REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 300

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2205), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 2205).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 2205), które stanowią:

"§ 2. Do wniosków o rejestrację pojazdów złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 grudnia 2021 r. (poz. 300)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "obcymi siłami zbrojnymi", na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają:

1) pojazdy Sił Zbrojnych, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych i innego sprzętu ciągnionego, który nie jest zabudowany na podwoziu przyczepy lub na ramie,

2) pojazdy obcych sił zbrojnych

- zwane dalej "pojazdami".

§ 3. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.

2. Zadania rejestracji i inne czynności związane z rejestracją pojazdów Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw rejestracji pojazdów, zwanej dalej "wojskowym organem rejestrującym".

§ 4. Przy rejestracji, wyrejestrowaniu i innych czynnościach związanych z rejestracją pojazdów wojskowy organ rejestrujący stosuje odpowiednio zasady określone w przepisach w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

§ 5. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie wniosku o rejestrację złożonego w wojskowym organie rejestrującym przez:

1) szefa (równorzędnego) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dysponenta środków budżetowych resortu obrony narodowej;

3) dowódcę jednostki wojskowej użytkującej pojazd;

4) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego lub innego organu dokonującego zakupu albo wyboru wykonawcy remontu pojazdów Sił Zbrojnych;

5) inną osobę upoważnioną przez organy wymienione w pkt 1-4;

6) właściwe władze wojskowe obcych sił zbrojnych.

2. Do wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1) dokumenty stanowiące podstawę dokonania rejestracji, określone w art. 72 ustawy;

2) dowód potwierdzający powierzenie pojazdu;

3) (uchylony);2)

4) kopię złożonej deklaracji eksportowo-importowej dla towarów, które są własnością sił zbrojnych;

5) wyciąg z orzeczenia z badań typu pojazdu, kwalifikacyjnych oraz zdawczo-odbiorczych, w przypadku nowych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, potwierdzający spełnienie wymagań technicznych dopuszczających pojazd do ruchu zawartych w art. 66 ustawy;

6) oświadczenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potwierdzające, że rejestrowany pojazd będzie używany do wykonywania czynności ochronnych lub operacyjno-rozpoznawczych - w przypadku rejestracji pojazdu Żandarmerii Wojskowej pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

7) oświadczenie Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych potwierdzające, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji specjalnych - w przypadku rejestracji pojazdu Wojsk Specjalnych pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

8) oświadczenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego potwierdzające, że pojazd będzie użytkowany do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania - w przypadku rejestracji pojazdów jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu.

3. Do wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dołącza się dokumenty określone w zawartej umowie międzynarodowej lub w porozumieniu wykonawczym do umowy.

4. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej, do dokumentów określonych w ust. 2 dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

5. Wojskowy organ rejestrujący wydaje decyzje o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 ustawy, w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

6. Wzór wniosku o rejestrację stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w dyrektywie Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.);

2) wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywy ramowej") (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13), albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

§ 7. 1. Pojazdy Sił Zbrojnych rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

2. Pojazdy obcych sił zbrojnych lub Żandarmerii Wojskowej używane do wykonywania czynności ochronnych lub czynności operacyjno-rozpoznawczych, pojazdy Wojsk Specjalnych używane do wykonywania operacji specjalnych oraz pojazdy jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używane do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby lub wyróżnikiem województwa i powiatu.

3. Numer rejestracyjny z wyróżnikiem służby składa się z:

1) wyróżnika Sił Zbrojnych, którym jest wielka litera U umieszczana jako pierwsza;

2) wyróżnika pojazdu, którym są:

a) jedna z wielkich liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z,

b) pięciocyfrowa liczba od 00001 do 99999 - dla tablic zwyczajnych samochodowych i dla numerów rejestracyjnych nanoszonych bezpośrednio na powierzchni pojazdu,

c) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 - dla tablic zwyczajnych motocyklowych,

d) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 oraz na końcu wielka litera T - dla pojazdu gąsienicowego.

4. Numery rejestracyjne z wyróżnikiem służby określa wojskowy organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną.

5. Układ liter i cyfr dla numerów rejestracyjnych z wyróżnikiem województwa i powiatu określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

6. Pojazd może mieć przyporządkowany tylko jeden numer rejestracyjny.

§ 8. 1. Wojskowy organ rejestrujący:

1) zamawia u producentów tablice rejestracyjne z numerami rejestracyjnymi, o których mowa w § 7, dowody rejestracyjne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne;

2) zgłasza do starosty zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżnik województwa i powiatu.

2. Starosta przyznaje wojskowemu organowi rejestrującemu numery rejestracyjne na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 9. 1. Rejestrując pojazd, wojskowy organ rejestrujący wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana, wpisuje informacje określone przepisami ustawy do bazy danych wojskowego organu rejestrującego i wydaje:

1) wojskowy dowód rejestracyjny w przypadku rejestracji pojazdu pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby;

2) dowód rejestracyjny, którego wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, w przypadku rejestracji pojazdu pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

3) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną), jeżeli są wymagane przez przepisy ustawy;

4) nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana przez przepisy ustawy.

2. W przypadku pojazdu gąsienicowego lub kołowego transportera opancerzonego nie wydaje się tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. Dopuszcza się niewydawanie tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej dla innych kołowych pojazdów opancerzonych, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.

3. Wydanie dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) i nalepki kontrolnej, o których mowa w ust. 1, następuje za pisemnym potwierdzeniem w karcie informacyjnej pojazdu, dokonanym przez użytkownika pojazdu lub osobę upoważnioną do ich odbioru przez osoby wymienione w § 5 ust. 1.

4. Wojskowy organ rejestrujący może upoważnić określony organ polskiego kontyngentu wojskowego, przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do dokonywania wpisów w dowodach rejestracyjnych. Organ, który dokonał wpisu w dowodzie rejestracyjnym, informuje o jego treści wojskowy organ rejestrujący, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wpisu.

5. Wzór wojskowego dowodu rejestracyjnego, sposób wypełniania i organy właściwe do dokonywania wpisów w wojskowym dowodzie rejestracyjnym pojazdu Sił Zbrojnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór tablic rejestracyjnych, sposób umieszczania na nich symboli, wzór znaku legalizacyjnego oraz wzór nalepki kontrolnej określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 10. 1. Zmiana przeznaczenia lub użytkownika pojazdu nie powoduje konieczności jego ponownej rejestracji.

2. Dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) przyjmującej pojazd dokonuje niezwłocznie wpisu przynależności pojazdu w wojskowym dowodzie rejestracyjnym na stronach 3 lub 4, informując o tym wojskowy organ rejestrujący, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wpisu.

3. Dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) przekazującej pojazd informuje o tym wojskowy organ rejestrujący, w terminie siedmiu dni od dnia przekazania, załączając dokument potwierdzający przekazanie pojazdu.

4. Zmiana przeznaczenia pojazdu Żandarmerii Wojskowej używanego do wykonywania czynności ochronnych lub operacyjno-rozpoznawczych, pojazdu Wojsk Specjalnych używanego do wykonywania operacji specjalnych oraz pojazdu jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używanego do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania powoduje konieczność jego ponownej rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

§ 11. 1. Pojazd przyjęty do badań albo testowania rejestruje się na czas określony. Informacje o okresie ważności rejestracji umieszcza się w adnotacjach urzędowych w wojskowym dowodzie rejestracyjnym.

2. W przypadku rejestracji, o której mowa w ust. 1, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. W przypadku pojazdu zakupionego poza granicami państwa dla polskich przedstawicielstw wojskowych, polskich zespołów łącznikowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub polskich kontyngentów wojskowych, nierejestrowanego w państwie, w którym jest użytkowany, może on podlegać rejestracji przez wojskowy organ rejestrujący.

2. W przypadku pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w adnotacjach urzędowych w dowodzie rejestracyjnym umieszcza się informację o kraju, w którym pojazd jest eksploatowany. Informacje o aktualnym miejscu eksploatacji takiego pojazdu użytkownik przesyła do wojskowego organu rejestrującego, w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego.

3. W przypadku sprowadzenia pojazdu, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazd podlega ponownej rejestracji.

§ 13. 1. Wojskowy organ rejestrujący może przekazać Żandarmerii Wojskowej częściowo wypełnione blankiety dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne potrzebne do dokonywania rejestracji niektórych pojazdów Żandarmerii Wojskowej.

2. Przekazanie częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych następuje na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej złożony do wojskowego organu rejestrującego.

3. Rejestracji pojazdów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do pojazdów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 7 ust. 6.

§ 14. 1. Dla pojazdu przyjętego do Sił Zbrojnych w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych dowódca jednostki wojskowej przeprowadzającej mobilizację wydaje wkładkę do dowodu rejestracyjnego pojazdu, zwaną dalej "wkładką". Wkładka jest ważna łącznie z dowodem rejestracyjnym tego pojazdu.

2. Wkładki na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych przydziela wojskowy organ rejestrujący. Zapotrzebowania na wkładki składają dowódcy jednostek wojskowych, prowadzących mobilizację, do wojskowego organu rejestrującego.

3. Numery rejestracyjne na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych przydziela wojskowy organ rejestrujący z zasobów numerowych Sił Zbrojnych. Zapotrzebowania na te numery składają dowódcy jednostek wojskowych, prowadzących mobilizację, do wojskowego organu rejestrującego.

4. Przy zwrocie pojazdu, o którym mowa w ust. 1, wkładkę odbiera się i deponuje w jednostce wojskowej przeprowadzającej mobilizację.

5. Decyzję o wycofaniu wkładek i numerów rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje dowódca jednostki wojskowej przeprowadzającej mobilizację. Wycofane wkładki oraz wykaz wycofanych numerów rejestracyjnych przekazuje się do wojskowego organu rejestrującego.

6. Wzór wkładki do dowodu rejestracyjnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 15. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, a także jego zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd lub osoba przez niego upoważniona występuje z wnioskiem do wojskowego organu rejestrującego o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

2) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;

3) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, okreś lającego termin następnego badania technicznego pojazdu;

4) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

5) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

3. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się, gdy wojskowy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.

4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego.

5. Przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym.

6. Przepisy w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje się odpowiednio.

7. Numer wydanego wtórnika dowodu rejestracyjnego wpisuje się do bazy danych wojskowego organu rejestrującego.

§ 16. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd lub osoba przez niego upoważniona występuje do wojskowego organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) i nalepki kontrolnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną) oraz nalepkę kontrolną z nowymi numerami rejestracyjnymi po:

1) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) zwróceniu tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej);

4) przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub Żandarmerii Wojskowej potwierdzający zgłoszenie utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej);

5) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 5 nie stosuje się w przypadku utraty tablic rejestracyjnych.

4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej).

5. Przepisy w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Informacje o wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), nalepki kontrolnej i znaków legalizacyjnych wpisuje się do bazy danych wojskowego organu rejestrującego.

§ 17. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd lub osoba przez niego upoważniona występuje do wojskowego organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie nowej nalepki kontrolnej.

§ 18. Na pojeździe pobranym w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych pozostawia się jego tablice rejestracyjne, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.

§ 19. 1. Tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną) i nalepkę kontrolną, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowyładowczego i przyczepy samowyładowczej - numery rejestracyjne dodatkowo naniesione na tylnej płaszczyźnie pojazdu umieszcza się w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Dopuszcza się umieszczenie przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej lub numeru rejestracyjnego pojazdu, o którym mowa w ust. 5, po jego prawej stronie.

3. Na pojeździe pobranym z zasobów gospodarki, w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, umieszcza się dodatkowo numer rejestracyjny barwy białej lub czarnej, kontrastującej z barwą pojazdu, przydzielony przez wojskowy organ rejestrujący w trybie określonym w § 14 ust. 3 i przyporządkowany do danego pojazdu przez dowódcę jednostki przeprowadzającej mobilizację. Numer ten umieszcza się bezpośrednio na odpowiedniej powierzchni pojazdu, przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki.

4. Na pojazdach, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się umieszczenie numerów rejestracyjnych wraz z symbolem przynależności narodowej, wykonanych jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna.

5. Na pojeździe gąsienicowym i kołowym transporterze opancerzonym lub innym kołowym pojeździe opancerzonym umieszcza się numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle oraz symbol przynależności narodowej, wykonany bezpośrednio na przedniej i tylnej powierzchni pojazdu przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki albo wykonany jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna.

6. Wymiary liter i cyfr numeru rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 3-5, powinny odpowiadać wymiarom liter i cyfr numeru rejestracyjnego umieszczonego na tablicy rejestracyjnej.

7. Wzór numeru rejestracyjnego oraz symbolu przynależności narodowej nanoszonych bezpośrednio na powierzchni pojazdów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 20. 1. Wojskowy organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu Sił Zbrojnych w przypadkach określonych w art. 79 ustawy oraz w przypadku:

1) całkowitej utraty zasadniczych cech użyteczności;

2) przeznaczenia do zbioru muzealnego.

2. Wojskowy organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu obcych sił zbrojnych w przypadkach określonych w art. 79 ustawy oraz w przypadku:

1) przekazania pojazdu za granicę;

2) przekazania pojazdu poza obce siły zbrojne.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny), użytkującej pojazd, składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do wojskowego organu rejestrującego.

4. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny organ, któremu powierzono zadanie związane z zagospodarowaniem pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych, składają do wojskowego organu rejestrującego wniosek o wyrejestrowanie pojazdu przyjętego uprzednio z jednostki wojskowej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, lub w innych przypadkach wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy.

§ 21. 1. W przypadku:

1) przeniesienia własności pojazdu,

2) przekazania pojazdu do Agencji Mienia Wojskowego lub innej instytucji, której powierzono zadanie zagospodarowania pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych,

3) zwrócenia zarejestrowanego pojazdu po badaniach albo po testowaniu

- wraz z pojazdem przekazaniu podlega karta pojazdu, jeżeli była wydana. Nie przekazuje się wydanego przez wojskowy organ rejestrujący dowodu rejestracyjnego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), które podlegają zwrotowi do wojskowego organu rejestrującego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) informuje o przekazaniu pojazdu poza Siły Zbrojne wojskowy organ rejestrujący, w terminie siedmiu dni od dnia przekazania pojazdu.

3. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny organ, któremu powierzono zadanie zagospodarowania pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych, informują wojskowy organ rejestrujący o zmianie właściciela w przypadku zbycia tych pojazdów, w terminie trzydziestu dni od dnia zmiany właściciela.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zwrotowi do wojskowego organu rejestrującego podlegają dowody rejestracyjne i tablice (tablica) rejestracyjne (rejestracyjna) wydane po dniu 30 czerwca 2000 r.

5. Zwrócone tablice rejestracyjne podlegają protokolarnemu zniszczeniu przez wojskowy organ rejestrujący.

6. Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne wydane do dnia 30 czerwca 2000 r. podlegają protokolarnemu zniszczeniu w jednostce wojskowej użytkującej pojazd, w terminie trzydziestu dni od dnia przekazania pojazdu poza Siły Zbrojne.

7. W przypadkach określonych w ust. 1 przed przekazaniem pojazdu numery rejestracyjne naniesione bezpośrednio na pojeździe podlegają usunięciu.

§ 22. Dane z bazy danych wojskowego organu rejestrującego przekazuje się w postaci elektronicznej do zbioru danych i informacji, o którym mowa w art. 80a ust. 1 ustawy, lub dokonuje rejestracji pojazdów z bezpośrednim wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony zbiór danych i informacji, o którym mowa w art. 80a ust. 1 ustawy.

§ 23. 1. Dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne i numery rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia przekazania pojazdu poza Siły Zbrojne.

2. Wojskowy organ rejestrujący może dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), o których mowa w ust. 1, w przypadku znacznego zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) lub dowodu rejestracyjnego, na dowód rejestracyjny i tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną) zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu.

3. Tablice rejestracyjne według wzoru obowiązującego do dnia 1 maja 2006 r. mogą być wydawane do czasu wyczerpania posiadanych zapasów tych tablic, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 24. Wojskowy organ rejestrujący może żądać od użytkowników pojazdów dodatkowych danych, których gromadzenie w bazie danych wojskowego organu rejestrującego wynika z ustawy.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia3). 4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 2205), które weszło w życie z dniem 25 grudnia 2020 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 czerwca 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 723, z 2006 r. poz. 1607 oraz z 2007 r. poz. 1834), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1454).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2012 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O REJESTRACJĘ - WYREJESTROWANIE

Załącznik nr 2

WZÓR WOJSKOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO, SPOSÓB WYPEŁNIANIA I ORGANY WŁAŚCIWE DO DOKONYWANIA WPISÓW W WOJSKOWYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU SIŁ ZBROJNYCH


Opis dowodu rejestracyjnego:

Format dokumentu A7.

Okładka kartonowa foliowana jednostronnie, koloru ciemnozielonego, papier klasy III, gramatura papieru 220-250 g/m2. Kartki wewnętrzne z papieru białego klasy III o gramaturze 220-250 g/m2. Naniesione drukiem transparentowym:

- znak godła Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach 1 i 3,

- znak PL w owalu, na stronach 5 i 7.

Sposób dokonywania wpisów danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym

1. Organ rejestrujący wypełnia rubryki:

- na stronach 1 i 2 - numery: rejestracyjny, VIN lub nadwozia (podwozia), silnika; marka, typ, model pojazdu, rodzaj nadwozia, Pojazd Specjalny Sił Zbrojnych (jeżeli pojazd nie jest pojazdem specjalnym, odpowiednia rubryka podlega przekreśleniu), adres właściciela, nr REGON, organ rejestrujący, pojemność silnika, rok produkcji pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, dopuszczalna ładowność, liczba osi, dopuszczalny nacisk osi, dopuszczalna masa całkowita przyczepy, liczba miejsc, nr karty pojazdu, data pierwszej rejestracji,

- nr nadwozia (podwozia) i nr silnika - w przypadku zmiany tych danych,

- na stronie 5 - termin kolejnego badania technicznego.

2. Dowódca jednostki wojskowej użytkującej pojazd, przyjmując pojazd do jednostki - na stronach 3 lub 4 - wpisuje zmianę przynależności pojazdu.

3. Upoważniony diagnosta - na stronach 5, 6 i 7 - wpisuje potwierdzenie wykonania badania technicznego i termin kolejnego badania.

Załącznik nr 3

WZÓR WKŁADKI DO DOWODU REJESTRACYJNEGOOpis wkładki do dowodu rejestracyjnego:

- format dokumentu A7 - druk dwustronny,

- papier biały klasy III,

- gramatura papieru 220-250 g/m2.

Sposób dokonywania wpisów danych zawartych we wkładce do dowodu rejestracyjnego

We wkładce wydanej na pojazd pobrany w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w przeznaczonym do tego miejscu wpisuje się:

1) serię i numer dowodu rejestracyjnego oraz numer rejestracyjny pojazdu mobilizowanego - w celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków;

2) nadany numer rejestracyjny pojazdu Sił Zbrojnych - w przypadku uzupełnienia do etatu wojennego.

Załącznik nr 4

WZÓR NUMERU REJESTRACYJNEGO ORAZ SYMBOLU PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ NANOSZONYCH BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNI POJAZDÓW

Numer rejestracyjny jednorzędowy


Numer rejestracyjny dwurzędowy

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA