REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 96 poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej „pomocą finansową”, funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, sposób ustalenia wysokości pomocy finansowej oraz kwoty podlegającej zwrotowi i podmioty właściwe w tych sprawach.
§ 2.
Pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”.
§ 3.
1. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:

1) zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej lub

2) w przypadku uzyskania lokalu z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego:

a) umowę w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)),

b) potwierdzenie przyjęcia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,

c) umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy najmu;

3) odpis księgi wieczystej lub umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu (domu jednorodzinnego) albo

4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego – odpis księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu.

§ 4.
1. Wysokość pomocy finansowej oblicza się, mnożąc liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługującego funkcjonariuszowi oraz każdemu członkowi jego rodziny, według uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku, przez kwotę 4 158 zł.

2. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy.

§ 5.
Pomoc finansowa podlega cofnięciu, jeżeli funkcjonariusz:

1) zrezygnuje z jej otrzymania;

2) zostanie zawieszony w czynnościach służbowych;

3) zostanie tymczasowo aresztowany.

§ 6.
1. Kwotę pomocy finansowej podlegającej zwrotowi ustala się, przyjmując liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, wysokość kwoty pomocy finansowej, ustalonej w sposób określony w ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

§ 7.
Decyzje w sprawach pomocy finansowej wydają podmioty właściwe w sprawach dotyczących przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych.
§ 8.
Warunkiem przyznania pomocy finansowej funkcjonariuszowi zajmującemu lokal mieszkalny będący w dyspozycji właściwego organu jest zobowiązanie się funkcjonariusza do opróżnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazanie opróżnionego lokalu do dyspozycji organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.
§ 9.
Pomoc finansowa nie przysługuje funkcjonariuszowi, który uzyskał pomoc finansową na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 10.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jego wejścia w życie.
§ 11.
Pomoc finansowa w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 892 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1754).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. (poz. 617)

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA