Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 312 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania i wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową, zwanym dalej "żołnierzami OT", którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, oraz żołnierzom aktywnej rezerwy, zwanym dalej "żołnierzami AR", i żołnierzom pasywnej rezerwy, zwanym dalej "żołnierzami PR", świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej, zwanego dalej "świadczeniem pieniężnym".

§ 2. [Określenie czasu za który wypłaca się świadczenie pieniężne]

Czas:

1) pełnienia przez żołnierzy OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie,

2) pełnienia przez żołnierzy AR służby w rezerwie aktywnej,

3) odbywania przez żołnierzy PR ćwiczeń wojskowych

- za który wypłaca się im świadczenie pieniężne, dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej, wskazując daty i liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

§ 3. [Podstawa ustanowienia świadczenia pieniężnego]

1. Podstawę ustalenia świadczenia pieniężnego stanowią odpowiednio:

1) kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza OT, żołnierza AR i żołnierza PR, zwanych dalej "żołnierzami", ze stosunku pracy lub stosunku służbowego uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba;

2) średnia miesięczna kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby;

3) kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy; w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego dochód z pracy współwłaściciela liczy się zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

2. W przypadku gdy okresy pozostawania w stosunku pracy lub stosunku służbowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej są krótsze niż okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, podstawę wymiaru świadczenia pieniężnego ustala się proporcjonalnie.

§ 4. [Zaświadczenie o stwierdzeniu wysokości kwot]

1. Na wniosek żołnierza:

1) pracodawca - w stosunku do żołnierza będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku służbowym,

2) naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą,

3) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierza prowadzącego działalność rolniczą

- wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie, w którym stwierdza wysokość kwot, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wydają zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez żołnierza.

§ 5. [Załącznik do wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego]

Do wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. [Wypłata świadczenia]

Jeżeli kwota dziennego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż kwota określona na podstawie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, żołnierzowi wypłaca się świadczenie pieniężne w kwocie określonej na podstawie art. 312 ust. 3 tej ustawy i pomnożonej przez liczbę dni pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w danym miesiącu.

§ 7. [Termin wypłaty świadczenia]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, wypłaca mu świadczenie pieniężne w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie i wypłatę.

2. Świadczenie pieniężne może być wypłacone łącznie z uposażeniem należnym żołnierzowi z tytułu pełnienia służby.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. poz. 642), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-25
  • Data wejścia w życie: 2022-05-26
  • Data obowiązywania: 2022-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw