REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2618

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 90), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1003);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1700);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 479).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1003), które stanowią:

„§ 2. W 2016 r. dane, o których mowa w § 3a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są udostępniane w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1700), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 479), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2618)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 stycznia 2004 r.

w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dane niezbędne do dokonania płatności udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", są przekazywane na wniosek Agencji przez podmioty prowadzące rejestry i ewidencje, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony przez Agencję o 30 dni na wniosek podmiotu prowadzącego rejestr lub ewidencję.

§ 2.2) Dane niezbędne do dokonania płatności są udostępniane w postaci elektronicznej w formacie, w którym są prowadzone rejestr lub ewidencja, uzgodnionym z Agencją.

§ 3. Formę przekazania udostępnianych danych niezbędnych do dokonania płatności określa Agencja we wniosku o udostępnienie danych.

§ 3a.3) 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, udostępnia z urzędu Agencji, według stanu na dzień 31 maja danego roku, dane dotyczące gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zawarte w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, obejmujące:4)

1) identyfikator działki ewidencyjnej zawarty w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

2) dane podmiotu, który ma tytuł prawny do gruntu położonego na działce ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1, na podstawie stosunku prawnego łączącego ten podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa:4)

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz:

- numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) - w przypadku osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie,

- kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego,

b) nazwę, siedzibę, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

d)5) rodzaj stosunku prawnego łączącego podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, stanowiącego tytuł prawny do tych gruntów,

e) datę nawiązania stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d, i okres, na jaki został nawiązany,

f) oznaczenie identyfikujące dokument stwierdzający nawiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3b.6) 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 1 września danego roku, udostępnia z urzędu Agencji wykaz rolników wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), będących producentami konopi włóknistych, zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) informacje zawarte w krajowym rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) dla działki ewidencyjnej obejmujące: nazwę województwa, powiatu i gminy, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działki ewidencyjnej, na której w danym roku jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, z podaniem odmiany konopi włóknistych i powierzchni tej uprawy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Udostępniane dane niezbędne do dokonania płatności są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych lub zewnętrzną zmianą ich zawartości.

§ 4a.7) 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., udostępni z urzędu Agencji wykaz rolników, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. byli wpisani do rejestru producentów surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 40ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502), zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) informację, czy zawarto w 2017 r. i w 2018 r. umowę lub umowy zbycia surowca tytoniowego;

3) datę zawarcia umowy lub umów, o których mowa w pkt 2;

4) masę surowca tytoniowego:

a) objętego każdą z umów, o których mowa w pkt 2,

b) dostarczonego nabywcy na podstawie każdej z umów, o których mowa w pkt 2, zawartych w 2018 r.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udostępniane z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata zbioru.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1003), które weszło w życie z dniem 26 lipca 2016 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 1700), które weszło w życie z dniem 14 września 2017 r.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U. poz. 479), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 15 marca 2023 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 stycznia 2004 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA