Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 369

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 2274);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 221).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 2274), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 221), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 stycznia 2022 r. (poz. 369)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.2)), w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń.

§ 2. 1. W przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów, wysokość zmniejszenia kwot pomocy lub pomocy technicznej oblicza się według wzoru:

Wk = W% × Wp,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wysokość zmniejszenia,

W% - wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonego naruszenia,

Wp - kwotę pomocy lub pomocy technicznej, która, gdyby nie stwierdzono naruszenia, przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo jego części albo - w przypadku gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego częścią tego zamówienia.

2.3) Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załącznikach nr 1 i 1a do rozporządzenia.

3. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej niż jednego naruszenia, wartość zmniejszeń nie podlega sumowaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się zmniejszenie z tytułu naruszenia skutkującego zmniejszeniem o najwyższej wartości.

§ 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:

1) wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu naruszenia, do którego zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonego naruszenia;

3) charakter i wagę stwierdzonego naruszenia ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) w przypadku gdy dane naruszenie jest takie samo jak naruszenie wcześniej stwierdzone w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danego naruszenia stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wartości spośród wskaźników przypisanych do tego naruszenia niezależnie od jego charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonym naruszeniu beneficjent został poinformowany zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego zostało stwierdzone dane naruszenie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 maja 2020 r.

Załącznik nr 1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 11 CZERWCA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.6)

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wskaźnik procentowy

przypisany do

stwierdzonego

naruszenia

Opis naruszenia

1

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), zwanej dalej "Pzp";

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

100%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej "UPUE", przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej "BZP", i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Punkty 1-7 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2-4 i 6-8 Pzp, tj. przez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub art. 138g ust. 1 Pzp.

9. Punkty 1-7 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

2

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

100%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5

Brak uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części

5%

Naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 36aa Pzp przez brak zawarcia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

6

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego

25%

Naruszenie art. 55 ust. 1 lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

10%

Naruszenie art. 55 ust. 1 lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości, w tym uzasadnieniu zastosowania tych trybów, udziału pewnej liczby wykonawców w negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym oraz równego traktowania tych wykonawców.

7

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej

100%

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4 lub 8-15, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

8

Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy

100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej ręki

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a lub 1b, lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

9

Konflikt interesów

100%

Naruszenie art. 17 Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób, lub przez zaniechanie powtórzenia czynności w postępowaniu podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu.

10

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert lub brak dodatkowych informacji

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez brak zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

10%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez niewystarczająco szczegółowe wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowego opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez niewystarczająco szczegółowe wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowej informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowych zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia.

5. Naruszenie art. 38 ust. 2 Pzp przez brak przekazania lub udostępnienia wykonawcom treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

11

Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu

25%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia lub przez określenie niedopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezapewniający lub mogący nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

10%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia lub przez określenie niedopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób zapewniający taki poziom konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

12

Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert

25%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

10%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

13

Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania

100% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 85% terminu przewidzianego w Pzp lub limit czasowy jest krótszy niż 5 dni od limitu czasowego przewidzianego w Pzp,

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

5% - w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2 lub art. 57 ust. 6, lub art. 60 ust. 3, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4, lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin przewidziany w Pzp.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2, lub art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3, lub art. 73e ust. 1 lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3 lub art. 73e ust. 1 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

7. Naruszenie art. 9a Pzp przez nieuwzględnienie, przy wyznaczeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, złożoności zamówienia i czasu potrzebnego na sporządzenie oferty.

14

Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.

15

Niedozwolona zmiana SIWZ

10%

Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

5%

Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o tej zmianie, umożliwiającego oferentom zapoznanie się ze zmianą SIWZ, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

16

Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem

SIWZ

25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją jest ≤ 5 dni lub w przypadku gdy zamawiający nie zapewnił za pomocą środków elektronicznych nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do SIWZ,

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu na składanie ofert przewidzianego w Pzp,

5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu na składanie ofert przewidzianego w Pzp

Naruszenie art. 10a-10e lub art. 37 ust. 2, lub art. 42 ust. 1, lub art. 51 ust. 4, lub art. 60 ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, lub art. 60e ust. 3 lub ust. 3a pkt 1, lub art. 64 ust. 3 Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust. 5 Pzp.

17

Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

5%

1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

2. Naruszenie art. 30b ust. 4 Pzp przez żądanie od wykonawców certyfikatów lub sprawozdań bez dopuszczenia innych środków dowodowych.

18

Naruszenie w zakresie zachowania uczciwej konkurencji

100%

Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy zamawiający uczestniczył w czynie nieuczciwej konkurencji.

25%

Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy złożenie każdej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

10%

Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji został dokonany bez udziału zamawiającego.

19

Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

25%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia.

10%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez

odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

20

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

10%

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp przez niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

21

Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców

25%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 57 ust. 2 w związku z art. 73e ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp przez niedopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub niezaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

22

Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa

5%

Naruszenie art. 36a lub art. 36b Pzp przez zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę bez zachowania przesłanek tego zastrzeżenia lub przez niedopełnienie obowiązku żądania wymaganych danych.

23

Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty

25%

Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty:

1) w przypadku zgody zamawiającego na dokonanie zmian w ofercie, jeżeli dokonanie zmiany prowadzi do udzielenia zamówienia temu oferentowi, lub

2) w przypadku przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, gdy zamawiający negocjuje z oferentami na etapie oceny ofert, co prowadzi do znacznej modyfikacji początkowych warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

24

Niedozwolona zmiana minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert w wyniku przeprowadzonych negocjacji

25%

Naruszenie art. 58 ust. 2c Pzp przez zmianę minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

25

Nieprawidłowe wcześniejsze związki wykonawców z zamawiającym

25%

Naruszenie art. 31a-31d w związku z art. 7 Pzp przez wykorzystanie dialogu technicznego przy planowaniu i przeprowadzeniu postępowania bez zachowania środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

26

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem lp. 27.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 24 ust. 10 Pzp przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji lub naruszenie art. 26 ust. 3 lub 3a, lub 4 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

27

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

Naruszenie art. 90 ust. 1 lub 1a w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu lub naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

28

Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania

100%

Naruszenie art. 9 lub art. 96, lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku braku dokumentacji.

25%

Naruszenie art. 9 lub art. 96, lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku gdy odpowiednia dokumentacja jest niewystarczająca, aby potwierdzić zgodność postępowania z przepisami Pzp.

29

Naruszenia w zakresie zawierania umów

25%

Naruszenie art. 94 ust. 3 w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

30

Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

5%

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub art. 123 ust. 1 Pzp przez niezawiadomienie uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, lub art. 138o ust. 4 Pzp przez nieopublikowanie informacji o udzieleniu zamówienia.

31

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości pierwotnej umowy oraz, w przypadku zwiększenia wartości pierwotnej umowy, 100% wartości tego zwiększenia

Naruszenie art. 144 Pzp przez dokonanie zmiany umowy bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę.

32

Nieprzestrzeganie procedur dotyczących zamówień elektronicznych i wspólnego udzielania zamówień

25% - w przypadku gdy naruszenie przepisu spowodowało udzielenie zamówienia wykonawcy innemu niż ten, któremu powinno ono zostać udzielone

1. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 91a lub art. 91b, lub art. 91c, lub art. 91d, lub art. 91e Pzp.

2. Umowy ramowe - naruszenie art. 99 lub art. 100, lub art. 101a, lub art. 101b Pzp.

3. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 102 lub art. 103, lub art. 104, lub art. 104a, lub art. 104b, lub art. 104c, lub art. 104d, lub art. 104e lub art. 104f lub art. 104g Pzp.

4. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 15a lub art. 15b, lub art. 15c, lub art. 15d, lub art. 15e, lub art. 15f lub art. 16 Pzp.

10% - w przypadku gdy naruszenie przepisu miało skutek odstraszający dla potencjalnych oferentów

1. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 91a lub art. 91b, lub art. 91c, lub art. 91d lub art. 91e Pzp.

2. Umowy ramowe - naruszenie art. 99 lub art. 100, lub art. 101a, lub art. 101b Pzp.

3. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 102 lub art. 103, lub art. 104, lub art. 104a, lub art. 104b, lub art. 104c, lub art. 104d, lub art. 104e lub art. 104f lub art. 104g Pzp.

4. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 15a lub art. 15b, lub art. 15c, lub art. 15d, lub art. 15e, lub art. 15f lub art. 16 Pzp.

 

Załącznik nr 1a7)

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wskaźnik procentowy

przypisany

do stwierdzonego

naruszenia

Opis naruszenia

1

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień lub konkursów o wartościach równych lub przekraczających:

1) progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej "Pzp";

2) wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 359 pkt 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

100%

1. Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 130 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE.

2. Konkurs - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 340 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE.

3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 130 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE.

4. Punkty 1-3 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 29 lub art. 30, lub art. 31, lub art. 32 Pzp, które powodują, że ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej lub konkursu jest poniżej progu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, lub wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 359 pkt 1 Pzp, dla których istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia UPUE.

5. Punkty 1-3 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 24 ust. 4 lub art. 26 ust. 4, lub art. 29 ust. 2 Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów Pzp, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

2

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień lub konkursów o wartościach równych lub przekraczających:

1) progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp;

2) wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 359 pkt 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

25%

1. Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 130 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Konkurs - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 340 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - naruszenie art. 88 ust. 1 lub art. 130 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazania ogłoszenia UPUE, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień lub konkursów o wartościach:

1) mniejszych niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp;

2) określonych w art. 359 pkt 2 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

100%

1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - naruszenie art. 267 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

2. Tryb podstawowy - naruszenie art. 276 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 298 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

4. Konkurs - naruszenie art. 340 ust. 1 pkt 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

4

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień lub konkursów o wartościach:

1) mniejszych niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp;

2) określonych w art. 359 pkt 2 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

25%

1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - naruszenie art. 267 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanym dalej "Dz. Urz. UE", na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Tryb podstawowy - naruszenie art. 276 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: w Dz. Urz. UE, na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 298 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: w Dz. Urz. UE, na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Konkurs - naruszenie art. 340 ust. 1 pkt 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: w Dz. Urz. UE, na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5

Brak uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części

5%

Naruszenie art. 91 ust. 2 Pzp przez brak zawarcia w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

6

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego

25%

Naruszenie art. 153 lub art. 170, lub art. 189 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

10%

Naruszenie art. 153 lub art. 170, lub art. 189 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości, w tym uzasadnieniu zastosowania tych trybów, udziału liczby wykonawców zapewniającej konkurencję w negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym oraz równego traktowania tych wykonawców.

78)

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

100%

Naruszenie art. 209 ust. 1 lub art. 214 ust. 1 pkt 1-6 lub 9-14, lub art. 388 pkt 1 lub pkt 2 lit. a lub d Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

8

Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy

100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej ręki

Naruszenie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 lub ust. 2 lub 3, lub art. 388 pkt 2 lit. b lub c Pzp przez udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

9

Konflikt interesów

100%

Naruszenie art. 56 ust. 1 lub 2, lub 4, lub 5, lub 7 Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób, lub przez zaniechanie powtórzenia w postępowaniu czynności podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu, chyba że pomimo złożenia fałszywego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia tych osób doszło do ich wyłączenia i powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez te osoby.

10

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert lub brak dodatkowych informacji

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 Pzp przez brak zamieszczenia w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ", informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 142 ust. 1 lub 2 Pzp przez brak zamieszczenia w SWZ informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SWZ informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 lub 7, lub 8, lub 9, lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w opisie potrzeb i wymagań informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełniać wszystkie oferty, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 185 ust. 2 Pzp przez brak zamieszczenia w SWZ informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 9 lub 10 w związku z art. 174 ust. 1, lub naruszenie art. 174 ust. 2 pkt 4 Pzp przez brak zamieszczenia w opisie potrzeb i wymagań podstaw wykluczenia lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, lub naruszenie art. 177 ust. 2 Pzp przez brak zawarcia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i wymagań kryteriów selekcji, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do dialogu, lub brak podania minimalnej liczby wykonawców, których zaprosi do dialogu.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 lub 9, lub 10 w związku z art. 192 ust. 1 lub naruszenie art. 192 ust. 2 pkt 2 lub 5, lub 6 Pzp przez brak zamieszczenia w opisie potrzeb i wymagań informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, lub informacji, które elementy opisu potrzeb i wymagań stanowią minimalne wymagania, niepodlegające negocjacjom, jakie muszą spełniać wszystkie oferty, lub zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, lub kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 202 ust. 2, lub naruszenie art. 202 ust. 3 pkt 1 lub 2 Pzp przez brak zamieszczenia w opisie potrzeb i wymagań informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty, jeżeli zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich podmiotowych środków dowodowych na etapie składania ofert.

6. Tryb podstawowy - naruszenie art. 281 ust. 1 pkt 15 lub 17, lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SWZ podstaw wykluczenia lub opisu kryteriów oceny ofert lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia, lub art. 282 Pzp przez brak zamieszczenia w opisie potrzeb i wymagań podstaw wykluczenia lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia, lub opisu kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

10%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 Pzp przez zamieszczenie w SWZ niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 142 ust. 1 lub 2 Pzp przez zamieszczenie w SWZ niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 3 Pzp przez zamieszczenie w SWZ niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 lub 7, lub 8, lub 9, lub 10 Pzp przez zamieszczenie w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełniać wszystkie oferty, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 5 lub 7, lub 8, lub 9, lub 18, lub ust. 2 pkt 1 w związku z art. 185 ust. 2 Pzp przez zamieszczenie w SWZ niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wykazu podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 9 lub 10 w związku z art. 174 ust. 1, lub naruszenie art. 174 ust. 2 pkt 4 Pzp przez zamieszczenie w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych podstaw wykluczenia lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, wskazanie niewystarczająco szczegółowych kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, lub naruszenie art. 177 ust. 2 Pzp przez zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych kryteriów selekcji, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do dialogu, lub podanie niewystarczająco szczegółowych informacji o minimalnej liczbie wykonawców, których zaprosi do dialogu.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 lub 9, lub 10 w związku z art. 192 ust. 1 lub naruszenie art. 192 ust. 2 pkt 2 lub 5, lub 6 Pzp przez zamieszczenie w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub podstaw wykluczenia, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, w tym o etapach postępowania o udzielenie zamówienia, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, lub informacji, które elementy opisu potrzeb i wymagań stanowią minimalne wymagania, niepodlegające negocjacjom, jakie muszą spełniać wszystkie oferty, lub zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, lub kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, wskazanie niewystarczająco szczegółowych kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, lub naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 202 ust. 2, lub naruszenie art. 202 ust. 3 pkt 1 lub 2 Pzp przez zamieszczenie w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, o ile zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą wstępną, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty, jeżeli zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich podmiotowych środków dowodowych na etapie składania ofert.

6. Tryb podstawowy - naruszenie art. 281 ust. 1 pkt 15 lub 17, lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub 3, lub ust. 3 Pzp przez zamieszczenie w SWZ niewystarczająco szczegółowych podstaw wykluczenia lub opisu kryteriów oceny ofert lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia, lub niewystarczająco szczegółowych informacji o możliwości ograniczenia liczby wykonawców lub naruszenie art. 282 Pzp przez zawarcie w opisie potrzeb i wymagań niewystarczająco szczegółowych podstaw wykluczenia lub informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, lub informacji o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia, lub opisu kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

7.9) Naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 2 lub art. 134 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 142 ust. 1, lub art. 134 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 167 ust. 3, lub art. 134 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 185 ust. 2, lub art. 135 ust. 6, lub art. 143 ust. 1, lub art. 150 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, lub art. 156 ust. 1 pkt 2, lub art. 156 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 174 ust. 1, lub art. 156 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 192 ust. 1, lub art. 156 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 202 ust. 2, lub art. 157, lub art. 161 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, lub art. 167 ust. 4, lub art. 168 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, lub art. 175, lub art. 179 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, lub art. 185 ust. 3, lub art. 186 ust. 2 pkt 2, lub art. 192 ust. 4, lub art. 195 ust. 4, lub art. 203 ust. 2 pkt 2 lub ust. 4, lub art. 281 ust. 1 pkt 2, lub art. 284 ust. 6, lub art. 295 ust. 1 pkt 2 lub ust. 4, lub art. 303 ust. 2, lub art. 334, lub art. 341 ust. 2 Pzp przez brak przekazania lub udostępnienia wykonawcom treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

11

Stosowanie dyskryminacyjnych kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert lub specyfikacji technicznej

25%

Naruszenie art. 94 lub art. 95, lub art. 96, lub art. 99, lub art. 100, lub art. 101, lub art. 102, lub art. 103, lub art. 104, lub art. 105, lub art. 108, lub art. 109, lub art. 112, lub art. 113, lub art. 114, lub art. 115, lub art. 116, lub art. 117, lub art. 118, lub art. 119, lub art. 121, lub art. 124, lub art. 125, lub art. 239, lub art. 240, lub art. 241, lub art. 242, lub art. 243, lub art. 245, lub art. 246 w związku z art. 16 Pzp przez określenie dyskryminacyjnych kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej, w szczególności polegających na wymaganiu od oferentów, aby w momencie składania oferty posiadali zakład lub przedstawiciela, lub doświadczenie lub kwalifikacje, lub sprzęt z danego kraju lub województwa, lub powiatu, lub gminy (preferencje krajowe, regionalne lub lokalne).

10%

Naruszenie art. 94 lub art. 95, lub art. 96, lub art. 99, lub art. 100, lub art. 101, lub art. 102, lub art. 103, lub art. 104, lub art. 105, lub art. 108, lub art. 109, lub art. 112, lub art. 113, lub art. 114, lub art. 115, lub art. 116, lub art. 117, lub art. 118, lub art. 119, lub art. 121, lub art. 124, lub art. 125, lub art. 239, lub art. 240, lub art. 241, lub art. 242, lub art. 243, lub art. 245, lub art. 246 w związku z art. 16 Pzp przez określenie dyskryminacyjnych kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej, w szczególności polegających na wymaganiu od oferentów, aby w momencie składania oferty posiadali zakład lub przedstawiciela, lub doświadczenie lub kwalifikacje, lub sprzęt z danego kraju lub województwa, lub powiatu, lub gminy (preferencje krajowe, regionalne lub lokalne), przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego poziomu konkurencji, tj. gdy otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty, które potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

12

Stosowanie innych niż dyskryminacyjne kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej ograniczających wykonawcom dostęp do postępowania o udzielenie zamówienia

25%

Naruszenie art. 94 lub art. 95, lub art. 96, lub art. 99, lub art. 100, lub art. 101, lub art. 102, lub art. 103, lub art. 104, lub art. 105, lub art. 108, lub art. 109, lub art. 110, lub art. 111, lub art. 112, lub art. 113, lub art. 114, lub art. 115, lub art. 116, lub art. 117, lub art. 118, lub art. 119, lub art. 121, lub art. 122, lub art. 123, lub art. 124, lub art. 125, lub art. 239, lub art. 240, lub art. 241, lub art. 242, lub art. 243, lub art. 245, lub art. 246 w związku z art. 16 Pzp przez takie określenie innych niż dyskryminacyjne kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej - obejmujących nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne - które doprowadziło do sytuacji, w której tylko jeden wykonawca mógł złożyć ofertę, czego nie uzasadnia specyfikacja techniczna danego zamówienia, lub określono minimalny poziomom zdolności w odniesieniu do konkretnego zamówienia w sposób oczywiście niezwiązany z przedmiotem zamówienia.

10%

Naruszenie art. 94 lub art. 95, lub art. 96, lub art. 99, lub art. 100, lub art. 101, lub art. 102, lub art. 103, lub art. 104, lub art. 105, lub art. 108, lub art. 109, lub art. 110, lub art. 111, lub art. 112, lub art. 113, lub art. 114, lub art. 115, lub art. 116, lub art. 117, lub art. 118, lub art. 119, lub art. 121, lub art. 122, lub art. 123, lub art. 124, lub art. 125, lub art. 239, lub art. 240, lub art. 241, lub art. 242, lub art. 243, lub art. 245, lub art. 246 w związku z art. 16 Pzp przez określenie innych niż dyskryminacyjne kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej - obejmujących nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne - które w inny sposób ograniczają wykonawcom dostęp do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5%

Naruszenie art. 94 lub art. 95, lub art. 96, lub art. 99, lub art. 100, lub art. 101, lub art. 102, lub art. 103, lub art. 104, lub art. 105, lub art. 108, lub art. 109, lub art. 110, lub art. 111, lub art. 112, lub art. 113, lub art. 114, lub art. 115, lub art. 116, lub art. 117, lub art. 118, lub art. 119, lub art. 121, lub art. 122, lub art. 123, lub art. 124, lub art. 125, lub art. 239, lub art. 240, lub art. 241, lub art. 242, lub art. 243, lub art. 245, lub art. 246 w związku z art. 16 Pzp przez określenie innych niż dyskryminacyjne kryteriów wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, lub opisu przedmiotu zamówienia, lub wymagań związanych z realizacją zamówienia, lub kryteriów oceny ofert, lub specyfikacji technicznej - obejmujących nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne - przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego poziomu konkurencji, tj. gdy otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty, które potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

1310)

Wyznaczenie terminów składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych lub ofert ostatecznych, lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania

100% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 85% terminu przewidzianego w Pzp lub limit czasowy jest krótszy niż 5 dni od limitu czasowego przewidzianego w Pzp,

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

5% - w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 138 lub art. 378 ust. 2 Pzp przez wyznaczenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 144 lub art. 151, lub art. 379 ust. 3 pkt 1 lub 2 Pzp przez wyznaczenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 158 ust. 1 lub art. 162, lub art. 381 ust. 3 pkt 1 lub 2 Pzp przez wyznaczenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wstępnych krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 176 ust. 1 lub art. 384 pkt 1 Pzp przez wyznaczenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 194 ust. 1 lub art. 196, lub art. 299, lub art. 384 pkt 1 Pzp przez wyznaczenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wstępnych krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

6. Tryb podstawowy - naruszenie art. 283 lub art. 296 ust. 1 lub 3 Pzp przez wyznaczenie terminów składania ofert lub ofert dodatkowych, lub ofert ostatecznych krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

7. Naruszenie art. 131 lub art. 283, lub art. 296 ust. 3, lub art. 299 ust. 2, lub art. 314 ust. 4 pkt 2 Pzp przez nieuwzględnienie, przy wyznaczeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wstępnych, lub ofert, lub ofert ostatecznych, złożoności zamówienia i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia.

14

Wyznaczenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentach zamówienia

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp

Naruszenie art. 90 ust. 2 lub art. 137 ust. 6, lub art. 143 ust. 5, lub art. 271 ust. 2 lub 3, lub art. 286 ust. 3 lub 4 Pzp przez nieprzedłużenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert zgodnie z tymi przepisami w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia lub dokumentów zamówienia.

1511)

Niedozwolona zmiana SWZ lub opisu potrzeb i wymagań

10%

Naruszenie art. 137 ust. 1 lub 2, lub 3, lub 4, lub art. 143 ust. 4, lub art. 286 Pzp przez zmianę treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu lub bez wymaganego udostępnienia zmienionych dokumentów zamówienia.

5%

Naruszenie art. 137 ust. 1 lub 2, lub 3, lub 4, lub art. 143 ust. 4, lub art. 286 Pzp przez zmianę treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu lub bez wymaganego udostępnienia zmienionych dokumentów zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o tej zmianie, umożliwiającego oferentom zapoznanie się ze zmianą SWZ lub opisu potrzeb i wymagań, w szczególności: na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach lub w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

1612)

Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SWZ lub opisu potrzeb i wymagań

25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją jest

≤ 5 dni lub w przypadku gdy zamawiający nie zapewnił za pomocą środków elektronicznych nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do SWZ,

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu na składanie ofert przewidzianego w Pzp,

5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu na składanie ofert przewidzianego w Pzp

Naruszenie art. 61 ust. 1 lub art. 64, lub art. 65, lub art. 66, lub art. 69, lub art. 93, lub art. 133, lub art. 141, lub art. 150 ust. 1 pkt 3, lub art. 155 ust. 2, lub art. 168 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, lub art. 173, lub art. 186 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, lub art. 191 ust. 2, lub art. 212 ust. 3, lub art. 280 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ust. 2, lub art. 295 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, lub art. 298 ust. 2, lub art. 323 ust. 3 pkt 1, lub art. 370 ust. 6 pkt 8 lub 9, lub art. 375 ust. 2 pkt 4, lub art. 379 ust. 2, lub art. 381 ust. 2 Pzp.

17

Nieprawidłowości w zakresie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń wymaganych od wykonawców

5%

1. Naruszenie art. 124 lub art. 125 ust. 1, lub art. 273 Pzp przez żądanie od wykonawców podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

2. Naruszenie art. 105 ust. 4 Pzp przez żądanie od wykonawców certyfikatów lub sprawozdań bez

dopuszczenia innych środków dowodowych.

3. Naruszenie art. 106 Pzp przez żądanie od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

18

Naruszenie w zakresie zachowania uczciwej konkurencji

100%

Naruszenie art. 16 lub art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6, lub art. 226 ust. 1 pkt 7 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku gdy zamawiający uczestniczył w czynie nieuczciwej konkurencji.

25%

Naruszenie art. 16 lub art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6, lub art. 226 ust. 1 pkt 7 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku gdy złożenie każdej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

10%

Naruszenie art. 16 lub art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6, lub art. 226 ust. 1 pkt 7 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji został dokonany bez udziału zamawiającego.

19

Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

25%

1. Naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub usług.

2. Naruszenie art. 99 ust. 5 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 101 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

4. Naruszenie art. 104 Pzp przez żądanie w opisie przedmiotu zamówienia określonej etykiety bez zachowania warunków tego żądania.

10%

1. Naruszenie art. 99 ust. 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub usług, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 99 ust. 5 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub usług, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie art. 101 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności

przewidzianej w Pzp, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 104 Pzp przez żądanie w opisie przedmiotu zamówienia określonej etykiety bez zachowania warunków tego żądania, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

20

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

10%

1. Naruszenie art. 99 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 99 ust. 3 Pzp przez niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

21

Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców

25%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 148 ust. 1 lub art. 159 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert lub ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 177 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 210 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 159 w związku z art. 193 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Tryb podstawowy - naruszenie art. 288 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

22

Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa

5%

Naruszenie art. 60 lub art. 121, lub art. 462 Pzp przez zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę bez zachowania przesłanek tego zastrzeżenia lub przez niedopełnienie obowiązku żądania wymaganych danych.

23

Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty

25%

Naruszenie art. 187 lub art. 223 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty w przypadku:

1) zgody zamawiającego na dokonanie zmian w ofercie, jeżeli dokonanie zmiany prowadzi do udzielenia zamówienia temu oferentowi, lub

2) przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, gdy zamawiający negocjuje z oferentami na etapie oceny ofert, co prowadzi do znacznej modyfikacji początkowych warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

24

Niedozwolona zmiana minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert, lub ich wag w wyniku przeprowadzonych negocjacji

25%

Naruszenie art. 164 lub art. 199, lub art. 278, lub art. 279, lub art. 381 ust. 8 Pzp przez zmianę minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert, lub ich wag określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i wymagań.

25

Nieprawidłowe wcześniejsze związki wykonawców z zamawiającym

25%

Naruszenie art. 84 lub art. 85 ust. 1 w związku z art. 16 Pzp przez wykorzystanie wstępnych konsultacji rynkowych przy planowaniu postępowania bez zachowania środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

26

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

1. Naruszenie art. 226 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem lp. 27. 2. Naruszenie art. 108 lub art. 109, lub art. 111 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 85 ust. 2 Pzp przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji, lub naruszenie art. 128 ust. 1 lub 4, lub 5 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

27

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

Naruszenie art. 224 ust. 1 lub 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez żądania od wykonawcy wyjaśnień, w określonym terminie, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu lub naruszenie art. 224 ust. 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

28

Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania

100%

Naruszenie art. 20 lub art. 71, lub art. 72, lub art. 73, lub art. 78, lub art. 79, lub art. 87 ust. 3, lub art. 267 ust. 3, lub art. 358 ust. 1 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku braku dokumentacji.

25%

Naruszenie art. 20 lub art. 71, lub art. 72, lub art. 73, lub art. 78, lub art. 79, lub art. 87 ust. 3, lub art. 267 ust. 3, lub art. 358 ust. 1 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku gdy odpowiednia dokumentacja jest niewystarczająca, aby potwierdzić zgodność postępowania z przepisami Pzp.

29

Naruszenia w zakresie zawierania umów

25%

Naruszenie art. 263 w związku z art. 239 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

30

Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub pracy konkursowej

5%

Naruszenie art. 253 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub art. 354 Pzp przez niezawiadomienie uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach oraz autorze wybranej pracy konkursowej albo autorach wybranej pracy konkursowej.

31

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości pierwotnej umowy oraz, w przypadku zwiększenia wartości pierwotnej umowy, 100% wartości tego zwiększenia

Naruszenie art. 454 lub art. 455 Pzp przez dokonanie niedozwolonej zmiany umowy.

32

Nieprzestrzeganie procedur dotyczących zamówień elektronicznych i wspólnego udzielania zamówień

25% - w przypadku gdy naruszenie przepisu spowodowało udzielenie zamówienia wykonawcy innemu niż ten, któremu powinno ono zostać udzielone

1. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 39 lub art. 40, lub art. 41, lub art. 42, lub art. 43, lub art. 44, lub art. 45, lub art. 46, lub art. 47, lub art. 48, lub art. 49, lub art. 50 Pzp.

2. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 227 lub art. 228, lub art. 229, lub art. 230, lub art. 231, lub art. 232, lub art. 233, lub art. 234, lub art. 235, lub art. 236, lub art. 237, lub art. 238 Pzp.

3. Umowy ramowe - naruszenie art. 311 lub art. 312, lub art. 313, lub art. 314, lub art. 315 Pzp.

4. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 316 lub art. 317, lub art. 318, lub art. 319, lub art. 320, lub art. 321, lub art. 322, lub art. 323, lub art. 324 Pzp.

10% - w przypadku gdy naruszenie przepisu miało skutek odstraszający dla potencjalnych oferentów

1. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 39 lub art. 40, lub art. 41, lub art. 42, lub art. 43, lub art. 44, lub art. 45, lub art. 46, lub art. 47, lub art. 48, lub art. 49, lub art. 50 Pzp.

2. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 227 lub art. 228, lub art. 229, lub art. 230, lub art. 231, lub art. 232, lub art. 233, lub art. 234, lub art. 235, lub art. 236, lub art. 237, lub art. 238 Pzp.

3. Umowy ramowe - naruszenie art. 311 lub art. 312, lub art. 313, lub art. 314, lub art. 315 Pzp.

4. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 316 lub art. 317, lub art. 318, lub art. 319, lub art. 320, lub art. 321, lub art. 322, lub art. 323, lub art. 324 Pzp.

 

Załącznik nr 2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM 11 CZERWCA 2020 R.13)

Lp.

Rodzaj naruszenia

Wskaźnik procentowy

przypisany

do stwierdzonego

naruszenia

Opis naruszenia

1

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp

100%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2-4 i 6-8 Pzp, tj. przez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

2

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie

internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

100%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie z art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego

5% albo 10%, albo 25%

Naruszenie art. 55 ust. 1, lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

6

Bezprawne udzielenie zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej

100%

Naruszenie art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4 lub 8-15, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

7

Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy

100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej ręki

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a lub 1b, lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

8

Konflikt interesów

100%

Naruszenie art. 17 ust. 1 lub 2, lub 2a Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.

9

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert

5% albo 10%, albo 25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

10

Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu

5% albo 10%, albo 25%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezapewniający lub mogący nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

11

Niestosowanie lub stosowanienie właściwych kryteriów oceny ofert

5% albo 10%, albo 25%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości

wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12

Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% - w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2 lub art. 57 ust. 6, lub art. 60 ust. 3, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4, lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin przewidziany w Pzp.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2, lub art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3, lub art. 73e ust. 1 lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3 lub art. 73e ust. 1 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

13

Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% - w pozostałych przypadkach

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.

14

Niedozwolona zmiana SIWZ

5% albo 10%, albo 25%

Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 15.

15

Niedozwolona zmiana SIWZ

5% albo 10%

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

16

Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ

25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert,

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego w Pzp

na składanie ofert,

5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert

Naruszenie art. 37 ust. 2 lub art. 42 ust. 1, lub art. 51 ust. 4, lub art. 60 ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, lub art. 60e ust. 3 lub ust. 3a pkt 1, lub art. 64 ust. 3 lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust. 5 Pzp.

17

Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

5%

1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

2. Naruszenie art. 30b ust. 4 Pzp przez żądanie od wykonawców certyfikatów lub sprawozdań bez dopuszczenia innych środków dowodowych.

18

Dyskryminacyjny opis

przedmiotu zamówienia

5% albo 10%, albo 25%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3 lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia.

19

Niejednoznaczny opis przedmiotu

zamówienia

5% albo 10%

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp przez niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia, nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

20

Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców

5% albo 10%, albo 25%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 57 ust. 2 w związku z art. 73e ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp przez niedopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub niezaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

21

Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty

5% albo 10%, albo 25%

Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty.

22

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

5% albo 10%, albo 25%

1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 23.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 24 ust. 10 Pzp przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji lub naruszenie art. 26 ust. 3 lub 3a, lub 4 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

23

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

Naruszenie art. 90 ust. 1 lub 1a w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu lub naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

24

Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania

5% albo 10%, albo 25%

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tymi przepisami.

25

Naruszenia w zakresie zawierania umów

5% albo 10%, albo 25%

Naruszenie art. 94 ust. 3 w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

26

Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

5%

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości pierwotnego zakresu świadczenia oraz 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy

Naruszenie art. 144 Pzp przez dokonanie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę, z zastrzeżeniem lp. 28.

28

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia oraz 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia

Naruszenie art. 144 Pzp przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę.

29

Zmiana postanowień umowy, której wartość przekracza 50%wartości zamówienia podstawowego

100% wartości zamówienia dodatkowego przekraczającej 150% wartości pierwotnego zakresu świadczenia

Naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp przez zmianę umowy obejmującą realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, której wartość przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy zachowaniu pozostałych przesłanek zmiany.

 


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 41, Dz. Urz. UE L 227 z 20.08.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 186 z 27.05.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 31.08.2021, str. 6.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 2274), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 czerwca 2020 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396 oraz z 2020 r. poz. 616), które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 i 979) utraciło moc z dniem 18 kwietnia 2020 r.

6) Tytuł załącznika w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 221), które weszło w życie z dniem 3 lutego 2021 r.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

10) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

13) Tytuł załącznika w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-14
  • Data wejścia w życie: 2022-02-14
  • Data obowiązywania: 2022-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw