Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w użytych w tabelach skrótach nazw jednostek organizacyjnych Policji:

a) po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

"2d) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;",

b) uchyla się pkt 6;

2) w tabeli 1:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji.",

b) po wierszu oznaczonym lp. 3c dodaje się wiersz oznaczony lp. 3d w brzmieniu:

3d

Dyrektor CLKP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7


c) po wierszu oznaczonym lp. 6c dodaje się wiersz oznaczony lp. 6d w brzmieniu:

6d

Zastępca dyrektora CLKP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7


3) w tabeli 2:

a) uchyla się wiersze oznaczone lp. 2, 4 i 16,

b) wiersz oznaczony lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5


c) wiersz oznaczony lp. 31 otrzymuje brzmienie:

31

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5


d) uchyla się wiersze oznaczone lp. 46 i 69;

4) w objaśnieniach odnośnik nr 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 76 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636, z 2020 r. poz. 599 i 1988 oraz z 2022 r. poz. 106, 336, 580, 816 i 1254),".

§ 2. [Stosowanie przypisów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1534, z 2008 r. poz. 211, z 2009 r. poz. 202, z 2010 r. poz. 282, z 2011 r. poz. 161, z 2012 r. poz. 1125, z 2014 r. poz. 1243, z 2017 r. poz. 136, z 2018 r. poz. 120 i 250, z 2019 r. poz. 239, 526 i 1697 oraz z 2022 r. poz. 53.

Dziennik Ustaw