| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.
§ 3.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe po ukończeniu wymaganych do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych:

1) wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo

2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

§ 4.
Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.
§ 5.
Policjant może być mianowany na wyższe stanowisko służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym stanowisku;

2) posiada pozytywną opinię służbową;

3) w przypadku poddania go procedurze określonej w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury.

§ 6.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych:

1) podstawowych uważa się:

a) ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego o określonym profilu lub bez wyodrębnionego profilu, a także części ogólnopolicyjnej tego szkolenia albo

b) ukończenie szkolenia zawodowego specjalistycznego, albo

c) ukończenie szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów lub aspirantów Policji, albo

d) złożenie egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo

e) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy chorążego lub podoficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego

– przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

2) wyższych uważa się:

a) ukończenie szkolenia oficerskiego albo

b) złożenie egzaminu oficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, albo

c) ukończenie szkolenia zawodowego, uprawniającego do złożenia egzaminu oficerskiego, albo

d) mianowanie na odpowiedni stopień policyjny osoby przyjętej do służby w Policji, posiadającej stopień wojskowy oficera, nieuzależnione od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego

– przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7.
Do kwalifikacji zawodowych uzyskanych po ukończeniu szkoleń zawodowych w Policji, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a ukończonych po jego wejściu w życie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6.
§ 8.
1. Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań w nim określonych, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz prawo do mianowania lub powołania na stanowisko równorzędne pod względem grupy zaszeregowania.

2. Policjant mianowany na stanowisko służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań do mianowania na analogiczne stanowisko Biura Spraw Wewnętrznych zaszeregowane do wyższej grupy zaszeregowania, zachowuje prawo do mianowania na to stanowisko, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885 oraz z 2006 r. Nr 27, poz. 202 i Nr 50, poz. 371).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Kaczmarek

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowe – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

Załącznik 1. [TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. (poz. 857)

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Tabela 1

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

Komendant Główny Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

zastępca Komendanta Głównego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

3

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

4

Komendant-rektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

7

5

I zastępca i zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

6

komendant szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

7

Zastępca komendanta-prorektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

8

Prorektor WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

9

Kanclerz WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

6

10

zastępca komendanta szkoły policyjnej

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

11

komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

 

1

2

3

4

5

12

I zastępca i zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

13

komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

wyższe1)

wyższe1)

5

wyższe2)

podstawowe2)

6

średnie3)

podstawowe3)

7

14

zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

wyższe1)

wyższe1)

4

wyższe2)

podstawowe2)

5

średnie3)

podstawowe3)

6

 

Tabela 2

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej), dyrektor Centralnego Biura Śledczego, dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej), zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego, zastępca dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

 

1

2

3

4

5

3

rzecznik prasowy w KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

4

główny księgowy budżetu w KGP

według odrębnych przepisów

wyższe

5

podstawowe

7

5

adiunkt – dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

6

profesor zwyczajny i nadzwyczajny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

7

naczelnik zarządu, naczelnik zarządu Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

8

dowódca oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

9

adiunkt – zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

10

adiunkt – kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

11

kierownik zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

12

naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

13

naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik wydziału Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

14

dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

15

główny księgowy – naczelnik wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

16

kwestor

według odrębnych przepisów

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

17

radca Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

18

radca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

19

radca prawny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

20

redaktor naczelny

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

21

kierownik ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

22

kierownik rektoratu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

23

zastępca dowódcy oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

24

zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), zastępca naczelnika wydziału Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

25

zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

26

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

27

zastępca redaktora naczelnego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

28

dowódca samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

29

dyrektor biblioteki

według odrębnych przepisów

podstawowe

5

30

kierownik biblioteki

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

podstawowe

5

 

1

2

3

4

5

31

kierownik studium w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

32

kierownik studium

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

33

adiunkt

według odrębnych przepisów

wyższe

5

34

adiunkt – zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

35

zastępca kierownika zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

36

zastępca kierownika ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

37

rzecznik prasowy

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

podstawowe

3

38

dyżurny KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

39

ekspert Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

40

ekspert

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

41

zastępca dyżurnego KGP oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

42

starszy pilot4)

średnie

podstawowe

43

starszy mechanik4)

średnie

podstawowe

44

starszy wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

45

starszy wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

 

1

2

3

4

5

46

wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

4

podstawowe

5

47

wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra

wyższe

4

lub innym równorzędnym

podstawowe

5

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

48

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

49

kierownik izby dziecka

wyższe pedagogiczne

wyższe

4

50

naczelnik sekcji, kierownik sekcji

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

51

kierownik sekcji Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe

wyższe

4

52

kierownik sekcji w lotnictwie policyjnym

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

53

lektor

wyższe

podstawowe

2

54

kapelmistrz

wyższe

podstawowe

55

dowódca kompanii w WSPol. i szkole policyjnej

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

56

dowódca kompanii

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

57

kierownik referatu

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

58

II kapelmistrz

wyższe

podstawowe

59

zastępca naczelnika sekcji

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

 

1

2

3

4

5

60

zastępca dyżurnego KSP i KWP, dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

3

wyższe

wyższe

5

61

młodszy wykładowca

wyższe

podstawowe

5

średnie

podstawowe

15

62

zastępca dowódcy kompanii

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

63

specjalista Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

64

specjalista

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

65

pilot4)

średnie

podstawowe

66

mechanik4)

średnie

podstawowe

67

asystent w WSPol.,
instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

68

lekarz

według odrębnych przepisów

podstawowe

69

pomocnik dowódcy oddziału

wyższe

podstawowe

5

70

dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznym

wyższe

podstawowe

3

71

zastępca dyżurnego
KMP, KPP i KRP,
zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60 oraz dyżurny KP o stanie etatowym do 60

średnie

podstawowe

3

72

kierownik posterunku Policji

średnie

podstawowe

3

73

kierownik sekcji muzycznej

średnie muzyczne

podstawowe

74

kierownik ogniwa, rewiru dzielnicowych

średnie

podstawowe

3

75

dowódca plutonu

średnie

podstawowe

3

 

1

2

3

4

5

76

asystent, detektyw, instruktor, asystent Biura Spraw Wewnętrznych

średnie

podstawowe

3

77

dowódca drużyny w pododdziale antyterrorystycznym

średnie

podstawowe

3

78

dzielnicowy

średnie

podstawowe

3

79

dowódca drużyny

średnie

podstawowe

3

80

pomocnik dyżurnego

średnie

podstawowe

3

81

referent, referent Biura Spraw Wewnętrznych

średnie

podstawowe

2

82

policjant,
policjant Biura Spraw Wewnętrznych

średnie

podstawowe

1

nieposiadający średniego wykształcenia5)

83

pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podstawowe

84

aplikant

średnie

podstawowe

nieposiadający średniego wykształcenia5)

85

kursant

średnie

nieposiadający średniego wykształcenia5)

 

1. Użyte w tabelach skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP

– Komendę Główną Policji,

2) KWP

– Komendę Wojewódzką Policji,

3) KSP

– Komendę Stołeczną Policji,

4) KMP

– Komendę Miejską Policji,

5) KPP

– Komendę Powiatową Policji,

6) KRP

– Komendę Rejonową Policji,

7) KP

– Komisariat Policji,

8) WSPol.

– Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

 

2. Objaśnienia odnośników:

1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów,

2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów,

3) komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów,

4) w lotnictwie policyjnym,

5) w oddziale prewencji Policji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »