REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 294

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1513), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych (Dz. U. poz. 1695) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 stycznia 2023 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych (Dz. U. poz. 1695), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 294)

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o rezerwach strategicznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, utrzymywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw strategicznych, a także zadania i organizację Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zwanej dalej „Agencją”.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) infrastruktura krytyczna - infrastrukturę, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583 i 2185);

2) klęska żywiołowa - zdarzenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897);

3) specjalistyczny asortyment techniczny rezerw strategicznych - stanowiące część rezerw strategicznych materiały, maszyny, urządzenia i konstrukcje umożliwiające sprawne odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych elementów infrastruktury, których wykorzystanie może ograniczyć skutki zaistniałej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej;

4) specjalistyczny asortyment medyczny rezerw strategicznych - stanowiące część rezerw strategicznych maszyny, urządzenia i inne przedmioty wykorzystywane do celów związanych z ochroną zdrowia;

5) sytuacja kryzysowa - sytuację, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6) wymiana rezerw strategicznych - cykliczne zastępowanie określonej ilości danego asortymentu rezerw strategicznych o upływającym terminie ważności, przydatności do spożycia lub używania tym samym asortymentem i w tej samej ilości, posiadającym wymagane cechy lub właściwości;

7) zamiana rezerw strategicznych - zastępowanie asortymentu rezerw strategicznych innym asortymentem w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnym pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości;

8) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1));

9) ustawa - Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339);

10) ustawa - Prawo restrukturyzacyjne - ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309);

11) ustawa - Prawo upadłościowe - ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520);

12) ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego - ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537, 1723 i 2687);

13) ustawa o zarządzaniu kryzysowym - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Art. 3. Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Art. 4. Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje, elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodarskie, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650), produkty biobójcze, a także inne produkty - niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3.

Art. 5. Rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 6.

Art. 6. W przypadkach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym lub szczególnymi względami technologicznymi lub organizacyjnymi dopuszcza się utrzymywanie rezerw strategicznych w postaci asortymentu powierzonego organom administracji publicznej albo stanowiącego własność przedsiębiorców lub podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w magazynach będących w ich dyspozycji.

Art. 7. Do decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych oraz organy i podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art. 29, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Rozdział 2

Zasady opracowywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych i finansowania rezerw strategicznych

Art. 8. 1. Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw Strategicznych, zwany dalej „Programem”.

2. Projekt Programu opracowuje Prezes Rady Ministrów we współpracy z Agencją oraz:

1) Ministrem Obrony Narodowej;

2) Ministrem Sprawiedliwości;

3) ministrem właściwym do spraw administracji publicznej;

4) ministrem właściwym do spraw energii;

5) ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin;

6) ministrem - Członkiem Rady Ministrów - Koordynatorem Służb Specjalnych, jeżeli został powołany;

7) ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej;

8) ministrem właściwym do spraw łączności;

9) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej;

10) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

11) ministrem właściwym do spraw rolnictwa;

12) ministrem właściwym do spraw rynków rolnych;

13) ministrem właściwym do spraw transportu;

14) ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej;

15) ministrem właściwym do spraw zdrowia;

16) ministrem właściwym do spraw gospodarki;

17) ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych;

18) ministrem właściwym do spraw klimatu;

19) ministrem właściwym do spraw środowiska;

20) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

21) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;

22) innymi organami administracji rządowej oraz służbami, inspekcjami i innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawującymi, na mocy ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców.

3. Prezes Rady Ministrów, opracowując projekt Programu, uwzględnia:

1) możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w tym ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego;

2) sytuację gospodarczą i społeczną państwa;

3) stan i perspektywy koniunktury na świecie;

4) asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3;

5) zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej;

6) interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

4. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 2, przekazują Prezesowi Rady Ministrów, w terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości:

1) ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń wykonywaną w ramach opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposobów i środków reagowania na te zagrożenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

2) wnioski wynikające z wykonania postanowień Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, o którym mowa w art. 5b ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w zakresie sprawowania nadzoru nad systemami infrastruktury krytycznej;

3) wykazy potrzeb wynikających z oceny ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw strategicznych w danym asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania;

4) informacje o:

a) przeglądzie i ocenie skuteczności wykonywania aktualnie realizowanego Programu,

b) zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

c) rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych,

d) interesach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 9. 1. Projekt Programu zawiera w szczególności:

1) wnioski dotyczące tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw strategicznych wynikające z oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, o której mowa w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego określonym w art. 5a ustawy o zarządzaniu kryzysowym, oraz wnioski, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 2;

2) dane dotyczące asortymentów rezerw strategicznych i ich ilości, jakie należy utworzyć w poszczególnych latach, ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania;

3) przewidywane koszty tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw strategicznych w poszczególnych latach;

4) przewidywane koszty funkcjonowania Agencji, w podziale na poszczególne lata;

5) ocenę wykonania obowiązującego Programu, w tym zalecenia dotyczące odtworzenia wykorzystanych lub zużytych rezerw strategicznych oraz likwidacji określonych asortymentów rezerw strategicznych.

2. Do Programu należy załączyć informację o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Program opracowuje się na okres 5 lat. Prezes Rady Ministrów podejmuje prace nad projektem Programu na kolejny okres w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy przed upływem okresu objętego poprzednim Programem.

4. Program może być aktualizowany w przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3. Do aktualizacji Programu stosuje się przepisy art. 8 ust. 2-4.

Art. 10. 1. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów złożony w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, w drodze uchwały, przyjmuje Program lub jego aktualizację nie później niż do dnia 31 maja danego roku.

2. Przyjęty przez Radę Ministrów Program Prezes Rady Ministrów niezwłocznie przekazuje organom i podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 2.

Art. 11. 1. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Program jest finansowany z budżetu państwa w formie:

1) dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:

a) zakupu asortymentu w celu utworzenia rezerw strategicznych,

b) przechowywania rezerw strategicznych, w tym ich magazynowania, wymiany, zamiany i konserwacji,

c) związanych ze sprzedażą zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatnym przekazaniem zlikwidowanych i niesprzedanych rezerw strategicznych,

d) poddania odzyskowi lub unieszkodliwienia zlikwidowanych rezerw strategicznych będących odpadami,

e) organizowania usług, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4,

f) zarządzania nieruchomościami, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5,

g) wykonywania umów, o których mowa w art. 17 i art. 18,

h) inwestycji Agencji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej służącej do utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Agencję w zakresie zapasów interwencyjnych określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego;

2) dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów działalności bieżącej Agencji, realizującej zadania państwa w zakresie określonym w ustawie oraz inne zadania, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Agencję w zakresie zapasów interwencyjnych określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

Art. 12. 1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożeń, o których mowa w art. 3, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać, w szczególności na finansowanie kosztów:

1) udostępnienia rezerw strategicznych, w tym wydawania, przetransportowania i dystrybucji udostępnionych rezerw strategicznych do ostatecznych odbiorców;

2) innych usług niezbędnych do udostępnienia rezerw strategicznych ostatecznym odbiorcom;

3) przetworzenia i przetrzymania udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne;

4) niezbędnych czynności Agencji i organów, na których rzecz rezerwy strategiczne udostępniono, oraz podmiotów, którym je wydano, w zakresie organizacji i realizacji udostępnienia rezerw strategicznych, na zasadach określonych w ustawie;

5) utworzenia rezerw strategicznych nieobjętych Programem, o których mowa w art. 14.

2. Wysokość rezerwy, o której mowa w ust. 1, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Rozdział 3

Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych

Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji, tworzy rezerwy strategiczne, zgodnie z ustaleniami Programu, z zastrzeżeniem art. 14.

2. Decyzja o utworzeniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej określenie asortymentu i jego ilości oraz przeznaczenia tworzonych rezerw strategicznych.

3. Decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Agencja.

4. Wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, Agencja dokonuje nabycia określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony asortyment, zawiera umowy, o których mowa w art. 17 lub w art. 18.

5. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, Agencja, dokonując zakupu asortymentu rezerw strategicznych lub zawierając umowy, o których mowa w art. 17 i art. 18, stosuje przejrzyste, niedyskryminacyjne i konkurencyjne warunki wyłaniania sprzedawcy tego asortymentu lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa w art. 17 i art. 18, w szczególności:

1) przesyła zapytania ofertowe do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, świadczenia usług, magazynowania oraz dysponujących odpowiednią bazą magazynową i gwarantujących odpowiednią jakość poszukiwanego asortymentu rezerw strategicznych, a także zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę informacji niejawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) zaprasza do negocjacji podmioty oferujące najkorzystniejsze ekonomicznie warunki sprzedaży, świadczenia usług i przechowywania asortymentu rezerw strategicznych, biorąc pod uwagę relację ceny do jakości;

3) przeprowadza negocjacje cenowe w zakresie zakupu określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych, świadczenia usług, a także kalkuluje według cen rynkowych i uzgadnia wynagrodzenie za przechowywanie asortymentu rezerw strategicznych;

4) przedstawia projekt umowy oraz ją zawiera.

6. W przypadku gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub sytuacja kryzysowa, wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych na ten cel odbywa się z wyłączeniem ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 14. 1.2) Prezes Rady Ministrów może, w drodze decyzji, utworzyć rezerwy strategiczne nieobjęte Programem, jeżeli:

1) w przypadku zagrożeń, o których mowa w art. 3, wystąpił brak albo znaczny deficyt rezerw strategicznych niepodlegających odtworzeniu, niezbędnych do zapobieżenia lub usunięcia skutków tych zagrożeń;

2) określony asortyment jest niezbędny w celu przeciwdziałania skutkom nieprzewidzianego zagrożenia, o którym mowa w art. 3;

3) z rekomendacji organizacji międzynarodowych wynika pilna potrzeba utworzenia rezerw strategicznych w celu przeciwdziałania skutkom nieprzewidzianego wcześniej zagrożenia, o którym mowa w art. 3;

4) z analizy sytuacji międzynarodowej wynika pilna potrzeba utworzenia rezerw strategicznych w celu udzielania wsparcia lub pomocy podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

2.3) Decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu lub na wniosek organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, uwzględniając stan rezerw i wnioski innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2.

Art. 15. Agencja przechowuje rezerwy strategiczne w magazynach rezerw strategicznych będących własnością Agencji.

Art. 16. 1. Agencja może oddać dany asortyment rezerw strategicznych na przechowanie, za wynagrodzeniem, na podstawie umowy przechowania zawartej z:

1) przedsiębiorcą:

a) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu lub magazynowania danego asortymentu,

b) dysponującym odpowiednią bazą magazynową,

c) gwarantującym właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych w okresie jego przechowywania, a w przypadku materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz ich istotnych części, ładunków miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zapewniającym przechowanie tego asortymentu zgodnie z warunkami określonymi w art. 33 ust. 1-3a tej ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 4 tej ustawy,

d) posiadającym odpowiednie zezwolenia, koncesje lub licencje na przechowywanie danego asortymentu, wymagane na podstawie odrębnych ustaw;

2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b-d.

2. Umowa przechowania określa w szczególności:

1) nazwę asortymentu rezerw strategicznych, jego ilość oraz miejsce i okres przechowania;

2) wysokość wynagrodzenia za przyjęcie, przechowanie i zwrócenie rezerw strategicznych oraz ich przetransportowanie, o ile jest to wymagane;

3) warunki przechowywania rezerw strategicznych zapewniające utrzymanie właściwego ich stanu ilościowego i jakościowego;

4) sposób przechowywania rezerw strategicznych, w tym częstotliwość dokonywania ich wymiany lub zamiany, a jeżeli jest to uzasadnione właściwościami przechowywanego asortymentu, sposób jego konserwacji;

5) wymagania dotyczące urządzenia i oznakowania oraz ochrony magazynów, w których rezerwy strategiczne będą przechowywane;

6) zobowiązanie przechowawcy do stałej gotowości zwrócenia rezerw strategicznych oddanych na przechowanie;

7) warunki, na jakich przechowawca zapewni przetransportowanie rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia potrzeby ich przetransportowania;

8) zobowiązanie się przechowawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Agencję w zakresie wykonywania umowy;

9) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kary za jej naruszenie;

10) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

3. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, przy wyłanianiu podmiotu do świadczenia usługi przechowania, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub sytuacja kryzysowa, zawarcie umowy przechowania na czas trwania zagrożenia odbywa się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 17. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 6, Agencja może utrzymywać rezerwy strategiczne stanowiące własność przedsiębiorców lub innych podmiotów, na podstawie odpłatnej umowy.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 2 pkt 1, 3-5 i 7-10. Umowa określa dodatkowo:

1) wysokość wynagrodzenia za utrzymywanie rezerw z możliwością ich zakupu lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa;

2) zobowiązanie podmiotu, z którym zawarto umowę, do stałej gotowości sprzedaży lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa asortymentu przechowywanych rezerw;

3) tryb i warunki, w tym cenę sprzedaży asortymentu będącego przedmiotem umowy na rzecz Skarbu Państwa lub wysokość czynszu najmu tego asortymentu, do którego uiszczenia będzie zobowiązany Skarb Państwa w przypadku wydania, przez upoważniony organ, decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych.

3. Agencja niezwłocznie rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) otwarcia likwidacji,

2) zaprzestania prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji,

3) ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo upadłościowe,

4) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne

- podmiotu, z którym została zawarta ta umowa.

Art. 18. 1. Agencja może utrzymywać rezerwy strategiczne na podstawie umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług.

2. Agencja zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, z podmiotem wykonującym działalność w zakresie produkcji lub magazynowania danego asortymentu lub świadczenia określonych usług.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) nazwę asortymentu, którego dotyczy, i jego ilość;

2) zobowiązanie podmiotu do:

a) utrzymywania mocy produkcyjnych lub usługowych w zakresie danego asortymentu rezerw strategicznych,

b) wyprodukowania lub sprzedaży danego asortymentu w określonych ilościach i terminie lub świadczenia określonych usług na rzecz Agencji w przypadkach, o których mowa w art. 3,

c) realizowania zadań określonych w umowie z zachowaniem pierwszeństwa w odniesieniu do innych przedsięwzięć wynikających z prowadzonej przez niego działalności,

d) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Agencję w zakresie wykonywania umowy, o której mowa w ust. 1;

3) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kary za jej naruszenie;

4) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

4. Agencja niezwłocznie rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) otwarcia likwidacji,

2) zaprzestania prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji,

3) ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo upadłościowe,

4) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne

- podmiotu, z którym umowa została zawarta.

5. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, przy wyłanianiu podmiotu w celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub sytuacja kryzysowa, zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, na czas trwania zagrożenia odbywa się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Rozdział 4

Zasady udostępnienia rezerw strategicznych

Art. 19. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji, w przypadkach, o których mowa w art. 3, udostępnia niezwłocznie rezerwy strategiczne.

2. Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu albo na wniosek organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, przy uwzględnieniu stanu rezerw i wniosków innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2.

3. W przypadku jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innego zagrożenia wskazanego w art. 3 rezerwy strategiczne będą udostępniane na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości, przed udostępnieniem rezerw strategicznych na wniosek innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2.

4. Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane.

5. Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej:

1) oznaczenie organu lub podmiotu, na którego rzecz rezerwy strategiczne są udostępnione;

2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości;

3) oznaczenie organu lub podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia;

4) wskazanie, czy udostępnienie rezerw strategicznych następuje z obowiązkiem zwrotu, lub zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw strategicznych;

5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, w tym dotyczące obowiązku przetransportowania rezerw lub ich przetworzenia lub obowiązku zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia z obowiązkiem zwrotu, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych lub jest uzasadnione innymi względami.

6. Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wydaje decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję.

7. Prezes Rady Ministrów udostępnia rezerwy strategiczne organom lub podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 2, nieodpłatnie.

8. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczy:

1) asortymentu, w odniesieniu do którego została zawarta umowa, o której mowa w art. 17,

2) asortymentu lub usług objętych umową, o której mowa w art. 18

- Agencja niezwłocznie dokonuje odpowiednio nabycia, wynajmu tego asortymentu lub zawiera umowę o świadczeniu usługi, z uwzględnieniem postanowień właściwych umów, o których mowa w art. 18, a następnie jego udostępnienia.

Art. 20. 1. Agencja organizuje udostępnienie rezerw strategicznych, w szczególności:

1) informuje podmiot, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane, o miejscu i terminie ich wydania, a także o wymaganiach dotyczących ich przetransportowania oraz przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba;

2) wydaje udostępnione rezerwy strategiczne;

3) dokonuje sprawdzenia warunków przetransportowania udostępnionych rezerw strategicznych oraz ich przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) zapewnia przetworzenie udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne;

5) zapewnia przetransportowanie udostępnionych rezerw strategicznych oraz organizuje inne usługi logistyczne, jeżeli jest to konieczne.

2. Podmiot, któremu udostępnione rezerwy strategiczne zostały wydane:

1) dokonuje ich odbioru i zapewnia ich ochronę;

2) zapewnia przetransportowanie udostępnionych rezerw strategicznych, z zachowaniem odpowiednich warunków, jeżeli są wymagane, o ile Agencja nie zapewnia ich przetransportowania;

3) dystrybuuje udostępnione rezerwy strategiczne do odbiorców ostatecznych;

4) zapewnia przetrzymanie udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest taka potrzeba;

5) wykorzystuje udostępnione rezerwy strategiczne zgodnie z ich przeznaczeniem;

6) zwraca Agencji niewykorzystaną część udostępnionych rezerw strategicznych;

7) zwraca Agencji udostępnione rezerwy strategiczne, jeżeli zostały udostępnione z obowiązkiem zwrotu.

3. W przypadku udostępnienia rezerw strategicznych z obowiązkiem zwrotu udostępnienie następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a podmiotem, któremu udostępnione rezerwy zostały wydane.

Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów może, w drodze decyzji, udostępnić określony specjalistyczny asortyment techniczny rezerw strategicznych, mając na względzie potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. Przepisy art. 19 ust. 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wykonuje Agencja.

3. Udostępnienie specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych jest dokonywane nieodpłatnie na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, w przypadku wystąpienia sytuacji mającej znamiona klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych lub gospodarczych.

4. Specjalistyczny asortyment techniczny rezerw strategicznych jest udostępniany na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a jednostką, o której mowa w ust. 3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa w szczególności warunki udostępnienia specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych oraz jego zwrotu.

Art. 22. 1. Agencja może nieodpłatnie udostępnić maszyny lub urządzenia stanowiące część specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji lub innych jednostek, mając na względzie konieczność realizacji zadań, o których mowa w art. 3.

2. Udostępnienie specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane na wniosek podmiotów określonych w ust. 1, w celu realizacji przez te podmioty zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

3. Agencja może udostępnić odpłatnie specjalistyczny asortyment techniczny rezerw strategicznych, o którym mowa w ust. 1, na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 oraz na rzecz przedsiębiorców, mając na względzie potrzebę wsparcia w realizacji celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych.

4. Specjalistyczny asortyment techniczny rezerw strategicznych, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a podmiotem, o którym mowa w ust. 3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa w szczególności warunki udostępnienia specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych oraz jego zwrotu.

Art. 23. 1. Prezes Rady Ministrów może, w drodze decyzji, udostępnić określony specjalistyczny asortyment medyczny rezerw strategicznych, mając na względzie potrzebę wsparcia realizacji celów związanych z ochroną zdrowia. Przepisy art. 19 ust. 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wykonuje Agencja.

3. Udostępnienie asortymentu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane odpłatnie na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych lub na rzecz przedsiębiorców realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia, w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania zadania związanego z ochroną zdrowia.

4. Specjalistyczny asortyment medyczny rezerw strategicznych jest udostępniany na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a podmiotem, o którym mowa w ust. 3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa w szczególności warunki udostępnienia asortymentu określonego w ust. 1.

Art. 24. Agencja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów szczegółową procedurę udostępnienia rezerw strategicznych, w tym czasowego, zwrotnego udostępnienia specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych oraz specjalistycznego asortymentu medycznego rezerw strategicznych.

Rozdział 5

Likwidacja rezerw strategicznych

Art. 25. 1.4) Prezes Rady Ministrów dokonuje likwidacji rezerw strategicznych, w drodze decyzji, zgodnie z ustaleniami Programu albo w przypadkach, o których mowa w art. 27 lub art. 27a.

2. Decyzję o likwidacji rezerw strategicznych Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu albo na uzasadniony wniosek Agencji albo organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

3. Decyzja o likwidacji rezerw strategicznych zawiera co najmniej:

1) określenie likwidowanego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości;

2) wskazanie przyczyny likwidacji rezerw strategicznych;

3) szczególne warunki likwidacji rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości likwidowanego asortymentu rezerw strategicznych;

4) określenie terminu wykonania decyzji.

4. Decyzja o likwidacji rezerw strategicznych może określać sposób ich sprzedaży.

5. Decyzję o likwidacji rezerw strategicznych wykonuje Agencja.

6. Wykonując decyzję o likwidacji rezerw strategicznych, Agencja:

1) dokonuje sprzedaży przeznaczonych do likwidacji rezerw strategicznych na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933) lub innej giełdzie towarowej albo w drodze przetargu lub aukcji w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, w tym w szczególności:

a) sporządza wykaz likwidowanych rezerw strategicznych, określając nazwę, ilość oraz cenę każdego asortymentu rezerw strategicznych przeznaczonego do sprzedaży, skalkulowaną według jego wartości rynkowej,

b) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w lit. a, zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji,

c) dokonuje wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty kupna likwidowanych rezerw strategicznych i przedstawia projekt umowy sprzedaży,

d) zawiera umowę sprzedaży likwidowanych rezerw strategicznych;

2) dokonuje sprzedaży przeznaczonych do likwidacji rezerw strategicznych w sposób inny niż określony w pkt 1, o ile zostało to wskazane w decyzji o likwidacji rezerw strategicznych;

3) rozwiązuje umowę, o której mowa w art. 16-18;

4) poddaje likwidowane rezerwy strategiczne odzyskowi lub utylizacji.

Art. 26. 1. W przypadku gdy nie złożono ofert zakupu asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych, Agencja, na podstawie umowy, nieodpłatnie przekazuje ten asortyment jednostkom, o których mowa w art. 21 ust. 3, lub podmiotom, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu, z wyłączeniem jednostek lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę potrzeby tych jednostek i podmiotów oraz przydatność przekazywanego asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, określa szczegółowe warunki nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych.

2. W przypadku nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych jednostkom, o których mowa w art. 21 ust. 3, lub podmiotom, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu, z wyłączeniem jednostek lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę potrzeby tych jednostek i podmiotów oraz przydatność przekazywanego asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań, od Agencji nie pobiera się danin publicznych z tego tytułu, z wyjątkiem podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz należności celnych.

Art. 27. 1. Prezes Rady Ministrów może zlikwidować, w drodze decyzji, określony asortyment rezerw strategicznych, którego likwidacja nie została ustalona w Programie, w szczególności w przypadkach, gdy dany asortyment rezerw strategicznych:

1) nie może być dłużej utrzymywany z powodu ograniczeń, takich jak: zakaz jego stosowania, użycia bądź spożycia lub wygaśnięcie dopuszczenia do obrotu, lub wycofanie z obrotu, stosowania bądź użycia, lub upływ terminu jego ważności, przydatności do użycia bądź spożycia;

2) nie może zostać poddany wymianie ze względu na jego właściwości, skład lub zastosowanie albo brak asortymentu, którym może zostać zastąpiony;

3) wymaga zamiany na inny asortyment, w ramach jednej grupy rodzajowej;

4) utracił swoje przeznaczenie albo z przyczyn ekonomicznych niezasadne jest jego dalsze utrzymywanie;

5) stał się nieprzydatny w wyniku nieodwracalnej utraty właściwości, jakości lub trwałego uszkodzenia;

6) stał się odpadem;

7) utrzymywany w rezerwie strategicznej na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia stał się zbędny w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z uwagi na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3, ust. 4-6 i art. 26 stosuje się odpowiednio.

Art. 27a.5) 1. Prezes Rady Ministrów może zlikwidować, w drodze decyzji, określony asortyment rezerw strategicznych, utworzonych na podstawie art. 14 ze względu na konieczność:

1) złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw danego asortymentu rezerw strategicznych służących funkcjonowaniu gospodarki lub zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli;

2) udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego lub ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3, ust. 4 i 5 oraz ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 27b.5) Agencja, wykonując decyzję wydaną na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2, zawiera umowę z podmiotem prawa międzynarodowego określającą szczegółowe zasady i warunki sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych na rzecz tego podmiotu.

Art. 27c.5) Prezes Rady Ministrów przedstawia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności informację o likwidacjach asortymentu rezerw strategicznych dokonanych na podstawie art. 27a:

1) za pierwsze półrocze danego roku - w terminie do dnia 31 sierpnia tego roku;

2) za drugie półrocze danego roku - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Art. 28. Agencja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów szczegółową procedurę sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych.

Rozdział 5a

Rezerwy strategiczne do zabezpieczenia realizacji zadań związanych z Planem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

Art. 28a. 1. Prezes Rady Ministrów może utworzyć, w drodze decyzji, rezerwy strategiczne surowców i materiałów nieobjęte Programem, niezbędne do zabezpieczenia zadań określonych w Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, o którym mowa w art. 651 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305).

2. Do decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 13 ust. 2.

3. Wykazy potrzeb dotyczących tworzenia rezerw, o których mowa w ust. 1, w zakresie asortymentu i ilości Minister Obrony Narodowej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia roku opracowania Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, o którym mowa w art. 651 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, lub jego aktualizacji, wraz ze wskazaniem możliwości ich przechowywania przez przedsiębiorcę, na potrzeby którego te rezerwy są tworzone.

4. Agencja, dokonując zakupu asortymentu rezerw strategicznych, stosuje przepisy art. 13 ust. 5 i 6.

Art. 28b. 1. Agencja przechowuje rezerwy strategiczne, o których mowa w art. 28a ust. 1:

1) u przedsiębiorcy, na potrzeby którego te rezerwy są tworzone, na podstawie umowy przechowania;

2) w magazynach rezerw strategicznych będących własnością Agencji.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 2.

3. Koszty przechowywania rezerw, o których mowa w art. 28a ust. 1, ponosi przedsiębiorca, na potrzeby którego są one tworzone. Koszty te są zaliczane do kosztów jego działalności.

4. Agencja rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 1, na wniosek Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1, przekazany Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 28c. 1. Agencja jest obowiązana do zorganizowania udostępnienia rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1, w tym do:

1) poinformowania przedsiębiorcy, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane, o miejscu i terminie ich wydania;

2) wydania udostępnionych rezerw strategicznych.

2. Przedsiębiorca, któremu udostępnione rezerwy strategiczne zostały wydane:

1) dokonuje ich odbioru;

2) wykorzystuje udostępnione rezerwy strategiczne zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zwraca Agencji niewykorzystaną część udostępnionych rezerw strategicznych.

Art. 28d. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, w odniesieniu do rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1, w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 19 ust. 4, 5 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 6, udostępnia przedsiębiorcy wskazanemu we wniosku określony asortyment rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1, na czas oznaczony, z obowiązkiem ich zwrotu.

2. Udostępnienie jest realizowane na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a przedsiębiorcą. Prezes Rady Ministrów nieodpłatnie udostępnia rezerwy strategiczne przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności warunki udostępnienia asortymentu rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, oraz jego zwrotu.

4. Przedsiębiorca, na rzecz którego dokonano udostępnienia rezerw, ponosi wszystkie koszty związane z tym udostępnieniem.

Art. 28e. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, dokonuje, w drodze decyzji, likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1.

2. Do decyzji o likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

3. Wykonując decyzję o likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1:

1) stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 6 pkt 1;

2) Agencja rozwiązuje umowę, o której mowa w art. 28b ust. 2.

4. W przypadku gdy nie złożono ofert zakupu asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych surowców i materiałów, Agencja, na podstawie umowy, może nieodpłatnie przekazać ten asortyment przedsiębiorcom realizującym zadania na rzecz Sił Zbrojnych, na rzecz których rezerwy zostały utworzone, biorąc pod uwagę potrzeby tych przedsiębiorców oraz przydatność przekazywanego asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa szczegółowe warunki nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych.

5. W przypadku nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych surowców i materiałów, o których mowa w ust. 4, od Agencji nie pobiera się danin publicznych z tego tytułu, z wyjątkiem podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz należności celnych.

6. Agencja opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów szczegółową procedurę sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1.

Art. 28f. 1. Rezerwy strategiczne, o których mowa w art. 28a ust. 1, są finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

2. Wysokość dotacji jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Rozdział 6

Wykonywanie zadań powierzonych Agencji

Art. 29. 1. W przypadku wystąpienia lub wysokiego ryzyka wystąpienia zagrożeń, o których mowa w art. 3, organy i podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2, mogą powierzyć Agencji, w drodze decyzji, dokonanie zakupu, magazynowanie, dystrybucję lub wydawanie określonych asortymentów towarów w ich imieniu i na ich rzecz.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot powierzający Agencji określone zadanie wskazuje rodzaj i ilość asortymentu, zakres jego magazynowania, w tym czas tego magazynowania, oraz organy lub podmioty, którym dany asortyment zostanie wydany, oraz warunki wydania.

3. Koszty działań Agencji zleconych na podstawie ust. 1 są finansowane ze środków organów oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1.

4. Wykonanie decyzji, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

5. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, Agencja dokonuje zakupu określonego asortymentu z zachowaniem pierwszeństwa w odniesieniu do innych podmiotów.

Rozdział 7

Zadania i organizacja Agencji

Art. 30. 1. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Agencja realizuje zadania państwa w zakresie określonym w ustawie, ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz w odrębnych ustawach.

3. Siedzibą Agencji jest Warszawa.

4. Prezes Rady Ministrów nadzoruje działalność Agencji.

Art. 31. 1. Do zadań Agencji należy:

1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;

2) wykonywanie decyzji Prezesa Rady Ministrów dotyczących tworzenia, udostępniania i likwidacji rezerw strategicznych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach 3-5a, przez:

a) nabywanie określonych ilości asortymentu rezerw strategicznych,

b) organizowanie wydawania udostępnionych rezerw strategicznych,

c) zapewnienie przetworzenia rezerw strategicznych utrzymywanych w postaci surowców i półproduktów przed ich wydaniem,

d) sprzedaż zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatne przekazanie niesprzedanych rezerw strategicznych jednostkom, o których mowa w art. 21 ust. 3, lub podmiotom, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu,

e) poddanie zlikwidowanych rezerw odzyskowi lub przekazanie ich do unieszkodliwienia, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722),

f) zawieranie i wykonywanie umów, o których mowa w art. 16-18;

3) wykonywanie decyzji organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2, dotyczących zakupu, magazynowania i wydawania określonych asortymentów towarów zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 6;

4) organizowanie usług, w tym usług transportowo-logistycznych, na własną rzecz, w celu, o którym mowa w art. 3, oraz na rzecz innych organów lub podmiotów wykonujących działania wspierające zadania w zakresie określonym w art. 3;

5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub pozostającymi w posiadaniu Agencji, a także ich oddawanie do odpłatnego korzystania, w szczególności na podstawie umów najmu i dzierżawy lub świadczenie innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami;

6) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej służącej do utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji, w tym w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 5;

7) udostępnianie rezerw strategicznych oraz realizacja innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego;

8) tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z tej ustawy;

9) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 48;

10) opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, w terminach do dnia 30 września każdego roku za I półrocze i do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni;

11) przekazywanie Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego aktualnego wykazu ilości oraz miejsc przechowywania asortymentów rezerw strategicznych zgodnych ze zgłoszonymi przez nich potrzebami, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3 - w terminie do dnia 30 sierpnia każdego roku;

12) sporządzanie planów, informacji, procedur i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie określonym w ustawie lub w innych ustawach;

13) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub w Programie.

2. Do czynności realizowanych przez Agencję w ramach zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463).

Art. 32. 1. Prezes Rady Ministrów może powierzyć Agencji, w drodze decyzji, realizację innych zadań niż określone w art. 31 w związku z tworzeniem, utrzymywaniem, udostępnianiem i likwidacją rezerw strategicznych.

2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów zapewnia Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Art. 33. 1. Agencja działa na podstawie ustaw oraz statutu.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa w szczególności szczegółowy zakres jej działania oraz zasady udzielania pełnomocnictw.

3. Organizację wewnętrzną Agencji oraz zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych Agencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Agencji.

Art. 34. 1. Prezes Agencji jest organem Agencji.

2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

4. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Prezes Agencji działa przy pomocy zastępcy lub zastępców.

6. Zastępcę lub zastępców Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Agencji.

7. Prezes Rady Ministrów odwołuje zastępców Prezesa Agencji na wniosek Prezesa Agencji.

Art. 35. 1. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;

8) posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo złoży oświadczenie w sprawie poddania się postępowaniu sprawdzającemu w związku z dostępem do informacji niejawnych;

9) nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459, 1512, 2463 i 2731), ani nie była ich współpracownikiem.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydata, o których mowa w ust. 4, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Prezesowi Rady Ministrów.

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do naboru na stanowiska zastępców Prezesa.

Art. 36. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

3. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:

1) wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Agencji;

2) dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci;

3) terminu złożenia wymaganych dokumentów.

4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Art. 37. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 38. 1. Informację o wyniku naboru zamieszcza się niezwłocznie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Agencji;

2) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;

3) imię i nazwisko kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny.

Art. 39. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał przed upływem 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, można zatrudnić na tym samym stanowisku osobę, która została umieszczona na kolejnym miejscu w protokole sporządzonym z przeprowadzonego naboru. Przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.

Art. 40. 1. Pracownicy Agencji zatrudnieni:

1) na stanowisku zastępcy dyrektora biura lub na stanowisku równorzędnym,

2) na stanowisku kierownika działu lub na stanowisku równorzędnym,

3) na stanowisku kierownika składnicy lub na stanowisku równorzędnym

- podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak pracownicy agencji państwowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110).

2. Pracownicy Agencji zatrudnieni:

1) w komórce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu kontroli na stanowiskach, w zakresie których zawarte są zadania dotyczące wykonywania kontroli oraz jej planowania, koordynacji i realizacji zaleceń pokontrolnych,

2) w komórce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz zawierania wszelkich umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane na stanowiskach, w zakresie których zawarte są zadania dotyczące rozeznania rynku, kontaktów z oferentami, ustalania warunków zamówień i rozliczania ich wykonania

- składają Prezesowi Agencji oświadczenia o stanie majątkowym na zasadach, w trybie i w terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Rozdział 8

Gospodarka finansowa Agencji

Art. 41. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie o finansach publicznych.

2. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa, planowane w części budżetowej, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przeznaczone na:

a) realizację zadań Agencji określonych w ustawie oraz w innych ustawach, w szczególności w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Agencję w zakresie zapasów interwencyjnych,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji, w tym dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji;

2) dotacje celowe na realizację zadań, o których mowa w art. 32;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji, w tym zarządzania realizacją zadań, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego;

4) przychody uzyskiwane ze sprzedaży rezerw strategicznych;

5) przychody uzyskiwane ze świadczonych przez Agencję usług;

6) darowizny;

7) przychody z innych tytułów;

8) dotacje celowe z budżetu państwa udzielone na realizację zadań Agencji na rzecz Sił Zbrojnych związanych z Planem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, o którym mowa w art. 651 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

9) przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1.

3. Przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, przeznacza się na realizację zadań Agencji, o których mowa w art. 31, oraz na bieżącą działalność Agencji, w tym wynagrodzenia jej pracowników.

3a. Przychody Agencji, o których mowa w ust. 2 pkt 9, przeznacza się w całości na odtworzenie rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1.

4. Agencja może zaciągać zobowiązania na okres realizacji danego zadania przekraczający rok budżetowy, jeżeli wydatki niezbędne na obsługę zobowiązania zostały określone w rocznym planie finansowym, o którym mowa w art. 42 ust. 1.

5. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w celu finansowania wydatków, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

7. Agencja tworzy fundusz statutowy i fundusz świadczeń socjalnych.

Art. 42. 1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy obejmujący:

1) przychody własne Agencji;

2) dotacje z budżetu państwa;

3) zestawienie kosztów:

a) funkcjonowania Agencji, według ich rodzajów,

b) realizacji zadań określonych w ustawie oraz w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, z wyszczególnieniem:

- kosztów realizacji tych zadań przez inne podmioty,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

- zakupu towarów i usług;

4) wynik finansowy;

5) środki na wydatki majątkowe;

6) środki przyznane innym podmiotom;

7) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

8) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

2. Agencja, w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, ustala projekt rocznego planu finansowego Agencji. Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

3. W ramach projektu planu finansowego Agencji jest sporządzany plan:

1) dochodów i wydatków Agencji ujmowanych w terminie ich zapłaty;

2) rzeczowy rezerw strategicznych.

4. Agencja sporządza i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania finansowe i związane z nimi informacje, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Agencja jest obowiązana corocznie wpłacać do budżetu państwa nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych, o której mowa w art. 22 ustawy o finansach publicznych. Agencja dokonuje wpłaty nadwyżki tych środków na rachunek bieżący dochodów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca za rok poprzedni.

6. W Agencji prowadzi się audyt wewnętrzny, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Art. 43. 1. Agencja może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego w zamian za wierzytelności z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-8 i 13.

2. Prawa i obowiązki udziałowca lub akcjonariusza, w imieniu Agencji, wykonuje Prezes Agencji.

Art. 44. 1. Należności i wierzytelności pieniężne Agencji z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, 2, 4-8 i 13, mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana, lub rozkładana na raty.

2. Należności i wierzytelności, o których mowa w ust. 1, mogą być umarzane w całości, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) należności i wierzytelności Agencji nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności i wierzytelności Agencji, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł, lub

4) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności i wierzytelności Agencji, a odpowiedzialność z tytułu należności i wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub

5) dłużnik będący jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej uległ likwidacji, lub

6) egzekucja należności i wierzytelności Agencji zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, także w przypadku gdy stał się niezdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, lub zachodzi ważny interes publiczny.

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności i wierzytelności, o których mowa w ust. 1, mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

4. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 5000 zł, informacja o umorzeniu należności i wierzytelności Agencji, obejmująca nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą prawną lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną, cel udzielenia pomocy finansowej, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

5. W zakresie, w jakim umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie ich spłaty lub rozłożenie jej na raty, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 oraz w art. 46 ust. 1, stanowi pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo pomoc de minimis, jest dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy.

Art. 45. 1. Na wniosek dłużnika należności i wierzytelności pieniężne Agencji, o których mowa w art. 44 ust. 1:

1) mogą być umarzane w części,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części tych należności i wierzytelności,

3) mogą zostać rozłożone na raty płatności całości lub części tych należności i wierzytelności

- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

2) kwotę należności lub wierzytelności, z wyodrębnieniem odsetek;

3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie części zadłużenia, odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty;

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność lub wierzytelność Agencji, odraczano lub rozkładano na raty ich spłatę;

6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

7) wskazanie źródeł finansowania spłaty zadłużenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 7.

4. Organ, o którym mowa w art. 46 ust. 1, prowadzący postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłat należności lub wierzytelności Agencji, może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia informacji, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Art. 46. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności i wierzytelności Agencji, o których mowa w art. 44, są uprawnieni:

1) Prezes Agencji - w odniesieniu do należności i wierzytelności, których wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł;

2) Prezes Rady Ministrów - w pozostałych przypadkach.

2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W umowie, o której mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

1) warunki spłaty pozostałej części należności i wierzytelności - w przypadku umorzenia ich w części;

2) warunki i terminy spłaty należności i wierzytelności - w przypadku odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3-5, umorzenie należności i wierzytelności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

5. Przepisy ust. 1-4 oraz art. 44 i art. 45 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności i wierzytelności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

Art. 47. Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, 2, 4-8 i 13, w przypadku utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia.

Rozdział 9

Kontrola podmiotów przechowujących rezerwy strategiczne

Art. 48. 1. Agencja przeprowadza kontrole podmiotów, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 28b ust. 1 pkt 1, oddano na przechowanie rezerwy strategiczne, oraz podmiotów, z którymi zawarto odpowiednio umowę, o której mowa w art. 17 i art. 18.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:

1) zgodności stanu faktycznego przechowywanych rezerw strategicznych z postanowieniami umowy przechowania oraz ze stanem ewidencyjnym Agencji, pod względem ilości i jakości przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych;

2) wykonywania postanowień umów, o których mowa w art. 17 i art. 18, w tym zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania rezerw strategicznych;

3) przestrzegania wymagań dotyczących ochrony magazynów, w których rezerwy strategiczne są przechowywane;

4) prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji dotyczącej przechowywanych rezerw strategicznych;

5) wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wyniku przeprowadzonej kontroli.

3. W kontrolach, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez Agencję w odniesieniu do rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1, mogą uczestniczyć przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej.

4. Minister Obrony Narodowej może wnioskować do Agencji o przeprowadzenie dodatkowych kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do rezerw strategicznych, o których mowa w art. 28a ust. 1.

Art. 49. 1. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji oraz przedstawiciele organu, o którym mowa w art. 48 ust. 3, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji służbowej.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) oznaczenie kontrolowanego;

4) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

5) określenie zakresu kontroli;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

7) określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;

8) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego;

9) podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego.

Art. 50. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej, w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli są uprawnione do:

1) wejścia na teren nieruchomości, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu;

2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

3) żądania wglądu do dokumentów i innych nośników informacji zawierających dane dotyczące przechowywanych rezerw strategicznych;

4) sporządzania odpisów oraz kopii dokumentów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933);

5) zabezpieczenia kontrolowanej dokumentacji;

6) wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i Agencji. Protokół podpisuje kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

4. Protokół zawiera pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i wykonania ustaleń kontroli.

6. Agencja może wezwać kontrolowanego do usunięcia nieprawidłowości określonych w protokole, wskazując termin usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział 10

Przepisy zmieniające

Art. 51-66. (pominięte)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 67. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Agencja Rezerw Materiałowych, utworzona na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 80, zwana dalej „Agencją Rezerw Materiałowych”, staje się Agencją w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) zadania Agencji Rezerw Materiałowych przejmuje Agencja;

3) mienie Agencji Rezerw Materiałowych staje się mieniem Agencji;

4) wierzytelności i zobowiązania Agencji Rezerw Materiałowych stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Agencji;

5) Agencja wstępuje w prawa i obowiązki Agencji Rezerw Materiałowych oraz staje się odpowiednio stroną lub uczestnikiem:

a) umów i porozumień zawartych przez Agencję Rezerw Materiałowych z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

b) postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, których stroną była Agencja Rezerw Materiałowych;

6) na Agencję przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Art. 68. 1. Postępowania prowadzone przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone przez Prezesa Agencji.

2. Czynności dokonane przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.

3. W przypadku postępowań egzekucyjnych, prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wierzycielem staje się Prezes Agencji.

4. Czynności dokonane przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w postępowaniach, o których mowa w ust. 3, pozostają skuteczne.

Art. 69. 1. Rządowy Program Rezerw Strategicznych określony na lata 2017-2021 i przyjęty na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 80 staje się Programem w rozumieniu niniejszej ustawy i jest realizowany nie dłużej jednak niż do upłynięcia okresu, na który został przyjęty, i może być aktualizowany na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

2. W terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów podejmie prace nad kolejnym Programem.

Art. 70. Rezerwy strategiczne utworzone przez ministra właściwego do spraw energii na podstawie ustawy uchylanej w art. 80 oraz przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770) stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rezerwami strategicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 71. Do umów zawartych na podstawie ustawy uchylanej w art. 80 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 72. Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych staje się planem finansowym Agencji.

Art. 72a. W roku 2021 w celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.

Art. 73. Pracownicy Agencji Rezerw Materiałowych stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pracownikami Agencji.

Art. 74. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, o którym mowa w art. 29 ustawy uchylanej w art. 80, oraz Zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio Prezesem Agencji, o którym mowa w art. 34, oraz Zastępcami Prezesa Agencji, o których mowa w art. 34.

Art. 75. 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych, stają się z tym dniem własnością Agencji.

2. Nabycie własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie i ograniczone jest do nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych Agencji.

3. Nabycie własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.

4. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5. Decyzja ostateczna w sprawie, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę ujawnienia praw do nieruchomości w księdze wieczystej.

Art. 76. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu nabycia własności nieruchomości, o których mowa w art. 75 ust. 1.

Art. 77. 1. Do kontroli wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 80 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, czynności podjęte w toku kontroli pozostają w mocy.

3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1.

Art. 78. Przepisy art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 536), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do miesięcznego zestawienia danych indywidualnych sporządzanego na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 1 i art. 43d ust. 1 tej ustawy, składanych za lipiec 2023 r.

Art. 79. W terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) pracownicy Agencji, o których mowa w art. 40 ust. 1, są obowiązani dostosować się do zakazów określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz złożyć Prezesowi Agencji pierwsze oświadczenie o stanie majątkowym, zgodnie z przepisami tej ustawy;

2) pracownicy Agencji, o których mowa w art. 40 ust. 2, są obowiązani złożyć Prezesowi Agencji pierwsze oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Art. 80. Traci moc ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051).

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7), z wyjątkiem:

1) art. 66 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 r.;

2) art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych (Dz. U. poz. 1695), która weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2022 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) Artykuł 53 zawiera zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 8 lutego 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-14
  • Data wejścia w życie: 2023-02-14
  • Data obowiązywania: 2023-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA