REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 674

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. poz. 468) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wszczęte w przypadku usługodawców wykonujących zawody regulowane wymienione w poz. 9, 11, 31, 44-46, 61-64, 71, 88, 97 i 107 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umarza się.

2. W postępowaniach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wszczętych w przypadku usługodawców wykonujących zawody regulowane wymienione w poz. 34-41 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydaje się decyzję w sprawie uznania kwalifikacji usługodawcy albo decyzję w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji usługodawcy, albo zobowiązuje się usługodawcę do przystąpienia do testu umiejętności, w zawodzie regulowanym wymienionym w poz. 32 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 444 z 10.12.2021, str. 16).

Załącznik 1. [WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 674)

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI

Lp.

ZAWÓD REGULOWANY LUB DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

1

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

2

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3

Asystentka stomatologiczna

4

Diagnosta laboratoryjny

5

Dietetyk

6

Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej

7

Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych:

a) o napięciu do 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

b) o napięciu powyżej 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

8

Fizjoterapeuta

9

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji

10

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

11

Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych

12

Geolog górniczy

13

Górnik strzałowy

14

Higienistka stomatologiczna

15

Higienistka szkolna

16

Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

17

Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

18

Instruktor terapii uzależnień

19

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

20

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

21

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

22

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

23

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

24

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

25

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

26

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

27

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

28

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej

29

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

30

Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej

31

Kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów

32

Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów

33

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

34

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych

35

Konserwator dźwignic

36

Konserwator dźwigów

37

Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

38

Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych

39

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

40

Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

41

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

42

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

43

Logopeda

44

Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

45

Maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią

46

Maszynista maszyn wyciągowych

47

Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

48

Maszynista (obsługujący) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach prze-ładowczych

49

Mechanik sprzętu ratowniczego

50

Mierniczy górniczy

51

Monter rusztowań

52

Napełniający zbiorniki przenośne

53

Obsługujący dźwigi

54

Obsługujący dźwignice

55

Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

56

Operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią

57

Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych

58

Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

59

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

60

Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych

61

Opiekun medyczny

62

Opiekunka dziecięca

63

Ortoptystka

64

Osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego

65

Osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów

66

Pirotechnik

67

Protetyk słuchu

68

Przewodnik górski

69

Ratownik górniczy

70

Ratownik medyczny

71

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa

72

Rewident urządzeń wyciągowych

73

Rusznikarz

74

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego

75

Specjalista do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

76

Specjalista psychoterapii uzależnień

77

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

78

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

79

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

80

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

81

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

82

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

83

Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

- operator reaktora badawczego,

- dozymetrysta reaktora badawczego,

- starszy dozymetrysta reaktora badawczego,

- specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

- operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

- operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

- operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

- operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

84

Sterowanie:

- sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa

85

Strzałowy w:

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

86

Sygnalista szybowy

87

Technik analityki medycznej

88

Technik dentystyczny

89

Technik elektroradiolog

90

Technik farmaceutyczny

91

Technik masażysta

92

Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

93

Technik ortopeda

94

Terapeuta zajęciowy

95

Wydawca środków strzałowych w:

- podziemnych zakładach górniczych,

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

96

Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA