REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 568

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 617, z 2016 r. poz. 1060 oraz z 2021 r. poz. 2480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach „spółdzielni mieszkaniowej" dodaje się przecinek i wyrazy „społecznej inicjatywie mieszkaniowej";

2) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia oraz lit. a otrzymują brzmienie:

„w przypadku uzyskania lokalu z zasobów społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego:

a) umowę w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 185),",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo użytkowania wieczystego) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.3)), zawierającego potwierdzenie jego doręczenia właściwemu organowi, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5j tej ustawy.";

3) § 8a otrzymuje brzmienie:

„§ 8a. Warunkiem przyznania pomocy finansowej funkcjonariuszowi, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest brak wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5j tej ustawy.";

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289, 347 i 547.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 568)

WZÓR WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-11
  • Data obowiązywania: 2023-04-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA