REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 245

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potwierdzające, że rejestrowany pojazd będzie używany do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych - w przypadku rejestracji pojazdu Żandarmerii Wojskowej pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) oświadczenie Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni potwierdzające, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni - w przypadku rejestracji pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoby składające oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9, podają swoje imię (imiona) i nazwisko, posiadany stopień wojskowy lub stopień służbowy oraz zajmowane stanowisko służbowe.";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pojazdy obcych sił zbrojnych lub Żandarmerii Wojskowej używane do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdy Wojsk Specjalnych używane do wykonywania operacji specjalnych, pojazdy jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używane do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używane do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby lub wyróżnikiem województwa i powiatu.";

3) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zmiana przeznaczenia pojazdu Żandarmerii Wojskowej używanego do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdu Wojsk Specjalnych używanego do wykonywania operacji specjalnych, pojazdu jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używanego do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używanego do wykonania operacji obrony cyberprzestrzeni powoduje konieczność jego ponownej rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA