REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1036

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1345), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 588).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 588), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 czerwca 2014 r. (poz. 1036)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, do wykonywania zadań służbowych poza SKW;

2) wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW;

3) uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SKW w czasie oddelegowania;

4) szczególne uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Oddelegowanie funkcjonariusza SKW następuje na podstawie rozkazu personalnego Szefa SKW o oddelegowaniu, który zawiera:

1) dane identyfikujące oddelegowanego funkcjonariusza SKW;

2) datę i okres oddelegowania;

3) nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie, zwanego dalej „podmiotem oddelegowania”;

4)2) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego funkcjonariusza SKW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności.

§ 3. 1. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje na wniosek Szefa SKW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef SKW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SKW.

§ 4. Wniosek zawiera następujące dane:

1) nazwę podmiotu oddelegowania;

2) proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego funkcjonariusza oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6) proponowany okres oddelegowania;

7) informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 5. Szef SKW:

1) w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza funkcjonariusza do oddelegowania;

2) może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SKW.

§ 6. Funkcjonariusz wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, Szef SKW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1) datę porozumienia;

2) okres oddelegowania;

3) stopień, imię i nazwisko oddelegowanego funkcjonariusza;

4) zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;

5) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu funkcjonariuszowi, datę jego wydania oraz okres ważności;

6) stanowisko służbowe, które oddelegowany funkcjonariusz będzie zajmował;

7) zakres zadań i obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza.

§ 8. Na czas oddelegowania funkcjonariusza przenosi się do dyspozycji Szefa SKW.

§ 9. Oddelegowany funkcjonariusz SKW w czasie oddelegowania podlega bezpośrednio Szefowi SKW.

§ 10. 1.3) Oddelegowany funkcjonariusz SKW zachowuje w okresie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariuszom SKW, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na funkcjonariuszu SKW.

§ 11. 1. W czasie oddelegowania funkcjonariusz SKW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie funkcjonariuszy SKW według stanowiska służbowego zajmowanego przez funkcjonariusza przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa SKW.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w terminach płatności przewidzianych dla funkcjonariuszy,

b) nagrody roczne oraz uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,

c) należności za podróże służbowe i przeniesienia;

2) właściwą jednostkę organizacyjną SKW:

a) nagrody jubileuszowe,

b) należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c) zasiłek na zagospodarowanie,

d) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby,

e) zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.

3. Szef SKW może przyznać oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW dodatkową należność pieniężną w wysokości miesięcznego uposażenia, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego funkcjonariusza SKW.

4.4) W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego funkcjonariusza SKW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa SKW, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, oddelegowanemu funkcjonariuszowi SKW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków właściwej jednostki organizacyjnej SKW.

5.4) Należności pieniężne, o których mowa w ust. 4, są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez właściwą jednostkę organizacyjną SKW.

§ 12. Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego funkcjonariusza SKW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.

§ 13. 1.5) Oddelegowany funkcjonariusz SKW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SKW, ze względu na potrzeby SKW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.

2. Szef SKW odwołuje funkcjonariusza SKW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.

3. W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany funkcjonariusz SKW jest obowiązany stawić się do służby w SKW.

§ 14.6) W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.7)).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia8).

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r. poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 588), które weszło w życie z dniem 6 czerwca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), które weszło w życie z dniem 2 marca 2010 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2006 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA