REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2262

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749 i 1497) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 11 "Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie" wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17

osoby, którym

świadczenia są 

udzielane 

bezpłatnie, 

zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy


na podstawie 

art. 37 ust. 1

ustawy z dnia

12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)


EL

DE - dokument

data sporządzenia dokumentuelektroniczny, o którym

oraz identyfikator nadany przezmowa w art. 50 ust. 3

Funduszustawy


UA

OSE - w przypadku złożenia oświadczenia,

o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy, albo OSP - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania


świadczenia - także wskazana


w oświadczeniu data rozpoczęcia


i zakończenia udzielania świadczenia;


w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy -

dodatkowo informacje dotyczące sposobu, w jaki świadczeniobiorca potwierdził swoją tożsamość, oraz sposobu, w jaki złożył oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, także dane osoby, która złożyła oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL,

a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz informacja o sposobie, w jaki osoba składająca oświadczenie potwierdziła tożsamość, oraz o sposobie, w jaki złożyła oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia

na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

TR

D - dokument wystawiony przez ministra właściwego do spraw zdrowia potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

data sporządzenia dokumentu, sygnatura umieszczona na dokumencie

2) dodaje się lp. 18 w brzmieniu:

18

świadczeniobiorca, o którym mowa

w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy

IC

D - dokument potwierdzający przyznanie lub posiadanie prawa do renty rodzinnej

nazwa dokumentu, numer dokumentu, organ wystawiający dokument;

data wystawienia dokumentu, data, od której przysługuje renta rodzinna

OSE - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy, albo OSP - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11

i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia; w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a ustawy - dodatkowo informacje dotyczące sposobu, w jaki świadczeniobiorca potwierdził tożsamość, oraz sposobu, w jaki złożył oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy, także dane osoby, która złożyła oświadczenie: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz informacja o sposobie, w jaki osoba składająca oświadczenie potwierdziła tożsamość, oraz o sposobie, w jaki złożyła oświadczenie, zgodnie z kodami określonymi w tabeli nr 21 załącznika nr 3 do rozporządzenia


§ 2. [Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej]

1. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie określone w lp. 17 tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.3)) od dnia 18 lipca 2022 r.

2. W przypadku świadczeń, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o kopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydanego przez tego ministra osobie, której świadczeniodawca udzielił świadczenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. M. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA