REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2145

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 804), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 584);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 1281);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 947);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 248);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 647);

6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 1991);

7) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 50);

8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 743).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 584), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 1281), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 947), które stanowią:

"§ 2. 1. Wnioski o nadanie odznaki "Zasłużony Policjant" zgłoszone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

2. Legitymacje stwierdzające nadanie odznaki "Zasłużony Policjant" wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 248), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.";

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 647), które stanowią:

"§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

6) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 1991), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

7) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 50), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.";

8) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 743), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2145)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 lipca 2000 r.

w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3) Ustanawia się odznaki:

1) "Zasłużony Policjant";

2) "Absolwent Szkoły";

3) "Instruktor Wyszkolenia Policyjnego";

4) "Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej";

5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej;

6) "Pilot Lotnictwa Policji";

7) "Mechanik Lotnictwa Policji";

8)4) "Skoczek Spadochronowy Policji";

9)5) "Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej";

10)6) "Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji".

§ 2. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

4. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać z pominięciem kolejności stopni.

6. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie jeden raz.

7. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.

8. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać w innym niż określony w ust. 8 terminie.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

3. Terminu określonego w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 4. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, ma kształt koła o średnicy 37 mm. Na awersie odznaki na obrzeżu znajduje się wieniec dębowy. W środku wieńca umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna z granatową wstęgą z białym napisem "POLICJA". Na gwieździe umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Awers i rewers, w zależności od stopnia odznaki, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na rewersie umieszczony jest tłoczony napis "ZASŁUŻONY POLICJANT".

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm z symetrycznymi względem podłużnej osi pionowymi paskami koloru białego i czerwonego, każdy szerokości 6 mm. Przez środek wstążki przebiega granatowy pasek szerokości 16 mm.

3. Wzór odznaki wraz ze wstążką i baretką określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 2, nadaje się absolwentowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkoleń podoficerskich i aspiranckich realizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkołach policyjnych, zwanych dalej "szkołami Policji".

2. Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.

§ 6. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 2, ma kształt wypukłej tarczy, lekko rozszerzonej w środku, o wymiarach: szerokość u góry 30 mm, w najszerszym miejscu 38 mm i wysokość 42 mm. Tło odznaki jest granatowe. Na obrzeżu tarczy w odległości 1 mm od siebie znajdują się dwa paski koloru srebrnego szerokości odpowiednio 1 mm i 1,5 mm. Na tarczy umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna koloru srebrnego o średnicy 20 mm z wyodrębnionym kołem o średnicy 12 mm. W kole znajduje się symbol lub symbole rodzajów służb Policji zgodne ze specjalistycznym charakterem realizowanych szkoleń, a w odniesieniu do Wyższej Szkoły Policji – ustanowione w odrębnych przepisach godło szkoły. W przypadku umieszczenia jednego symbolu ma on wysokość 8 mm. U góry w obrysie gwiazdy znajduje się napis z nazwą szkoły, a u dołu na rozwiniętej wstędze – nazwa miejscowości, w której szkoła Policji ma siedzibę.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 3, nadaje się absolwentowi szkoleń realizowanych w szkołach Policji w ramach doskonalenia zawodowego, kończących się nadaniem uprawnień instruktorskich w specjalności:

1) wyszkolenie strzeleckie;

2) posługiwanie się pałką typu "TONFA";

3) taktyki i techniki interwencji;

4) doskonalenie techniki jazdy.

2. Odznaka, z zastrzeżeniem ust. 3, jest jednostopniowa.

3. Odznaka instruktora wyszkolenia policyjnego w specjalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dwustopniowa i nadaje się ją osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie pierwszego lub drugiego stopnia.

4. Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.

§ 8. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 3, ma kształt wypukłego koła o średnicy 38 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się obramowany granatowymi paskami pierścień szerokości 3 mm z liśćmi dębu. Pole wewnątrz pierścienia jest podzielone poziomo na dwie równe części: białą u góry, czerwoną u dołu. Na środku znajduje się granatowa tarcza o wysokości 22 mm kształtem przypominająca odznakę absolwenta szkoły. U góry w obrysie tarczy znajduje się napis "INSTRUKTOR WYSZKOLENIA", u dołu napis "POLICYJNEGO". Na tarczy znajduje się symbol określający specjalność policyjną instruktora. Pierścień z liśćmi dębu ma barwę srebrną, a w przypadku odznaki nadanej osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie drugiego stopnia – złotą.

2. Wzór odznaki wraz z symbolami policyjnych specjalności instruktorów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

2. Odznakę określonego stopnia nadaje się policjantowi wyróżniającemu się sprawnością fizyczną w zależności od wyników uzyskanych podczas prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w ramach szkoleń doskonalenia zawodowego.

3. Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.

4.7) Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub komendant szkoły Policji, odpowiednio do podległości służbowej policjanta.

§ 10. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, ma kształt owalu o wymiarach: szerokość 15 mm, wysokość 27 mm. W górnej części w prostokącie o wymiarach 10 mm x 7 mm na tle czerwonym znajduje się sylwetka dyskobola. W dolnej części znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna o średnicy 7 mm z granatową, rozwiniętą wstęgą. W środku, na tle granatowym umieszczony jest napis w dwóch wierszach po dwie litery w każdym: w górnym wierszu "PO", w dolnym – "SF". Całość odznaki otoczona jest wieńcem dębowym. Wieniec oraz litery mają, w zależności od stopnia odznaki, barwę złotą, srebrną lub brązową.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 5, nadaje się zwycięzcy lub zwycięskiej drużynie ogólnokrajowego konkursu lub turnieju wiedzy i sprawności zawodowej, jeżeli regulamin konkursu lub turnieju przewiduje jej nadanie.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznakę nadaje się odpowiednio zdobywcom trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca w konkursie lub turnieju.

4. Odznaka może być nadana również zwycięskim drużynom, jeżeli w konkursie lub turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.

5. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji.

§ 12. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 5, ma kształt owalu o wymiarach: wysokość 65 mm, szerokość 45 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się wieniec laurowy. Pole wewnątrz wieńca ma kolor czarny. W środku odznaki znajduje się miecz, z którego wychodzą ukośne promienie dotykające wewnątrz wieńca laurowego. Na mieczu umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 22 mm. Pod orłem znajduje się rozwinięta wstęga koloru granatowego z napisem określającym tytuł zwycięzcy lub zwycięskiej drużyny w konkursie lub turnieju. Na mieczu pod wstęgą, na czerwonym polu w kształcie lekko wklęsłego ośmiokąta o największej przekątnej 14 mm wyodrębnione jest pole o średnicy 5 mm. W polu umieszczony jest emblemat wyróżniający rodzaj służby. Na głowni miecza tłoczony jest rok, w którym przeprowadzony został konkurs lub turniej. Wieniec laurowy, miecz oraz promienie są pokryte, w zależności od stopnia odznaki, brązem, srebrem lub złotem.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 12a.8) 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 6, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem "POLICJA" na tle stylizowanych skrzydeł w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.

2. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 6a do rozporządzenia.

§ 12b.8) 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 7, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem "POLICJA" na tle stylizowanych skrzydeł z turbiną w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.

2. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 6b do rozporządzenia.

§ 12c.9) 1.10) Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 8, nadaje się policjantowi służby kontrterrorystycznej, który ukończył doskonalenie zawodowe w zakresie spadochronowym na określonym poziomie, prowadzone w jednostce organizacyjnej Policji.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznakę określonego stopnia nadaje się odpowiednio:

1)11) brązową – po uzyskaniu tytułu "Skoczka Spadochronowego Policji";

2) srebrną – po uzyskaniu "Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego Policji";

3) złotą – po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego Policji.

4. Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.

5. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 8, o wymiarach 20 mm x 47,5 mm, wykonana z patynowanego srebra, ma kształt skrzydeł, na tle których znajduje się zawieszona pod czaszą spadochronu odznaka policyjna, otoczona wieńcem dębowo-laurowym w kolorze odpowiednim do stopnia, o którym mowa w ust. 2.

6.12) Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie spadochronowym.

7. Wzór odznaki określa załącznik nr 6c do rozporządzenia.

§ 12d.13) 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 9, nadaje się policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu lub za wspieranie działań Policji w tym zakresie.

2. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.

4. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

§ 12e.13) 1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 9, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

§ 12f.13) 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 9, ma kształt gwiazdy policyjnej z ośmiu pęków promieni, o wymiarach mieszczących się w kole o średnicy 44 mm, metalowej, srebrzonej i platynowej. Pośrodku na stylizowanej kokardzie emaliowanej biało i czerwono, okolonej wieńcem z liści wawrzynu w kolorze antycznego złota, nałożony złocony monogram z liter "KT" o czarnym obrysie. Na odwrotnej stronie mocowanie ze śrubki i nakrętki.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6d do rozporządzenia.

§ 12g.14) 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 10, nadaje się policjantowi w uznaniu szczególnych zasług w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

2. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, z inicjatywy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

4. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

§ 12h.14) 1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 10, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1b do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż miesiąc przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

§ 12i.14) 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 10, ma kształt gwiazdy policyjnej złożonej z ośmiu pęków promieni, jest wykonana z patynowanego metalu w kolorze srebrnym, a jej wymiary mieszczą się w kole o średnicy 45 mm. Na gwieździe jest nałożony wieniec z dwóch gałązek wawrzynu i dębiny, na którym widnieje stylizowany wizerunek orła z wzniesionymi skrzydłami trzymającego w szponach ośmiornicę. Na odwrotnej stronie odznaki znajduje się mocowanie złożone ze śrubki i nakrętki.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6e do rozporządzenia.

§ 13.15) 1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1, dokonują osoby uprawnione do ich nadawania lub, w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione.

2.16) Policjanci wyróżnieni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6–10, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do nadawania odznak.

3.16) Wzory legitymacji określają załączniki nr 7–14 do rozporządzenia.

4. Wręczenie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o jej nadaniu i wypowiedzeniem formuły "Wręczam odznakę Zasłużony Policjant" lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam odznakę Zasłużony Policjant".

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia17).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2145)

Załącznik nr 118)

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

strona pierwsza

strona druga


Załącznik nr 1a19)

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

Załącznik 1b20)

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

Załącznik nr 3

WZÓR ODZNAKI "ABSOLWENTA SZKOŁY"
(skala 1:1)

Załącznik nr 4

WZÓR ODZNAKI "INSTRUKTORA WYSZKOLENIA POLICYJNEGO"
(skala 1:1)

Załącznik nr 5

WZÓR "POLICYJNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ"
(skala 2:1)

Załącznik nr 6

WZÓR ODZNAKI ZWYCIĘZCY W KONKURSIE LUB TURNIEJU WIEDZY I SPRAWNOŚCI ZAWODOWEJ
(skala 1:1)

Załącznik nr 6a21)

WZÓR ODZNAKI "PILOT LOTNICTWA POLICJI"
(skala 2:1)

Załącznik nr 6b21)

WZÓR ODZNAKI "MECHANIK LOTNICTWA POLICJI"
(skala 2:1)

Załącznik nr 6c22)

WZÓR ODZNAKI "SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI"
(skala 1:1)

Załącznik nr 6d23)

WZÓR ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

Załącznik nr 6e24)

WZÓR - ODZNAKA HONOROWA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

Załącznik nr 725)

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 8

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI INSTRUKTORA WYSZKOLENIA POLICYJNEGO

Załącznik nr 9

WZÓR LEGITYMACJI POLICYJNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Załącznik nr 1026)

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "PILOT LOTNICTWA POLICJI"

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 1126)

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "MECHANIK LOTNICTWA POLICJI"

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 1227)

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI"

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 1328)

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 1429)

WZÓR - LEGITYMACJA ODZNAKI HONOROWEJ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm × 95 mm wykonuje się z białego papieru o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2; okładka ma kolor czarny.2. Strony 1-3 drukuje się według wzoru; napisy są czarne.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 584), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 2007 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 947), które weszło w życie z dniem 18 lipca 2015 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 647), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 1991), które weszło w życie z dniem 27 listopada 2020 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 743), które weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2022 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 sierpnia 2000 r.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

21) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

28) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

29) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-20
  • Data wejścia w życie: 2022-10-20
  • Data obowiązywania: 2023-08-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA