Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1085

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1526), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 614);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 380).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 614), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 380), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 maja 2022 r. (poz. 1085)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej", zwanej dalej "Odznaką";

2) osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku;

3) wzór graficzny Odznaki;

4) wzór wniosku o nadanie Odznaki;

5) wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;

6) sposób wręczenia i noszenia Odznaki;

7) sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.

§ 2. 1. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Odznaka jest wyróżnieniem i może być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Odznaką jest krzyż maltański o wymiarach 40 mm × 40 mm, wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia w rozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią w obramowaniu. Na awersie w części centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy o wymiarach 25 mm × 25 mm, z umieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym u góry, z krzyżową przewiązką u dołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509); całość srebrzona i oksydowana. Rewers krzyża jest gładki.

4. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, z dwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego i czerwonego, umieszczonymi w odstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.

5. Udział w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki metalowej o szerokości 7 mm, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną nazwą kraju, w którym pełniona była misja, w formie wypukłego, polerowanego napisu.

6. Wzór graficzny Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

3)2) Komendant Służby Ochrony Państwa;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.

3.3) Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę nie później niż 60 dni przed planowanym terminem wręczenia Odznaki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. (uchylony).4)

2. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.

3. Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki i wypowiedzeniem formuły w brzmieniu: "Wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" albo w brzmieniu: "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

§ 5. 1. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

2. Terminu określonego w § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku pośmiertnego nadania Odznaki.

3. (uchylony).5)

§ 6. 1. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.

2. Legitymacja, o której mowa w § 4 ust. 2, zawiera następujące informacje:

1) numer legitymacji;

2) imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

3) numer decyzji i datę nadania Odznaki;

4) oznaczenie organu, który wydał legitymację;

5) miejsce i datę wystawienia legitymacji.

3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

§ 8. 1. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 614), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 380), które weszło w życie z dniem 17 marca 2021 r.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lutego 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 5 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"
Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"


Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Wzór graficzny


Opis:

Legitymacja w układzie pionowym, w formie książkowej, o wymiarach 152 mm × 107 mm, w okładkach w kolorze niebieskim, z wytłoczonym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

Strona 1:

Napisy w kolorze czarnym:

- "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- "LEGITYMACJA NR …",

- "WARSZAWA dnia …".

Strona 2:

Napisy w kolorze czarnym:

- w środkowej części napis "Decyzją nr …..",

- poniżej napis "z dnia ……………………..",

- poniżej napis "nadano Pani/Panu",

- poniżej miejsce na wpisanie danych odznaczonego,

- poniżej napis "(imiona, nazwisko, imię ojca)",

- poniżej napis "Odznakę Honorową",

- poniżej napis "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ",

- poniżej napis "mp.",

- poniżej napis "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji",

- poniżej miejsce na podpis i pieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-23
  • Data wejścia w życie: 2022-05-23
  • Data obowiązywania: 2022-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw