REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 664

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie współpracy w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie ciągłości spełniania kryteriów akredytacji2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 332) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „ministrem", z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i agencją płatniczą, w tym z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

§ 2. [Kwartalna informacja]

Agencja płatnicza przedkłada ministrowi kwartalną informację:

1) dotyczącą spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacji określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 95, z późn. zm.3)), zwanych dalej „kryteriami akredytacji",

2) o przeprowadzonych w agencji płatniczej audytach wewnętrznych i kontrolach zewnętrznych dotyczących wspólnej polityki rolnej wraz z informacją o ich zakresie i wynikach oraz podjętych przez agencję płatniczą działaniach naprawczych i aktualnym stanie wdrożenia zaleceń

- nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

§ 3. [Przekazanie wyników audytów i kontroli]

1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych lub kontroli zewnętrznych stwierdzono niedociągnięcia, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacji, agencja płatnicza niezwłocznie przekazuje:

1) wyniki tych audytów i kontroli, w tym:

a) wskazuje obszar, w którym stwierdzono niedociągnięcia,

b) datę wystąpienia lub stwierdzenia niedociągnięć;

2) harmonogram działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

2. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi informację o stanie realizacji działań określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym o podjętych działaniach naprawczych i aktualnym stanie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych audytów wewnętrznych lub kontroli zewnętrznych, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

3. Minister może zgłosić zastrzeżenia do informacji, o której mowa w ust. 2, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

4. Agencja płatnicza sporządza odpowiedź na zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, i przekazuje ją ministrowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.

5. Minister może zgłosić zastrzeżenia do odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do zgłoszonych przez ministra zastrzeżeń przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminach, o których mowa w ust. 3 i 5, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości przez ministra przekazywanych informacji i odpowiedzi.

§ 4. [Informacja o niedociągnięciach]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi niezwłocznie przekazuje ministrowi informację o niedociągnięciach, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacji.

2. Minister po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, występuje do agencji płatniczej o przeprowadzenie w tej agencji audytu wewnętrznego.

3. Jeżeli wyniki przeprowadzonego audytu, o którym mowa w ust. 2, potwierdzą występowanie niedociągnięć, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacji, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. [Zastosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji kwartalnej, o której mowa w § 2, sporządzonej za pierwszy kwartał 2023 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 131).

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 5 z 06.01.2023, str. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-07
  • Data wejścia w życie: 2023-04-08
  • Data obowiązywania: 2023-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA