REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 873

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 670 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej;

2) wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) służbie - należy przez to rozumieć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej;

2) decyzji - należy przez to rozumieć decyzję o udzieleniu zgody na służbę albo decyzję o odmowie jej udzielenia, o której mowa w art. 668 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą".

§ 3. [Zakres obowiązków]

1. Minister Obrony Narodowej przed wydaniem decyzji:

1) uzyskuje informacje, o których mowa w art. 666 i art. 667 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 1-5 ustawy, zgromadzone w ewidencji wojskowej od właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji;

2) zasięga opinii, o której mowa w art. 668 ust. 1 ustawy, od ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych.

2. Minister Obrony Narodowej udziela zgody w drodze decyzji administracyjnej określającej:

1) nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej;

2) okres, na jaki udziela się zgody na służbę;

3) pouczenie o obowiązku pisemnego zawiadomienia konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie pełnienia służby, o terminie i miejscu rozpoczęcia służby oraz jej zakończenia.

§ 4. [Zawiadomienie]

1. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, przekazuje je niezwłocznie Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Minister Obrony Narodowej po otrzymaniu zawiadomienia przekazuje niezwłocznie informacje w nim zawarte właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

§ 5. [Wzór wniosku]

Wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438 oraz z 2021 r. poz. 557), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 kwietnia 2022 r. (poz. 873)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-22
  • Data wejścia w życie: 2022-04-23
  • Data obowiązywania: 2022-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA