REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 468

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym]

Określa się wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, w przypadku których właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 659), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Załącznik 1. [WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2017 r. (poz. 468)

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI

Lp.

ZAWÓD REGULOWANY LUB DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

1

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

2

Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3

Asystentka stomatologiczna

4

Diagnosta laboratoryjny

5

Dietetyk

6

Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej

7

Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych:

a) o napięciu do 1 kV:

– pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

– w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

b) o napięciu powyżej 1 kV:

– pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

– w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

8

Fizjoterapeuta

9

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

10

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji

11

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

12

Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

13

Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych

14

Geolog górniczy

15

Górnik strzałowy

16

Higienistka stomatologiczna

17

Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

18

Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

19

Instruktor terapii uzależnień

20

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

21

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

22

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

23

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

24

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

25

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

26

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej

27

Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

28

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

29

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

30

Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

31

Inżynier pożarnictwa

32

Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej

33

Kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów

34

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych

35

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w podziemnych zakładach górniczych

36

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach górniczych prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji:

– metodą podziemną,

– metodą otworową

37

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

38

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202)

39

Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

40

Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową

41

Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną

42

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze

43

Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych

44

Kierownik prac podwodnych I klasy

45

Kierownik prac podwodnych II klasy

46

Kierownik prac podwodnych III klasy

47

Konserwator dźwignic

48

Konserwator dźwigów

49

Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

50

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

51

Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

52

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

53

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

54

Logopeda

55

Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

56

Maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią

57

Maszynista maszyn wyciągowych

58

Mierniczy górniczy

59

Monter rusztowań

60

Napełniający zbiorniki przenośne

61

Nurek I klasy

62

Nurek II klasy

63

Nurek III klasy

64

Nurek saturowany

65

Obsługujący dźwigi

66

Obsługujący dźwignice

67

Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

68

Operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią

69

Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych

70

Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

71

Operator systemów nurkowych

72

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

73

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

74

Opiekun medyczny

75

Opiekunka dziecięca

76

Ortoptystka

77

Osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego

78

Osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:

– podziemnych zakładach górniczych,

– odkrywkowych zakładach górniczych,

– zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

– zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

– zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

79

Pirotechnik

80

Protetyk słuchu

81

Przewodnik górski

82

Ratownik medyczny

83

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa

84

Rewident urządzeń wyciągowych

85

Rusznikarz

86

Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

87

Specjalista psychoterapii uzależnień

88

Specjalista terapii uzależnień

89

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

90

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

91

Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

92

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

93

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

94

Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

95

Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

– operator reaktora badawczego,

– dozymetrysta reaktora badawczego,

– starszy dozymetrysta reaktora badawczego,

– specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

– operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

– operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

– operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

– operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

96

Sterowanie:

– sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

– wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa

97

Strażak

98

Strzałowy w:

– odkrywkowych zakładach górniczych,

– w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

99

Sygnalista szybowy

100

Technik analityki medycznej

101

Technik dentystyczny

102

Technik elektroradiolog

103

Technik farmaceutyczny

104

Technik masażysta

105

Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

106

Technik ortopeda

107

Technik pożarnictwa

108

Terapeuta zajęciowy

109

Wydawca środków strzałowych w:

– podziemnych zakładach górniczych,

– odkrywkowych zakładach górniczych,

– w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

110

Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA