REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 749

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 1 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d oraz w § 5 w ust. 1 i w ust. 5 w pkt 2 w lit. b wyrazy ,,art. 12 pkt 1a-6 i 9-12" zastępuje się wyrazami ,,art. 12 pkt 1a-6 i 9-13";

2) w załączniku nr 3 "Kody wymagane do oznaczenia poszczególnych kategorii":

a) w tabeli nr 11 "Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie" dodaje się wiersz 17 w brzmieniu:

17

osoby, którym świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy

EL

DE - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy

data sporządzenia dokumentu oraz identyfikator nadany przez Fundusz

UA

OSE - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy, albo OSP - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia,

w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy - dodatkowo informacje dotyczące sposobu, w jaki świadczeniobiorca potwierdził swoją tożsamość, oraz sposobu, w jaki złożył oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, także dane osoby, która złożyła oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz informacja o sposobie, w jaki osoba składająca oświadczenie potwierdziła tożsamość, oraz o sposobie, w jaki złożyła oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia


b) w tabeli nr 12 "Kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej" dodaje się wiersz 6 w brzmieniu:

6

art. 12 pkt 13 ustawy

OAW

OAP


§ 2. [Przepisy przejściowe]

Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli świadczeniodawca:

1) zarejestrował dane dotyczące tożsamości osoby, której świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz dane identyfikujące dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość, oraz

2) odebrał w dowolnej formie od osoby, której świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583 i 655.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA