Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1384

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Tryb i sposób powoływania do zawodowej służby wojskowej]

Rozporządzenie określa tryb i sposób powoływania do zawodowej służby wojskowej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) kandydat - osobę przeniesioną do pasywnej rezerwy, posiadającą co najmniej szkolenie podstawowe, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy, żołnierza rezerwy przeniesionego do pasywnej rezerwy na podstawie art. 800 ustawy lub osobę, o której mowa w art. 138 ustawy;

3) funkcjonariusz - osobę, o której mowa w art. 137 ust. 1 ustawy;

4) WCR - wojskowe centrum rekrutacji.

§ 3. [Złożenie wniosku z załącznikami przez kandydata zainteresowanego pełnieniem zawodowej służby wojskowej]

1. Kandydat zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej składa wniosek, o którym mowa w art. 79 ustawy, i dołącza do tego wniosku:

1) odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;

2) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego;

3) dokument potwierdzający posiadany stopień w przypadku, o którym mowa w art. 138 ustawy;

4) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które kandydat ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących aktualności informacji zawartych w przedłożonych dokumentach szef WCR może wezwać kandydata do dostarczenia na potrzeby procesu powołania do zawodowej służby wojskowej innych dokumentów niż wymienione w ust. 1.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4 może uwierzytelnić szef WCR, który przyjmuje dokumenty od kandydata.

4. Szef WCR ustala, czy kandydat spełnia warunki do powołania do zawodowej służby wojskowej w danym korpusie, oraz dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych pod względem możliwości wyznaczenia na stanowisko zgodnie z preferencjami kandydata oraz wymogami i kwalifikacjami określonymi w Karcie Opisu Stanowiska Służbowego.

5. W przypadku gdy nie ma wolnych stanowisk służbowych odpowiadających preferencjom kandydata, a wyraża on wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, szef WCR podejmuje działania zmierzające do powołania go na stanowisko służbowe zgodnie z jego kwalifikacjami.

6. Po wyrażeniu przez kandydata woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym szef WCR informuje o tym dowódcę jednostki wojskowej, który weryfikuje i uzgadnia możliwość wyznaczenia kandydata na wskazane stanowisko służbowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji dowódca jednostki wojskowej przesyła do szefa WCR zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na wskazane stanowisko służbowe, wraz z określeniem terminu ważności tego zaświadczenia.

7. W przypadku braku możliwości wyznaczenia kandydata na wskazane stanowisko dowódca jednostki wojskowej przekazuje tę informację do szefa WCR i jednocześnie może zaproponować inne stanowiska służbowe.

8. Szef WCR zleca badanie psychologiczne celem wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej przez kandydata.

9. Szef WCR kieruje kandydata do dowolnie wybranej przez niego wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w przypadku określania zdolności do służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych oraz rodzajach wojsk - do właściwej rzeczowo wojskowej komisji lekarskiej.

10. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, wtórnikiem karty ewidencyjnej, orzeczeniem psychologicznym, orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczeniem o możliwości wyznaczenia na wskazane stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 6, opinią dotyczącą wcześniejszych okresów pełnienia służby wojskowej, sporządzoną na podstawie dokumentów znajdujących się w WCR, oraz w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - teczką akt personalnych szef WCR przesyła do właściwego organu wojskowego, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy.

11. Wnioski kierowane do Ministra Obrony Narodowej przesyła się za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

12. Informacje i dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 6, 7, 9 i 11 mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), organizowanych przez resort obrony narodowej.

§ 4. [Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej przez żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową]

1. W przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej przez żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, o którym mowa w art. 147 ustawy, dowódca jednostki wojskowej, w razie uznania zasadności wniosku, powiadamia szefa WCR właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej lub pododdziału jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, o wszczęciu postępowania i kieruje tego żołnierza do:

1) tego szefa WCR w celu zlecenia badań psychologicznych i wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) wojskowej komisji lekarskiej, o której mowa w art. 125 ust. 3 ustawy.

2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę rodzaju pełnienia dobrowolnej służby wojskowej na zawodową służbę wojskową przez żołnierza, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy, dowódca jednostki wojskowej opiniuje ten wniosek i przesyła go do szefa WCR właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej lub pododdziału jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 4-12, realizuje się odpowiednio.

§ 5. [Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej przez żołnierza]

1. W przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej przez żołnierza, o którym mowa w art. 146 ust. 5, art. 174 lub art. 244 ustawy, zwanego dalej "żołnierzem", dowódca jednostki wojskowej opiniuje ten wniosek i przesyła go do szefa WCR właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej lub pododdziału jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę.

2. Wniosek składa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub okresu, o którym mowa w art. 174 albo art. 244 ustawy.

3. Dowódca jednostki wojskowej przedstawia żołnierzowi w trakcie trwania służby oferty stanowisk do powołania do zawodowej służby wojskowej.

4. Czynności wymienione w § 3 ust. 4-12 realizuje się odpowiednio.

5. Zwolnienie żołnierza z pełnienia czynnej służby wojskowej przed jego powołaniem do zawodowej służby wojskowej nie przerywa biegu czynności związanych z tym powołaniem.

§ 6. [Tryb powołania kandydata albo żołnierza do zawodowej służby wojskowej]

1. Powołanie kandydata albo żołnierza do zawodowej służby wojskowej następuje w drodze rozkazu personalnego, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy.

2. Właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy, może przed wydaniem rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1, wystąpić o opinię do osób, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy, a także do Żandarmerii Wojskowej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 7. [Postępowanie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2 albo § 5 ust. 1, właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy, przesyła rozkaz personalny o powołaniu kandydata albo żołnierza do zawodowej służby wojskowej organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.

2. Odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej następuje w formie decyzji wydanej przez właściwy organ wojskowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy, która jest doręczana kandydatowi albo żołnierzowi oraz przesyłana do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe.

3. W przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej kandydata albo żołnierza wskazanych w § 3-5:

1) posiadającego stopień wojskowy bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na które ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

2) posiadającego stopień wojskowy bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku gdy stanowisko służbowe jest określone kilkoma stopniami wojskowymi

- właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o mianowaniu tego kandydata albo żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany.

4. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia szefa WCR o powołaniu kandydata albo żołnierza do zawodowej służby wojskowej oraz o terminie i miejscu skierowania tego kandydata albo żołnierza w celu doręczenia decyzji o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz przekazania decyzji o jego wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

5. W przypadku kandydata albo żołnierza wskazanych w § 3-5 w decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe określa się dzień stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. O terminie stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej powiadamia się dowódcę jednostki wojskowej.

6. Zwolnienie żołnierza z pełnienia czynnej służby wojskowej przed jego powołaniem do zawodowej służby wojskowej nie przerywa biegu czynności związanych z tym powołaniem.

§ 8. [Doręczenie skierowania do jednostki wojskowej]

1. Szef WCR lub w przypadku żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej doręcza kandydatowi albo żołnierzowi skierowanie do jednostki wojskowej, w której ten kandydat albo żołnierz został wyznaczony na stanowisko służbowe.

2. Jednocześnie z doręczeniem skierowania szef WCR lub w przypadku żołnierzy pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - dowódca jednostki wojskowej zawiadamia pracodawcę zatrudniającego kandydata albo żołnierza o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

§ 9. [Prośba o przeniesienie do dalszego pełnienia służby]

1. Funkcjonariusz zainteresowany przeniesieniem do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej składa, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, prośbę do Ministra Obrony Narodowej o przeniesienie do dalszego pełnienia służby. W prośbie tej funkcjonariusz wskazuje swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, nazwę służby i jednostkę organizacyjną, w której pełni służbę, oraz zajmowane stanowisko służbowe, a także załącza do niej:

1) odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wykształcenia wymaganego w danym korpusie kadry;

2) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego, karnoskarbowego, dyscyplinarnego lub z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

3) dokument potwierdzający posiadany stopień służbowy i zajmowane stanowisko;

4) oświadczenie o braku orzeczeń właściwych organów w sprawie ograniczonej zdolności do służby w obecnej lub poprzedniej służbie, a także o braku orzeczeń o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu doznanym wskutek wypadku albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby lub w związku ze służbą;

5) dokumentację dotyczącą aktualnych okresowych badań lekarskich;

6) poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie dostępu do ochrony informacji niejawnych albo zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o ile jest to niezbędne do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

2. Funkcjonariusz może dołączyć do prośby inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty, potwierdzające w szczególności posiadane przez niego kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia.

3. W prośbie, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz może wskazać preferowane stanowisko służbowe, na którym będzie pełnił zawodową służbę wojskową po przeniesieniu. W razie braku wskazania w prośbie stanowiska służbowego albo w razie stwierdzenia braku możliwości przeniesienia funkcjonariusza na preferowane stanowisko służbowe kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr może zaproponować funkcjonariuszowi inne stanowisko służbowe, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr w toku postępowania mającego na celu ustalenie tożsamości funkcjonariusza oraz posiadanych przez niego predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym, na które ma nastąpić przeniesienie, może:

1) żądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość funkcjonariusza;

2) żądać innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów potwierdzających posiadanie tych predyspozycji;

3) podjąć inne czynności zmierzające do ustalenia posiadania przez funkcjonariusza predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym, o ile jest to niezbędne ze względu na właściwości i warunki pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym, na które ma nastąpić przeniesienie, w szczególności gdy przeniesienie następuje na stanowisko służbowe wymagające szczególnych predyspozycji zdrowotnych albo stanowisko, na którym są wymagane szczególne predyspozycje.

5. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do zdolności fizycznej lub psychicznej funkcjonariusza do pełnienia zawodowej służby wojskowej, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr może zawnioskować do uzgodnionego z funkcjonariuszem szefa WCR o skierowanie tego funkcjonariusza do wojskowej komisji lekarskiej lub o przeprowadzenie badań psychologicznych.

6. W przypadku gdy funkcjonariusz pełnił służbę na stanowisku, na którym nie był wymagany dostęp do broni palnej, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wnioskuje do uzgodnionego z funkcjonariuszem szefa WCR o przeprowadzenie badań psychologicznych.

7. W celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 4-6, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr współpracuje z dowódcą jednostki wojskowej, w której funkcjonariusz będzie pełnił służbę po przeniesieniu, oraz z szefami WCR, o których mowa w ust. 5 i 6.

8. Po wyrażeniu zgody na przeniesienie funkcjonariusza do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej występuje o wyrażenie zgody na przeniesienie do:

1) ministra nadzorującego daną służbę,

2) w przypadku funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu albo Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Prezesa Rady Ministrów albo ministra powołanego w celu koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został powołany

- i jednocześnie określa termin na wyrażenie tej zgody oraz wskazuje przewidywaną datę przeniesienia funkcjonariusza, a także może wnioskować o weryfikację zgromadzonych danych o funkcjonariuszu oraz o udzielenie informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o powołaniu funkcjonariusza do zawodowej służby wojskowej.

9. Czynności, o których mowa w ust. 8, nie realizuje się, jeżeli ministrem nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej.

10. W przypadku gdy przeniesienie dotyczy funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Minister Obrony Narodowej może wnioskować o weryfikację zgromadzonych danych o funkcjonariuszu oraz o udzielenie informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o powołaniu funkcjonariusza do zawodowej służby wojskowej, odpowiednio do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

11. Po otrzymaniu zgody właściwego organu, o którym mowa w ust. 8, oraz w przypadku braku konieczności jej uzyskania Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję o przeniesieniu funkcjonariusza i powołaniu go do zawodowej służby wojskowej oraz wyznaczeniu na stanowisko służbowe. W decyzji wskazuje się stanowisko służbowe, na którym funkcjonariusz będzie pełnił służbę, oraz dzień przeniesienia do pełnienia zawodowej służby wojskowej, który jest jednocześnie dniem stawienia się w jednostce wojskowej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

12. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 11, funkcjonariusz zostaje rozliczony z dotychczasową służbą, a na podstawie rozkazu personalnego wydanego przez właściwego przełożonego w tej służbie - skierowany do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej. Do rozkazu personalnego dołącza się zaświadczenie dokumentujące przebieg dotychczasowej służby funkcjonariusza oraz zaświadczenie o rozliczeniu się ze służbą, w tym w zakresie świadczeń i należności pieniężnych.

§ 10. [Rozpoczęcie pełnienia zawodowej służby wojskowej]

1. Kandydat, żołnierz albo funkcjonariusz rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.

2. Dzień stawienia się kandydata, żołnierza albo funkcjonariusza w jednostce wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki.

§ 11. [Potwierdzenie stawienia się żołnierza albo kandydata do zawodowej służby wojskowej]

1. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się kandydata albo żołnierza do zawodowej służby wojskowej przesyła do szefa WCR oraz w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - również do wiadomości dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten dotychczas pełnił służbę, potwierdzenie stawienia się żołnierza albo kandydata do zawodowej służby wojskowej. W przypadku funkcjonariusza potwierdzenie jego stawienia się do zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej przesyła do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

2. Jeżeli szef WCR, a w przypadku funkcjonariusza - kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr w terminie 14 dni od dnia stawienia się kandydata, żołnierza albo funkcjonariusza w jednostce wojskowej nie otrzyma potwierdzenia tego faktu, ustala przyczyny niestawiennictwa i zawiadamia o tym bezpośrednio organ, który powołał do zawodowej służby wojskowej, oraz organ, który wyznaczył na stanowisko służbowe.

3. W przypadku niestawienia się kandydata, żołnierza albo funkcjonariusza do pełnienia zawodowej służby wojskowej w określonym terminie organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej wydaje niezwłocznie decyzję stwierdzającą wygaśnięcie powołania do służby.

4. Jeżeli kandydat, żołnierz albo funkcjonariusz usprawiedliwił przyczyny niestawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej w określonym terminie, ponownie powołuje się go do zawodowej służby wojskowej i wyznacza na stanowisko służbowe.

§ 12. [Stosowanie przepisów]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2337), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-02
  • Data obowiązywania: 2022-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw