REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 232

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Kierownik podmiotu oddelegowania wyznacza oddelegowanego funkcjonariusza SKW na stanowisko służbowe, zgodnie z porozumieniem, w formie przewidzianej dla tego stanowiska.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Oddelegowany funkcjonariusz SKW w czasie oddelegowania podlega Szefowi SKW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w porozumieniu - kierownikowi podmiotu oddelegowania.";

3) w § 11 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) należności i świadczenia wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 203 ust. 8 pkt 4 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) - w przypadku pełnienia służby poza granicami państwa;";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 203 ust. 8 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 203 ust. 8 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) w zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 i art. 102 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536) utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednak nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA