REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1048

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 26 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „niepublicznej uczelni akademickiej,";

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. W roku 2023 wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załącznikach nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 101%,

2) wyższa niż 105%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instytutu PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego, jeżeli nie posiada kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, posiada kategorię naukową C. W roku 2023 wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla tego podmiotu nie może być wyższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.".

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA