REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 479

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 90, z 2016 r. poz. 1003 oraz z 2017 r. poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 1 września danego roku, udostępnia z urzędu Agencji wykaz rolników wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), będących producentami konopi włóknistych, zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) informacje zawarte w krajowym rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) dla działki ewidencyjnej obejmujące: nazwę województwa, powiatu i gminy, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działki ewidencyjnej, na której w danym roku jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, z podaniem odmiany konopi włóknistych i powierzchni tej uprawy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., udostępni z urzędu Agencji wykaz rolników, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. byli wpisani do rejestru producentów surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 40ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412), zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) informację, czy zawarto w 2017 r. i w 2018 r. umowę lub umowy zbycia surowca tytoniowego;

3) datę zawarcia umowy lub umów, o których mowa w pkt 2;

4) masę surowca tytoniowego:

a) objętego każdą z umów, o których mowa w pkt 2,

b) dostarczonego nabywcy na podstawie każdej z umów, o których mowa w pkt 2, zawartych w 2018 r.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udostępniane z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata zbioru.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA