Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 538

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TU RYSTYKI1)

z dnia 20 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej]

W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych tego zadania.",

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 7 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412), w szczególnych przypadkach określonych w programach inwestycyjnych;";

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej.";

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki społecznej ze środków Funduszu w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych tego zadania.".

§ 2. [Przepisy stosowane do dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w programach inwestycyjnych]

Do dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w programach inwestycyjnych, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Przepisy stosowane do wniosków inwestycyjnych]

Do wniosków inwestycyjnych w programach inwestycyjnych, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Przepisy stosowane do programów z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej]

Do programów z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, w tym do wniosków o dofinansowanie realizacji zadania ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: K. Bortniczuk


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-21
  • Data wejścia w życie: 2023-03-22
  • Data obowiązywania: 2023-03-22

Dziennik Ustaw