REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 708

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla kontroli planowych właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza roczny plan kontroli, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zawierający tematy kontroli przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku kontroli nieujętych w planie kontroli wszczyna się kontrole doraźne, których celem jest:

1) potwierdzenie wiarygodnych informacji dotyczących zachowań, o których mowa w art. 1 ust. 3a i 4 ustawy;

2) wstępna ocena wiarygodności informacji dotyczących czynów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) wstępne badanie określonych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, lub wynikających z tego stosowania;

4) potwierdzenie ustaleń powziętych w drodze czynności analitycznych prowadzonych na podstawie ustawy;

5) uzyskanie innych informacji mających znaczenie dla opracowania planu kontroli lub realizacji czynności kontrolnych.";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwe jednostki organizacyjne CBA sporządzają programy kontroli planowych i doraźnych oraz dokonują zmian w programach już zatwierdzonych.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przy opracowywaniu programów kontroli uwzględnia się:

1) wyniki czynności analitycznych prowadzonych na podstawie ustawy;

2) wyniki wcześniejszych kontroli;

3) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych;

4) inne informacje mające znaczenie dla opracowania programu kontroli.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę, zwany dalej „funkcjonariuszem":

1) okazuje kontrolowanemu legitymację służbową;

2) doręcza imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.";

6) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy kontrola dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, funkcjonariusz może poinformować przełożonego tej osoby o rozpoczęciu kontroli i o jej przedmiocie, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami danej sprawy.";

7) § 10-12 otrzymują brzmienie:

㤠10. W przypadku:

1) konieczności przedłużenia okresu kontroli,

2) zmiany danych dotyczących funkcjonariusza,

3) zmiany danych dotyczących osób lub podmiotów objętych kontrolą,

4) zmiany programu kontroli pociągającej za sobą zmianę zakresu kontroli

- wystawia się nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które niezwłocznie doręcza się kontrolowanemu.

§ 11. Doręczając protokół kontroli, funkcjonariusz informuje kontrolowanego o:

1) prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

2) prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.

§ 12. 1. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli zgłoszone przez kontrolowanego są poddawane analizie przez Szefa CBA. Funkcjonariusz bierze udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń, o ile Szef CBA nie postanowi inaczej. Szef CBA może polecić udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń także funkcjonariuszom CBA nieprowadzącym kontroli, do której ustaleń zgłoszono zastrzeżenia.

2. Jeżeli z analizy zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, Szef CBA zarządza ich przeprowadzenie:

1) określając zakres czynności kontrolnych i przewidywany okres ich trwania;

2) wskazując funkcjonariuszy prowadzących czynności kontrolne.

3. Postanowienie o zarządzeniu dodatkowych czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie doręcza się kontrolowanemu.

4. Odnosząc się do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, Szef CBA doręcza na piśmie kontrolowanemu swoje stanowisko, informując w nim o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w części bądź o ich nieuwzględnieniu. Jeżeli w toku rozpatrywania zastrzeżeń przeprowadzono dodatkowe czynności kontrolne, w stanowisku Szefa CBA zwięźle przedstawia się zakres przeprowadzonych czynności oraz dokonane w ich trakcie ustalenia.

5. Jeżeli Szef CBA stwierdzi zasadność zastrzeżeń w odniesieniu do treści protokołu kontroli, dokonuje się w nim zmian, dołączając do jego treści odpowiednie adnotacje w brzmieniu:

1) „Ustalenia na str. … skreśla się:" lub

2) „Uzupełnienie do str. … protokołu kontroli:", lub

3) „Treść ustaleń na str. … otrzymuje brzmienie:"

- wraz z opisem dokonanych zmian.";

8) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały i numerując kolejno zamieszczane karty.

3. Do pierwszego tomu akt kontroli załącza się zbiorczy wykaz materiałów zawartych we wszystkich tomach zawierający ich nazwy i odpowiednie numery kart.";

9) w § 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach określonych w art. 46 ustawy prawo wglądu do akt kontroli, za zgodą Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej, mają również właściwe organy państwowe i samorządowe.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Po doręczeniu protokołu kontroli, ale przed upływem terminu na jego podpisanie lub odmowę dokonania tej czynności, kontrolowanemu przysługuje prawo wglądu do akt kontroli i wykonywania fotokopii poszczególnych kart, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.";

10) w § 16:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W aktach kontroli zamieszcza się materiały dowodowe i dokumenty sporządzane w trakcie kontroli, w szczególności:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odmowę zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;",

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu:

„10) postanowienie o zarządzeniu dodatkowych czynności kontrolnych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) zastrzeżenia złożone przez kontrolowanego;

12) stanowisko Szefa CBA do zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego;

13) odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego, jeżeli została wyrażona na piśmie.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 9, 10 i 12 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi doręcza się kontrolowanemu.

3. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 7 i 8 sporządza się w 3 egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, drugi doręcza się biegłemu lub specjaliście, a trzeci kontrolowanemu.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia do akt kontroli określonego dokumentu lub jego części, funkcjonariusz włącza do akt jego oryginał lub kopię. Dokumenty te w razie potrzeby są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez kontrolowanego lub pracowników jednostki kontrolowanej i funkcjonariusza.";

11) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone na piśmie. Warunkiem ich przyjęcia jest podpis osoby składającej.";

12) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Protokół kontroli podlega akceptacji przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej CBA.

2. Czynności opisane w art. 45 ust. 3-10 ustawy mogą być wykonywane po upływie terminu zakończenia kontroli określonego w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

3. Kontrola kończy się doręczeniem kontrolowanemu protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1.";

13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności wobec kontrolowanego, po podpisaniu protokołu kontroli funkcjonariusz opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy.";

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Projekty dokumentów, o których mowa w § 21, są przekazywane do akceptacji kierownika właściwej jednostki organizacyjnej CBA.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA przedstawia Szefowi CBA dokumenty, o których mowa w ust. 1.";

15) załączniki nr 1 i 9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

16) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do czynności kontrolnych]

Do czynności kontrolnych w ramach kontroli wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – POKWITOWANIE POBRANIA / ZWOLNIENIA SPOD ZABEZPIECZENIA I ZWROTU POBRANYCH MATERIAŁÓW DOWODOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 708)

Załącznik nr 1

WZÓR - POKWITOWANIE POBRANIA / ZWOLNIENIA SPOD ZABEZPIECZENIA I ZWROTU POBRANYCH MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONTROLI]

Załącznik nr 2

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI

Załącznik 3. [WZÓR – POSTANOWIENIE O ZARZĄDZENIU DODATKOWYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR - POSTANOWIENIE O ZARZĄDZENIU DODATKOWYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA