Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1417

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2414);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2132).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2414), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2132), które stanowią:

"§ 2. Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 czerwca 2022 r. (poz. 1417)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655, 830 i 974).

§ 2. Skierowania, o których mowa w § 1, są wystawiane na:

1)3) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej - logopedia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy;

2) badania:

a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,

b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,

c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,

d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,

e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;

3) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4)4) rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2414), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2132), które weszło w życie z dniem 26 listopada 2021 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw