REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 367

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz termin, w którym te środki powinny być wydatkowane.

§ 2. [Środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych]

1. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się:

1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+ oraz Programu LIFE, przeznaczone na realizację projektów na rzecz środowiska i klimatu;

2) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na realizację wskazanych w umowach badań statystycznych, prac metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych oraz opracowań i analiz statystycznych, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) przeznaczone na realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych;

4) środki pochodzące z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczone dla krajowego punktu kontaktowego w sprawach Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską;

5) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności, przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia;

6) środki pochodzące z Agencji Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (Europol), stanowiące wsparcie finansowe w zakresie organizowania szkoleń oraz transgranicznych działań w zakresie wymiany informacji, transgranicznych operacji i postępowań przygotowawczych oraz wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;

7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;

8) środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej;

9) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego - projekt pod nazwą „Support for the Implementation of the Prague Process and its Action Plan";

10) środki pochodzące z Europejskiej Agencji Chemikaliów, przekazywane jako wynagrodzenie na rzecz właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym związane z oceną substancji chemicznych;

11) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań określonych w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego - projekt pod nazwą „Eastern Partnership Police Coope-ration Programme";

12) środki udostępniane przez Komisję Europejską w celu ich przekazania na rzecz państw spoza Unii Europejskiej w związku z wydatkami na zadania weterynaryjne, w tym na zwalczanie wścieklizny;

13) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, tzw. „Policy Cycle" - projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne";

14) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.2)), z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz innych środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym;

15) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków burz z sierpnia 2017 r.;

16) środki pochodzące z Agencji Unii Europejskiej do Spraw Programu Kosmicznego lub z dotacji Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów dotyczących usługi publicznej o regulowanym dostępie systemu satelitarnego Galileo (public regulated service - PRS);

17) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w województwie podkarpackim, która wystąpiła w czerwcu 2020 r.;

18) środki pochodzące z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1);

19) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę" i uchylającym rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 38), z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym.

2. Beneficjentami środków, o których mowa w ust. 1, są:

1) organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane oraz inne podmioty występujące w umowach zawartych przez te organy lub jednostki jako strony - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne i jednostki podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne jednostki występujące w umowach jako partner, strona trzecia lub podwykonawca - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) podmioty, którym została przyznana pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) Urząd do Spraw Cudzoziemców będący koordynatorem krajowego punktu kontaktowego w sprawach Europejskiej Sieci Migracyjnej i inne jednostki występujące w umowach związanych z realizacją zadań dla Europejskiej Sieci Migracyjnej zawartych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców jako partnera, stronę trzecią lub podwykonawcę - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

5) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

6) Komenda Główna Policji i inne jednostki organizacyjne Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej i inne jednostki organizacyjne Straży Granicznej - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 6;

7) Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jednostki podległe Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowane oraz jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7;

8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako pośrednik działający w imieniu Komisji Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 8;

9) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, i inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako stronę - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 9;

10) Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewniające realizację zadań właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 10;

11) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Fundacja „Fundusz Współpracy" będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Fundację „Fundusz Współpracy" jako strony - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 11;

12) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne jednostki sektora finansów publicznych, za pośrednictwem których Komisja Europejska przekaże środki finansowe na rzecz państw spoza Unii Europejskiej, realizujących zadania weterynaryjne - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 12;

13) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako strony - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 13;

14) podmioty, które na podstawie umowy otrzymały środki, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 19;

15) jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład województwa kujawsko-pomorskiego, województwa pomorskiego i województwa wielkopolskiego, które poniosły straty w wyniku burz, które wystąpiły w sierpniu 2017 r. - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 15;

16) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 16, i inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Agencją Unii Europejskiej do Spraw Programu Kosmicznego otrzymały środki, o których mowa w ust. 1 pkt 16;

17) jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład województwa podkarpackiego, które poniosły straty w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2020 r. - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 17;

18) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i podmioty, które otrzymały środki na podstawie umowy lub porozumienia - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 18.

§ 3. [Termin na wydatkowanie środków]

Środki, o których mowa w § 2 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:

1) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 9, 11, 13, 14 i 19;

2) 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny - w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 16, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków - niezwłocznie po ich otrzymaniu;

4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, 8, 10 i 18;

5) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7;

6) niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez beneficjentów tych środków - w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12;

7) 18 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 i 17.

§ 4. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się również do środków, o których mowa w § 2 ust. 1, które wpłynęły w okresie od dnia 4 czerwca 2022 r. do dnia jego wejścia w życie i pozostają w tym dniu w dyspozycji beneficjentów tych środków.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1746 oraz z 2022 r. poz. 442 i 1864).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 80 z 19.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE LI 85 z 27.03.2019, str. 16.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA