczelniami akademickimi”, wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) z części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich nie wyodrębnia się części przeznaczonej dla grupy publicznych uczelni akademickich, z którymi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej „ministrem”, zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”;

2) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:

a) art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,

b) art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

d) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

e) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

3)4) składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

y – oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i – oznacza liczę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Ldd,i – oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn, zm.5)), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, z wyłączenie doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Lbki – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

di – oznacza wskaźniki dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

SSRi – oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Dsi – oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Dni ‒ oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Nai ‒ oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018 (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

M ‒ oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

4) składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

LZprofi – oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w roku akademickim 2017/2018 przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

5) składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci – oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

6) składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

a) Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

– 1,50 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,

– 0,70 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,

b) n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

c) w jego ramach uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Wknj,i – oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nfj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Naj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Nbj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Ncj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;

7) w składniku badawczo-rozwojowym i-tej publicznej uczelni akademickiej n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

8) składnik projektowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenie opisane w ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

9) wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla i-tej publicznej uczelni akademickiej nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w:

a) art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,

b) art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

d) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

e) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych i-tej uczelni w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

10) wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:

a) 0,50 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,35 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

g) 0,00 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp.

§ 10. 1. W latach 2020–2023 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w latach 2020–2022:6)

a) składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

– 1,50 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,

– 0,70 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,

b) w składniku badawczym i-tej publicznej uczelni akademickiej uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;

2) w roku 2020:7)

a) składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w § 9 pkt 3, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

c) M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich;

3)8) w latach 2021–2023:

a) składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w § 9 pkt 3, przy czym:

ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

– w ramach Lsk,i, Ld_stypd,i, Ldd,i, Lbki i elementów wzoru, według którego oblicza się SSRi, bierze się pod uwagę dane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lsui – oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące,

Lsni – oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub kształcących się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldpci – oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

c) M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich.

2. W latach 2020–2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:

1) w roku 2020 w odniesieniu do:

a) publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

– 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,28 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 12,50 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp,

b) pozostałych publicznych uczelni akademickich:

– 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,34 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,01 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,00 – dla wagi składnika projektowego Wp;

2) w roku 2021 w odniesieniu do:

a) publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

– 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,26 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 12,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,20 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,30 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp,

b) pozostałych publicznych uczelni akademickich:

– 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,33 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,00 – dla wagi składnika projektowego Wp;

3) w roku 2022 w odniesieniu do:

a) publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

– 0,35 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,24 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 11,50 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,20 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,30 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,06 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp,

b) pozostałych publicznych uczelni akademickich:

– 0,35 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,32 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,03 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,00 – dla wagi składnika projektowego Wp;

4) w roku 2023 w odniesieniu do:

a) publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

– 0,30 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,22 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 11,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,20 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,30 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,08 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp,

b) pozostałych publicznych uczelni akademickich:

– 0,30 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,31 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

– 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

– 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

– 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

– 0,00 – dla wagi składnika projektowego Wp;

5) w roku 2024 w odniesieniu do publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, wartość parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M wynosi 10,50.

§ 11. W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, na rok 2019, publicznym uczelniom zawodowym nadzorowanym przez ministra, zwanym dalej „publicznymi uczelniami zawodowymi”, wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

1) Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:

a) art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,

b) art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

d) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

e) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2) składnik studencki i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym ksk oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku);

4) wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla i-tej publicznej uczelni zawodowej nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w:

a) art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,

b) art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

d) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

e) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

5) składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

Di – oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego złożonym w roku 2018,

SJSTi – oznacza środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego złożonym w roku 2018;

6) wartość stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wynosi 0,50.

§ 12. 1. W roku 2020 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla publicznych uczelni zawodowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, gdzie:

Di – oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, i dotacji, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku 2019,

SJSTi – oznacza środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku 2019.

2. Wartość stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wynosi w roku:

1) 2020 – 0,45;

2) 2021 – 0,40;

3) 2022 – 0,35;

4) 2023 – 0,30.

§ 13 W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, na rok 2019, niepublicznym uczelniom akademickim, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej „instytutami PAN”, instytutom badawczym i międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „instytutami międzynarodowymi”, wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym:

1) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:

a) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych i-temu podmiotowi w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2) wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-tego instytutu PAN, i-t go instytutu badawczego i i-tego instytutu międzynarodowego, nie może być niższa niż 95% oraz wyższa niż 110% sumy dotacji, o których mowa w:

a) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,

b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

– przyznanych odpowiednio i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-temu instytutowi PAN, i-temu instytutowi badawczemu albo i-temu instytutowi międzynarodowemu w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

3) składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lfi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lbi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C;

4) składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

– 1,50 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

– 0,70 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B;

5) w składniku kadrowym oraz składniku badawczym i-tego podmiotu uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną odpowiednio według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;

6) wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wynosi w odniesieniu do:

a) niepublicznych uczelni akademickich:

– 0,50 ‒ dla stałej przeniesienia C,

– 0,00 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 1,00 – dla wagi składnika badawczego Wb,

b) instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych:

– 0,50 ‒ dla stałej przeniesienia C,

– 0,00 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,75 – dla wagi składnika badawczego Wb.

§ 14. 1. W latach 2020–2022 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym:9)

1) składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lfi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lbi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C;

2) składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

– 1,50 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

– 0,70 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B;

3) w składniku kadrowym oraz składniku badawczym i-tego podmiotu uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;

4) wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla podmiotu nieposiadającego kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo posiadającego w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, kategorię naukową C, nie może być niższa niż 95% oraz wyższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. W latach 2020–2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wynosi:

1) w roku 2020 w odniesieniu do:

a) niepublicznych uczelni akademickich:

– 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,14 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,86 – dla wagi składnika badawczego Wb,

b) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:

– 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,63 – dla wagi składnika badawczego Wb,

c) instytutów badawczych:

– 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,01 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,74 – dla wagi składnika badawczego Wb;

2) w roku 2021 w odniesieniu do:

a) niepublicznych uczelni akademickich:

– 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,28 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,72 – dla wagi składnika badawczego Wb,

b) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:

– 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,61 – dla wagi składnika badawczego Wb,

c) instytutów badawczych:

– 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,73 – dla wagi składnika badawczego Wb;

3) w roku 2022 w odniesieniu do:

a) niepublicznych uczelni akademickich:

– 0,35 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,42 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,58 – dla wagi składnika badawczego Wb,

b) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:

– 0,35 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,06 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,59 – dla wagi składnika badawczego Wb,

c) instytutów badawczych:

– 0,35 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,03 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,72 – dla wagi składnika badawczego Wb;

4) w roku 2023 w odniesieniu do:

a) niepublicznych uczelni akademickich:

– 0,30 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,56 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,44 – dla wagi składnika badawczego Wb,

b) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:

– 0,30 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,08 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,57 – dla wagi składnika badawczego Wb,

c) instytutów badawczych:

– 0,30 – dla stałej przeniesienia C,

– 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

– 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

– 0,71 – dla wagi składnika badawczego Wb.

§ 15. W roku 2019 wysokość dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym DLir-1 oznacza wysokość dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznanej w roku 2018 i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, będącym w strukturze uczelni.

§ 16. 1. Jeżeli wysokość subwencji obliczona według wzoru określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia dla uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra, która w latach 2014–2018 została połączona z inną uczelnią publiczną albo do której włączono inną uczelnię publiczną, będzie niższa niż 103% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych:

1) połączonym uczelniom publicznym – w roku ich połączenia,

2) uczelni publicznej włączonej do innej uczelni publicznej oraz uczelni publicznej, do której włączono inną uczelnię publiczną – w roku włączenia

– minister, przyznając uczelni subwencję, ustali tę subwencję w wysokości stanowiącej 103% sumy dotacji, które przyznano uczelniom, o których mowa w pkt 1 albo 2, w warunkach porównywalnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, począwszy od roku 2019, nie dłużej niż przez okres pięciu lat od roku połączenia uczelni publicznych lub włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).11)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 września 2019 r.

Załącznik nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU DLA PUBLICZNYCH UCZELNI AKADEMICKICH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, W TYM KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH, UTRZYMANIE I ROZWÓJ UCZELNI, W TYM DOMÓW I STOŁÓWEK STUDENCKICH ORAZ REALIZACJĘ INWESTYCJI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UCZELNI, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO, W TYM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, REALIZACJĘ INWESTYCJI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ ORAZ KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ KNOW-HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI

1. Z części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra, zwanej dalej „częścią zasadniczą”, wyodrębnia się części przeznaczone dla grup:

1) publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”,

2) pozostałych publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra

– zwanych dalej „publicznymi uczelniami akademickimi”, dzielone według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanej dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej publicznej uczelni akademickiej w danym roku,

F – oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla grupy publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, w danym roku,

Dpi – oznacza wysokość subwencji dla i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych,

C – oznacza stałą przeniesienia,

Ws – oznacza wagę składnika studenckiego,

Si – oznacza składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wu – oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui – oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wb – oznacza wagę składnika badawczego,

Bi – oznacza składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wd – oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di – oznacza składnik doktorancki i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wn – oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego,

Ni – oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej publicznej uczelni akademickiej,

Wp – oznacza wagę składnika projektowego,

Pi – oznacza składnik projektowy i-tej publicznej uczelni akademickiej,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2.

2. Składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

ksk – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lbki – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

SSRi – oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

M – oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

3.12) Składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lnai oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Lpui + 1,5Lai + Lpni + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lpui – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora uczelni (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku adiunkta lub docenta (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lpni – oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

LZprofi oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

4.13) Składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lsui oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej i liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące,

Lspi oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie w i-tej publicznej uczelni akademickiej trwające co najmniej trzy miesiące,

Lspci – oznacza liczbę studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsni – oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej i liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię, będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub kształcących się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldpci – oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

5. Składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdnj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j – oznacza liczbę pracowników w i-tej publicznej uczelni akademickiej prowadzących działalność naukową w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w której i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

– 1,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,

– 1,25 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B+,

– 0,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

6.14) Składnik doktorancki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką,

Ldi,d – oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą publiczną uczelnię akademicką, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd – oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą publiczną uczelnię akademicką, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą publiczną uczelnię akademicką samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,

kj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd – oznacza sumę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą publiczną uczelnię akademicką samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

7. Składnik badawczo-rozwojowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nbri – oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką na działalność badawczo-rozwojową wykazanych w PNT-01/s – Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

8.15) Składnik projektowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lkraji – oznacza liczbę projektów w i-tej publicznej uczelni akademickiej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lzagri – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020”, programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA” oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lhi – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem i otrzymała na nie finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” lub programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA”,

Uhi – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką jako członka konsorcjum niebędącego liderem tego konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia otrzymała na nie finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” lub programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA”,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich w grupie publicznych uczelni akademickich, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2.

9. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w załączniku, określa się następujące wartości w odniesieniu do grupy:

1) publicznych uczelni akademickich, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 0,25 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,20 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 10,00 – dla parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,20 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,30 – dla wagi składnika badawczego Wb,

g) 0,10 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla wagi składnika projektowego Wp;

2) pozostałych publicznych uczelni akademickich, o której mowa w ust. 1 pkt 2:

a) 0,25 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,30 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 13,00 – dla parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,25 – dla wagi składnika badawczego Wb,

g) 0,05 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,00 – dla wagi składnika projektowego Wp.

Załącznik nr 2

SPOSÓB PODZIAŁU DLA PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, W TYM KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH, UTRZYMANIE I ROZWÓJ UCZELNI, W TYM DOMÓW I STOŁÓWEK STUDENCKICH ORAZ REALIZACJĘ INWESTYCJI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, A TAKŻE ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UCZELNI

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra, zwana dalej „częścią zasadniczą”, jest dzielona według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, zwanej dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej publicznej uczelni zawodowej nadzorowanej przez ministra, zwanej dalej „publiczną uczelnią zawodową”, w danym roku,

F – oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla grupy publicznych uczelni zawodowych w danym roku,

Dpi – oznacza wysokość subwencji dla i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych,

C – oznacza stałą przeniesienia, równą 0,25,

Si – oznacza składnik studencki i-tej publicznej uczelni zawodowej,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni zawodowej,

Ai – oznacza składnik absolwencki i-tej publicznej uczelni zawodowej,

Pi – oznacza składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni zawodowych.

2. Składnik studencki i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni zawodowej,

ksk – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

LsIk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na k-tym kierunku i profilu, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

LsIIk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na k-tym kierunku i profilu, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lbki – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej publicznej uczelni zawodowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

SSRi – oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni zawodowej, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

n – oznacza liczbę publicznych uczelni zawodowych.

3.16) Składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lnai oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej publicznej uczelni zawodowej, obliczaną według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Lpui + 1,5Lai + Lpni

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lpui – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku profesora uczelni (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji na stanowisku adiunkta lub docenta (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lpni – oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

n – oznacza liczbę publicznych uczelni zawodowych.

4. Składnik absolwencki i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

AIi – oznacza liczbę absolwentów studiów pierwszego stopnia w i-tej publicznej uczelni zawodowej, ustaloną na podstawie wyników monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „monitoringiem”, udostępnionych przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, na stronie podmiotowej ministra, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

WWBIi oznacza względny wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia w i-tej publicznej uczelni zawodowej w pierwszym roku po ukończeniu studiów, ustalony na podstawie wyników monitoringu udostępnionych przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

Ajsmi oznacza liczbę absolwentów jednolitych studiów magisterskich w i-tej publicznej uczelni zawodowej, ustaloną na podstawie wyników monitoringu udostępnionych przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

WWBjsmi – oznacza względny wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów jednolitych studiów magisterskich w i-tej publicznej uczelni zawodowej w pierwszym roku po ukończeniu studiów, ustalony na podstawie wyników monitoringu udostępnionych przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni zawodowych.

5. Składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Pdoi – oznacza wysokość przychodów z działalności operacyjnej w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

Di – oznacza wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 ustawy, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

SJSTi – oznacza wysokość środków finansowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków lub związków metropolitalnych, o których mowa w art. 372 ustawy, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

Ppoi – oznacza wysokość przychodów z pozostałej działalności operacyjnej w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę publicznych uczelni zawodowych.

Załącznik nr 3

SPOSÓB PODZIAŁU DLA NIEPUBLICZNYCH UCZELNI AKADEMICKICH, INSTYTUTÓW NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUTÓW BADAWCZYCH I MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUTÓW NAUKOWYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW, DZIAŁAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO, W TYM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, REALIZACJĘ INWESTYCJI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ ORAZ KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ KNOW-HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI, A TAKŻE ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W INSTYTUTACH NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUTACH BADAWCZYCH ORAZ W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUTACH NAUKOWYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW, DZIAŁAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Z części zasadniczej środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych, zwanej dalej „częścią zasadniczą”, wyodrębnia się części przeznaczone dla grup:

1) niepublicznych uczelni akademickich,

2) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych,

3) instytutów badawczych

– zwanych dalej „podmiotami”, dzielone według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Dui oznacza wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, zwanej dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tego podmiotu w danym roku,

F – oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla grupy podmiotów, o której mowa odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3, w danym roku,

Dpi oznacza wysokość subwencji dla i-tego podmiotu w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych,

C – oznacza stałą przeniesienia, równą 0,25,

Wd – oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di oznacza składnik doktorancki i-tego podmiotu,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tego podmiotu,

Wb – oznacza wagę składnika badawczego,

Bi – oznacza składnik badawczy i-tego podmiotu,

n – oznacza liczbę podmiotów w grupie podmiotów, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3.

2. Składnik doktorancki i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-ten podmiot,

Ldi,d oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-ten podmiot, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tym podmiocie oraz cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldci,d – oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-ten podmiot będących cudzoziemcami, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tym podmiocie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-ten podmiot, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-ten podmiot samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ten podmiot w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, został wskazany jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,

kj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd – oznacza sumę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-ten podmiot samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ten podmiot w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, został wskazany jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,

n – oznacza liczbę podmiotów w grupie podmiotów, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3.

3. Składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lpni oznacza sumę kalkulacyjnych liczb pracowników w i-tym podmiocie, obliczaną według wzoru:

Lpni = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lppni + Lbui

gdzie:

Lprofi oznacza liczbę pracowników w i-tym podmiocie, prowadzących działalność naukową, posiadających tytuł profesora, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi – oznacza liczbę pracowników w i-tym podmiocie, prowadzących działalność naukową, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri – oznacza liczbę pracowników w i-tym podmiocie, prowadzących działalność naukową, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lppni – oznacza liczbę pracowników w i-tym podmiocie, prowadzących działalność naukową, nieuwzględnionych w ramach Lprofi, Ldhi i Ldri, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lbui – oznacza liczbę pracowników badawczo-technicznych, pracowników inżynieryjnych i technicznych oraz pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, w i-tym podmiocie, biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Yi – oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lfi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lpi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B+,

Lbi – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C,

n – oznacza liczbę podmiotów w grupie podmiotów, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3.

4. Składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową,

kdnj oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j oznacza liczbę pracowników w i-tym podmiocie, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tym podmiocie oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, wynoszącą:

– 1,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

– 1,25 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B+,

– 0,75 – dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę podmiotów w grupie podmiotów, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3.

5. Dla poszczególnych składników w algorytmie, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące wartości w odniesieniu do:

1) niepublicznych uczelni akademickich:

a) 0,70 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

b) 0,00 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

c) 0,30 – dla wagi składnika badawczego Wb;

2) instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:

a) 0,10 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

b) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

c) 0,55 – dla wagi składnika badawczego Wb;

3) instytutów badawczych:

a) 0,05 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,

b) 0,25 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

c) 0,70 – dla wagi składnika badawczego Wb.

Załącznik nr 4

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA UCZELNI PUBLICZNYCH KSZTAŁCĄCYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR POWIETRZNYCH

1. Środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, zwane dalej „środkami finansowymi”, są dzielone między uczelnie publiczne kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, będących w strukturach uczelni, zwanych dalej „certyfikowanymi ośrodkami”, według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

DLi r – oznacza wysokość dotacji w danym roku dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku,

DLi r-1 – oznacza wysokość dotacji w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku,

DLc r – oznacza wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na dotacje dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych,

DLc r-1 – oznacza wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku poprzedzającym rok, na który jest przyznawana dotacja, na dotacje dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych,

SLi – oznacza składnik lotniczy studencki i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku,

KLi – oznacza składnik efektywności szkolenia i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku.

2.17) Składnik lotniczy studencki i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

k – oznacza liczbę współczynników wagowych kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku,

wSk – oznacza współczynnik wagowy kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych, wynoszący:

wS1 = 3,0 – dla studentów studiów stacjonarnych kształcących się do uzyskania tzw. „zamrożonej” licencji pilota śmigłowcowego liniowego ATPL (H) „frozen” lub licencji pilota śmigłowcowego zawodowego wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów CPL(H)/IR oraz licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H),

wS2 = 1,5 – dla studentów studiów stacjonarnych kształcących się do uzyskania tzw. „zamrożonej” licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A) „frozen” lub licencji pilota samolotowego zawodowego wraz z uprawnieniami do lotów według wskazań przyrządów oraz na samolotach wielosilnikowych CPL(A)/IR+ME,

wS3 = 1,0 – dla studentów studiów stacjonarnych kształcących się do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A),

wS4 = 0,5 – dla studentów studiów stacjonarnych kształcących się do uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej (MML), licencji na obsługę techniczną statku powietrznego (AML), licencji mechanika pokładowego, nawigatora lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego lub świadectw kwalifikacji służb informacji powietrznej,

Lsk dla k od wS1 do wS3 – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, z wyłączeniem studentów korzystających z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów lub powtarzających zajęcia przewidziane do realizacji w danym roku studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce, dla których współczynnik wagowy wynosi wS1, wS2 albo wS3, którzy podlegają praktycznemu szkoleniu lotniczemu i:

– pozytywnie przeszli proces kwalifikacji oraz posiadają licencję PPL,

– pozytywnie przeszli proces kwalifikacji, lecz nie posiadają licencji PPL, ale spełniają warunki do jej uzyskania (mają zaliczoną liczbę godzin szkoleń w locie wymaganą przepisami prawa),

– pozytywnie przeszli proces kwalifikacji, lecz nie posiadają licencji PPL i nie spełniają warunków do jej uzyskania (nie mają zaliczonej liczby godzin szkoleń w locie wymaganych przepisami prawa), przy czym liczba tych studentów na danym roku studiów nie może przekraczać 10% sumy liczby studentów przyjętych na kształcenie na pilota samolotowego i pilota śmigłowcowego,

Lsk dla k = wS4 – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, z wyłączeniem studentów korzystających z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów lub powtarzających zajęcia przewidziane do realizacji w danym roku studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce, dla których współczynnik wagowy wynosi wS4, którzy podlegają praktycznemu szkoleniu lotniczemu,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach.

3.18) Składnik efektywności szkolenia i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

k – oznacza liczbę współczynników wagowych kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku,

wSk – oznacza współczynnik wagowy kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych, którego wartość określa ust. 2,

Lkk – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, dla których współczynnik wagowy wynosi wS1, wS2, wS3 albo wS4, którzy ukończyli w roku poprzedzającym rok, na który jest przyznawana dotacja, pełne szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym, potwierdzone zaświadczeniem uczelni,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach.

4. Dane o liczbie studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane przez uczelnie publiczne kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanych ośrodkach według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który jest przyznawana dotacja.


1) Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1646), które weszło w życie z dniem 9 października 2020 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 września 2019 r.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 2508), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. na podstawie art. 132 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534).

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-08
  • Data wejścia w życie: 2022-02-08
  • Data obowiązywania: 2022-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw