REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1638

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „Funduszem”, realizacji zadań:

a) z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych,

b) z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

c) z zakresu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa,

d) określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej;

2) tryb składania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu;

3) tryb przekazywania środków z Funduszu.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koszt bezpośredni – część kosztów, która jest przeznaczona na realizację zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, bezpośrednio;

2) koszt pośredni – część kosztów, która nie jest przeznaczona na realizację zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, bezpośrednio;

3) termin zakończenia zadania inwestycyjnego – dzień uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego lub turystycznego, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana – dzień odbioru końcowego tego obiektu;

4) wydatek kwalifikowany – wskazany w programie inwestycyjnym albo infrastrukturalnym wydatek niezbędny do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego albo zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1;

5) zadanie inwestycyjne – zadanie z zakresu przebudowy, remontów lub inwestycji obiektu sportowego;

6) zadanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej – zadanie z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej;

7) zadanie z zakresu rozwoju turystyki społecznej – zadanie z zakresu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

§ 3. [Przeznaczenie środków Funduszu]

Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, w formie dotacji.

Rozdział 2

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych

§ 4. [Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu]

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych tego zadania.

2. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania:

1) dotyczącego szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego;

2) realizowanego przez akademię wychowania fizycznego;

3) realizowanego w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.2));

4) dotyczącego budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która nie posiada takiego obiektu.

3. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania dotyczącego obiektu sportowego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 oraz z 2019 r. poz. 730).

4. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu może wynieść do 99% wydatków kwalifikowanych tego zadania, w przypadku gdy wniosek inwestycyjny składa:

1) Centralny Ośrodek Sportu;

2) Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy;

3) Polskie Laboratorium Antydopingowe.

§ 5. [Ogłoszenie programów inwestycyjnych]

W celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „ministrem”, ogłasza programy inwestycyjne.

§ 6. [Elementy ogłoszenia programu inwestycyjnego]

1. Ogłoszenie programu inwestycyjnego zawiera, w szczególności, informacje o:

1) rodzaju zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu;

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu;

3) wysokości środków z Funduszu przeznaczonych na realizację programu;

4) warunkach udzielania dofinansowania w ramach programu i jego wysokości;

5) terminach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych;

6) terminie i miejscu składania wniosków inwestycyjnych;

7) terminie rozpatrzenia wniosków inwestycyjnych;

8) kryteriach oceny wniosków inwestycyjnych;

9) rodzajach i zakresie wydatków kwalifikowanych;

10) możliwości uzyskania dofinansowania przez większą liczbę wnioskodawców w sytuacji, gdy zostaną zwiększone środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

2. Minister może zwiększyć wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Minister zamieszcza ogłoszenie programu inwestycyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 7. [Wniosek inwestycyjny]

1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego wnioskodawca składa do ministra wniosek inwestycyjny.

2. Wniosek inwestycyjny składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu inwestycyjnego, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

3. Wniosek inwestycyjny zawiera:

1) nazwę programu inwestycyjnego, w ramach którego wniosek jest składany;

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;

3) nazwę i lokalizację zadania inwestycyjnego;

4) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

5) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazane dofinansowanie;

6) opis zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego;

7) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, w tym termin jego rozpoczęcia i zakończenia;

8) planowaną wartość wydatków kwalifikowanych;

9) informację dotyczącą sposobu utrzymania i wykorzystania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego, w tym przez lokalne organizacje sportowe i szkoły, w okresie trwałości zadania inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych niezbędnych do tego celu oraz źródeł ich pochodzenia;

10) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

11) inne informacje związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym programie inwestycyjnym.

4. Do wniosku inwestycyjnego dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie;

2) program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) w odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 4, w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym, lub zapewnienie ich otrzymania;

5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,

b) statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę,

c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego;

6) inne dokumenty związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym programie inwestycyjnym.

Rozdział 3

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej

§ 8. [Ogłoszenie programów z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej]

W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej ze środków Funduszu minister ogłasza programy z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej.

§ 9. [Elementy ogłoszenia programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej]

1. Ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej zawiera, w szczególności, informacje o:

1) rodzaju zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej objętych dofinansowaniem w ramach programu;

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu;

3) wysokości środków z Funduszu przeznaczonych na realizację programu;

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości;

5) terminach i warunkach realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

6) terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie;

7) terminie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie;

8) kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie;

9) środkach z Funduszu uzyskanych w ramach dofinansowania, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów pośrednich, w wysokości nieprzekraczającej 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, ustalanej z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki tego zadania;

10) możliwości dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zwiększone zostaną środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.

2. Minister zamieszcza ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 10. [Wniosek o dofinansowanie]

1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej i nie później niż do dnia 20 grudnia roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, w ramach którego wniosek jest składany;

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;

3) nazwę zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej wraz z zakresem i charakterystyką tego zadania, w szczególności terminem i miejscem jego realizacji;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

5) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

6) liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

7) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

8) informację o posiadanych przez wnioskodawcę zasobach rzeczowych i kadrowych niezbędnych do zrealizowania zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej oraz o planowanej wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł, które mają zostać przeznaczone na jego realizację;

9) kwoty środków Funduszu otrzymane w poprzednim roku oraz przyznane na podstawie zawartych umów w roku bieżącym;

10) wskazanie rachunku, na który dofinansowanie ma być przekazane;

11) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

12) inne informacje związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;

2) regulamin lub inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

3) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku, o którym mowa w ust. 1;

4) statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę; inne dokumenty związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej.

Rozdział 4

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej

§ 11. [Ogłaszanie programów infrastrukturalnych lub społecznych]

1. W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej ze środków Funduszu minister ogłasza programy:

1) infrastrukturalne lub

2) społeczne.

2. Do realizacji zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 2.

3. Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki społecznej ze środków Funduszu w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych tego zadania.

4. Dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki społecznej ze środków Funduszu w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych jedynie w przypadku realizacji zadania dotyczącego schroniska górskiego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

5. Do realizacji zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 3.

Rozdział 5

Umowa, płatności i rozliczenie

§ 12. [Wniosek o dofinansowanie, zakres umowy o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1, zaakceptowany przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą.

2. Umowa o dofinansowanie zawiera, w szczególności:

1) określenie jej stron;

2) nazwę i szczegółowy opis zadania inwestycyjnego, zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane;

3) wysokość dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków z Funduszu;

4) termin wykorzystania dofinansowania;

5) sposób rozliczenia dofinansowania obejmujący, w szczególności:

a) obowiązek przedstawienia ministrowi rozliczenia dofinansowania, w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie:

– 50 dni od dnia zakończenia zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, oraz uprawnienie ministra do przedłużenia tych terminów,

– 30 dni od dnia zakończenia zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2,

b) termin zatwierdzenia przez ministra rozliczenia dofinansowania, nie dłuższy niż 30 dni od dnia jego otrzymania,

c) obowiązek realizacji zaleceń ministra w wyznaczonym terminie w przypadku stwierdzenia istotnych błędów w rozliczeniu lub jeżeli rozliczenie jest niekompletne;

6) termin zakończenia zadania inwestycyjnego albo zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, albo termin realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej albo zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;

7) w przypadku podmiotu, który uzyskał dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, zobowiązanie tego podmiotu do przeznaczenia środków z dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikowanych zadania w zakresie:

a) wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i 1524), lub innych zmian w obiektach sportowych lub turystycznych, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską,

b) zakupu, transportu i montażu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)),

c) przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie, o którym mowa w lit. a i b, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

d) polegającym na ulepszeniu środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

e) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

– ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

– są pierwszym wyposażeniem obiektów sportowych lub turystycznych – bez względu na ich wartość;

8) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu dofinansowania w terminie:

a) 15 dni od upływu terminu zakończenia zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku jego niewykonania lub częściowego niewykonania w terminie zakończenia zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

b) 15 dni od upływu terminu realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 – w przypadku jego niewykonania;

9) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu niewykorzystanej części dofinansowania w terminie:

a) 50 dni od dnia zakończenia zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

b) 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;

10) warunki i tryb zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej lub zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w trakcie obowiązywania umowy o dofinansowanie;

11) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie bez zgody ministra;

12) zobowiązanie podmiotu, który uzyskał dofinansowanie, do wykorzystania dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie o dofinansowanie;

13) obowiązki sprawozdawcze podmiotu, który uzyskał dofinansowanie;

14) zobowiązanie podmiotu, który uzyskał dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

15) określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarowania dochodów osiągniętych przez podmiot, który uzyskał dofinansowanie, przy realizacji zadania inwestycyjnego, zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej lub zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej;

16) określenie sposobu przeprowadzania kontroli wykonania zadania;

17) w przypadku zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej lub zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 – określenie wysokości kosztów pośrednich.

3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 13. [Przekazanie dofinansowania]

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i na warunkach wynikających z umowy o dofinansowanie.

§ 14. [Możliwość zmniejszenia przyznanego dofinansowania]

W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu w stosunku do założonego planu, minister może zmniejszyć przyznane dofinansowanie.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej ze środków Funduszu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, ze środków Funduszu zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2019 r.4)

Minister Sportu i Turystyki: wz. J. Osuch

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525, 1287 i 1495.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571 i 1572.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 375).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-28
  • Data wejścia w życie: 2019-09-14
  • Data obowiązywania: 2023-03-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA