REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1497

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434 i 749) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 "Kody jednostek statystycznych świadczeń" w tabeli:

a) w lp. 1 objaśnienie do jednostki statystycznej "Pobyt w oddziale szpitalnym" otrzymuje brzmienie:

"Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego, z wyłączeniem:

- świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia,

- świadczeń w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym, dla których jest właściwa jednostka oznaczona kodem 23 albo 24.",

b) dodaje się lp. 23 i 24 w brzmieniu:

23

Osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć

23

W przypadku świadczeń udzielonych w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć, obejmujących co najmniej poradę.

Nie dotyczy przypadków:

- przeprowadzenia segregacji medycznej i skierowania pacjenta do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; w tym przypadku jest właściwa jednostka oznaczona kodem 24,

- przyjęć planowych.

24

Segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym

24

W przypadku gdy jedynym świadczeniem udzielonym w szpitalnym oddziale ratunkowym była segregacja medyczna.


2) w załączniku nr 3 "Kody wymagane do oznaczania poszczególnych kategorii" w tabeli nr 13 "Kod tytułu uprawnienia dodatkowego" w części III "Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej":

a) opis w kolumnie 3 do kodu 47CZ otrzymuje brzmienie:

"świadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Dawcy Przeszczepu" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19",

b) dodaje się wiersze w brzmieniu:

art. 47c ust. 1 pkt 13 ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(Dz. U. poz. 655 i 974)

47C13

art. 47c ust. 1 pkt 14 ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową, o którym mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.

o obronie Ojczyzny

47C14


§ 2. [Kody jednostek statystycznych]

Kody jednostek statystycznych, o których mowa w lp. 23 i 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są gromadzone w rejestrze świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, od dnia 1 sierpnia 2022 r. i przekazywane po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w sierpniu 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA