Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1062

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47a ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) błąd krytyczny - błąd w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych przez płatnika składek poprzez transmisję danych, uniemożliwiający przetworzenie dokumentów w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem";

2) dokument ubezpieczeniowy w formie elektronicznej - dokument ubezpieczeniowy przekazywany do Zakładu w formie dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej;

3) zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - plik zawierający jeden bądź więcej dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej przekazywanych w jednym procesie transmisji danych i podpisany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 3. [Sposób przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych]

Płatnik składek przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej i oprogramowania interfejsowego, określonego w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), którego zgodność z wymaganiami określonymi przez Zakład została potwierdzona w sposób określony w tej ustawie, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład.

§ 4. [Komunikaty]

1. Płatnik składek pobiera wystawione przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego, komunikaty zawierające:

1) potwierdzenie odbioru przez Zakład zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej nie zawiera błędów krytycznych;

2) informacje o błędach krytycznych, jakie zostały wykryte przez Zakład w przekazanym zestawie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej - w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierał błędy krytyczne;

3) dane wygenerowane z rejestru Zakładu, przeznaczone do weryfikacji i usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi w systemie teleinformatycznym płatnika składek i w rejestrach Zakładu.

2. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, płatnik składek pobiera za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej w terminie 30 dni od dnia przekazania do Zakładu zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

3. Zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zawierający co najmniej jeden błąd krytyczny jest traktowany jako nieprzekazany.

4. Wykaz błędów krytycznych Zakład publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 5. [Używanie wskazanych metod uwierzytelniania oraz ochrony przekazywanych danych]

1. Płatnik składek otrzymujący w komunikacie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dane osobowe ubezpieczonych używa wskazanych lub udostępnionych przez Zakład metod uwierzytelniania oraz ochrony przekazywanych danych.

2. Informacje dotyczące metod, o których mowa w ust. 1, Zakład publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (Dz. U. poz. 479), które zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-19
  • Data wejścia w życie: 2022-06-03
  • Data obowiązywania: 2022-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw