REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 264

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant Główny Straży Granicznej może zwolnić kandydata z drugiego etapu postępowania i spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli ten kandydat posiada kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidzianym stanowisku służbowym i spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2a, 3 i 4.",

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, uzyskaniu orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, i ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej może złożyć wniosek po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania i uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego.";

2) uchyla się § 3a;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny uzyskiwane przez kandydata w pierwszym i drugim etapie postępowania, opinię w sprawie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania i informacje o podjętych rozstrzygnięciach w tym zakresie wpisuje się na bieżąco w karcie kwalifikacyjnej kandydata. Przeprowadzane w toku postępowania czynności polegające na ocenie kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów i przeprowadzonej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej oraz powody niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania dodatkowo dokumentuje się w formie notatek służbowych dołączanych do karty kwalifikacyjnej kandydata.";

4) w § 8 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) książeczki wojskowej lub zaświadczenia dotyczącego uregulowania stosunku do służby wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,";

5) uchyla się § 9b;

6) w § 16 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przewodniczący komisji, w przypadku uzasadnionym względami organizacyjnymi, może za zgodą co najmniej połowy kandydatów przystępujących do testów rozpocząć kolejne testy, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. b i w pkt 2, przed podaniem do wiadomości wyników poprzednich testów.";

7) w § 18 w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły II stopnia - w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;";

8) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kandydat dopuszczony na warunkach, o których mowa w § 16 ust. 9, do udziału w kolejnym teście przed podaniem do wiadomości wyników poprzednich testów przerywa udział w teście, jeżeli w trakcie jego trwania zostanie podana wiadomość o uzyskaniu przez niego 0 punktów z testu poprzedzającego.";

9) w § 20a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pozytywne wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.";

10) w § 21 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7-9;

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego po ukończeniu studiów na kierunku prawo lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku związanym z kształceniem w zakresie prawa, informatyki, elektroniki, telekomunikacji, geodezji lub kartografii.

5. Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego i udokumentowanych dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania Straży Granicznej (np. aplikacji kontrolerskiej, uprawnień nadzoru budowlanego, uprawnień tłumacza przysięgłego).";

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części A w pkt I ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

b) uchyla się część C;

13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części I „Dane osobowe" w tabeli:

- w pkt 19:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje dotyczące służby wojskowej (obowiązku obrony Ojczyzny)",

- - ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przynależność ewidencyjna do wojskowego centrum rekrutacji",

- na stronie 3 pod tabelą przypis nr 2 otrzymuje brzmienie:

3) Dane w pkt 19 potwierdzone na podstawie udostępnionej do wglądu książeczki wojskowej, legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenia dotyczącego uregulowania stosunku do służby wojskowej.",

- pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30 Czy kiedykolwiek kierował(a) Pan(i) pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu? Czy został(a) Pan(i) w takich okolicznościach zatrzymany(-na) przez Policję?",

b) w części „Informacje o przetwarzaniu danych przez Straż Graniczną" pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej:

Pana(-ni) dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej, a w przypadku:

a) przyjęcia do służby - są przechowywane przez okres pełnienia służby, natomiast po zwolnieniu ze służby zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów,

b) nieprzyjęcia do służby - podlegają zniszczeniu po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej, z wyjątkiem danych osobowych zawartych w materiałach z badania psychofizjologicznego przeprowadzonego w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej przeprowadzającej te badania, które są przechowywane przez okres ważności wyników badania, tj. przez 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia badania.".

§ 2. [Zastosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Zachowują ważność:

1) czynności podjęte w toku przeprowadzanego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej dokonane przez uprawnione podmioty na podstawie dotychczasowych przepisów;

2) złożony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej i wypełniona karta kwalifikacyjna kandydata - zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych.

3. Kandydata, który złożył kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej w dotychczasowym brzmieniu, informuje się pisemnie o przetwarzaniu danych przez Straży Graniczną, zgodnie z „Informacją o przetwarzaniu danych przez Straż Graniczną" zawartą w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 261.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 564 i 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208, z 2014 r. poz. 51, z 2017 r. poz. 335, z 2018 r. poz. 679, z 2020 r. poz. 1214 oraz z 2021 r. poz. 834.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA