REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2807

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) terminy mianowania policjantów na stopnie policyjne;

2) wzory wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny;

3) tryb sporządzania wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny oraz przełożonych właściwych w tych sprawach.

§ 2. [Mianowanie policjantów na wyższe stopnie policyjne]

1. Policjantów mianuje się na wyższe stopnie policyjne w dniu Święta Policji.

2. Policjanta na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz na stopień policyjny w korpusie generałów Policji mianuje się z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Funkcjonariusza, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą", mianuje się na odpowiedni stopień policyjny z dniem przeniesienia.

4. Osobę, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, mianuje się na odpowiedni stopień policyjny z dniem mianowania na stanowisko służbowe, jeżeli posiada kwalifikacje zawodowe podstawowe albo z dniem uzyskania tych kwalifikacji.

5. Policjanta, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy, mianuje się na wyższy stopień policyjny z dniem udzielenia wyróżnienia.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 52 ust. 1a, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy, policjanta mianuje się na stopień policyjny z dniem określonym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo rozkazie personalnym wydanym w związku z tym mianowaniem.

7. Policjanta, o którym mowa w art. 52 ust. 4 pkt 2 ustawy, mianuje się na wyższy stopień policyjny z ostatnim dniem służby.

8. Policjanta w służbie kontraktowej, który posiada stopień policyjny, mianuje się na ten stopień z dniem mianowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.

§ 3. [Wzór wniosku o mianowanie na stopień policyjny]

1. Wzór wniosku o mianowanie na stopień policyjny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopień policyjny, który może być sporządzony w przypadku mianowania na kolejne wyższe stopnie policyjne, do stopnia nadkomisarza Policji włącznie, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzoru wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do wniosku o mianowanie na stopień policyjny sporządzanego na podstawie art. 52 ust. 3 albo ust. 4 pkt 2 albo art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy.

§ 4. [Wzór aktu mianowania na stopień policyjny]

Wzór aktu mianowania na stopień policyjny na podstawie:

1) rozkazu personalnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. [Wniosek o mianowanie na stopień starszego posterunkowego Policji]

Wniosek o mianowanie na stopień starszego posterunkowego Policji, a także na stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji sporządza:

1) Komendantowi Głównemu Policji - dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" albo dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

3) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

4) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

5) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - naczelnik wydziału;

6) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału), komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrory-stycznego Policji albo kierownik ośrodka szkolenia Policji;

7) Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - zastępca komendanta-prorektor, kanclerz, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik studium, kwestor, kierownik rektoratu, kierownik działu, naczelnik wydziału albo kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

8) komendantowi szkoły policyjnej - kierownik zakładu, naczelnik wydziału, kierownik studium, kierownik biblioteki albo kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

9) komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji - naczelnik wydziału, kierownik posterunku Policji, kierownik referatu, kierownik ogniwa albo komendant komisariatu Policji.

§ 6. [Wniosek o mianowanie na stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji]

Wniosek o mianowanie na stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza Policji i nadkomisarza Policji, sporządza:

1) Komendantowi Głównemu Policji - dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" albo dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

3) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

4) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału (o ile nie podlega naczelnikowi zarządu);

5) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - naczelnik wydziału;

6) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, a za jego pośrednictwem również komendant komisariatu Policji, naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału), komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrory-stycznego Policji albo kierownik ośrodka szkolenia Policji;

7) Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - zastępca komendanta-prorektor, kanclerz, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik studium, kwestor, kierownik rektoratu, kierownik działu, naczelnik wydziału albo kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału);

8) komendantowi szkoły policyjnej - kierownik zakładu, naczelnik wydziału, kierownik studium, kierownik biblioteki albo kierownik sekcji (o ile nie podlega naczelnikowi wydziału).

§ 7. [Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji]

1. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz na stopień policyjny w korpusie oficerów starszych Policji sporządza Komendantowi Głównemu Policji:

1) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

3) dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA";

4) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę na terenie jego działania;

7) dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w biurze (równorzędnej komórce organizacyjnej);

8) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - w odniesieniu do policjantów:

a) pełniących służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

b) którzy złożyli egzamin oficerski;

9) komendant szkoły policyjnej - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w szkole policyjnej.

2. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być sporządzony według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Komendant Główny Policji niezwłocznie składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b.

§ 8. [Akt mianowania na stopień policyjny]

Akt mianowania na stopień policyjny:

1) sporządza:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do Komendanta Głównego Policji,

b) Komendant Główny Policji w odniesieniu do policjantów mianowanych na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyjne w korpusie generałów Policji,

c) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, w odniesieniu do policjantów niewymienionych w lit. a i b;

2) wręczany policjantom przez wyższego przełożonego podczas zorganizowanej uroczystości, może sporządzić kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych jednostki organizacyjnej Policji, którą kieruje ten przełożony.

§ 9. [Zastosowanie przepisów rozporządzenia]

W sprawach dotyczących mianowania policjanta na stopnie policyjne wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488, 1855 i 2600.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z 2011 r. poz. 1307, z 2013 r. poz. 1625, z 2014 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 348, z 2018 r. poz. 204 i 1389, z 2019 r. poz. 443 i 1581, z 2021 r. poz. 416 oraz z 2022 r. poz. 119 i 820), które w związku z wejściem w życie z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ POLICYJNY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2807)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ POLICYJNY

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ POLICYJNY]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ POLICYJNY

Załącznik 3. [WZÓR – AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ POLICYJNY]

Załącznik nr 3

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ POLICYJNY

Załącznik 4. [WZÓR – AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ POLICYJNY]

Załącznik nr 4

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ POLICYJNY

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA