REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 319

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 1171), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 78).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 78), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2021 r. (poz. 319)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610 i 2320) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie reguluje warunki i tryb:

1) przygotowywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą",

2) przeprowadzania czynności kontrolnych,

3) dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli oraz wniosków i wystąpień pokontrolnych

- przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA".

Rozdział 2

Warunki i tryb przygotowywania czynności kontrolnych

§ 2. 1. CBA wykonuje czynności kontrolne w formie kontroli planowych i doraźnych.

2. Dla kontroli planowych właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza roczny plan kontroli zawierający tematy kontroli przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym.

3. Zmiany w rocznym planie kontroli wymagają zatwierdzenia przez Szefa CBA.

§ 3. Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności w celu:

1) potwierdzenia wiarygodnych informacji dotyczących zachowań, o których mowa w art. 1 ust. 31) i 4 ustawy;

2) wstępnej oceny wiarygodności informacji dotyczących czynów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) wstępnego badania określonych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy;

4) wstępnego badania określonych zagadnień niezbędnych do opracowania kontroli planowej.

§ 4. 1. Kontrole planowe i doraźne są prowadzone przez CBA na podstawie programów kontroli.

2. Właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza program kontroli planowych i doraźnych oraz dokonuje zmian w programach już zatwierdzonych.

3. Programy oraz dokonane w nich zmiany zatwierdza Szef CBA lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

§ 5. Przy opracowywaniu programów kontroli uwzględnia się w szczególności:

1) wyniki wcześniejszych kontroli;

2) wyniki działalności analitycznej CBA;

3) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych;

4) opinie ekspertów.

§ 6. W programie kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) oznaczenie kontroli (numer i temat);

2) cel kontroli, tj. określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny;

3) analizę stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli;

4) szczegółowe określenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli;

5) określenie sposobu i technik przeprowadzania kontroli, zwłaszcza problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach kontrolnych, dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposobu ich badania, powiązania tematyki z aktami normatywnymi.

Rozdział 3

Warunki i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych

§ 7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę, zwany dalej "funkcjonariuszem", okazuje kontrolowanemu legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

§ 8. Funkcjonariusz w porozumieniu z kontrolowanym może poinformować pracowników kontrolowanego o rozpoczęciu kontroli i temacie kontroli.

§ 9. (uchylony).2)

§ 10. W przypadku konieczności przedłużenia okresu kontroli lub jeżeli zmiana programu kontroli pociąga za sobą zmianę zakresu kontroli, wystawia się nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które funkcjonariusz niezwłocznie okazuje kontrolowanemu.

§ 11. Przedstawiając kontrolowanemu protokół kontroli, funkcjonariusz informuje go o przysługującym prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.

§ 12. 1. Pisemne zastrzeżenia zgłoszone przez kontrolowanego do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez Szefa CBA. Funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę bierze udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń.

2. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, Szef CBA zleca ich przeprowadzenie.

3. Jeżeli Szef CBA stwierdzi zasadność zastrzeżeń, w odniesieniu do treści protokołu kontroli, dokonuje jego odpowiedniej zmiany w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

1) "Ustalenia na str. .... skreśla się";

2) "Uzupełnienie do str. .... protokołu kontroli";

3) "Treść ustaleń na str. .... otrzymuje brzmienie:".

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, Szef CBA przekazuje na piśmie kontrolowanemu swoje stanowisko.

§ 13. Szef CBA odmawia przyjęcia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu i informuje o tym zgłaszającego.

Rozdział 4

Warunki i tryb dokumentowania czynności kontrolnych

§ 14. 1. W celu udokumentowania przebiegu i wyników czynności kontrolnych funkcjonariusz zakłada i prowadzi akta kontroli.

2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały i numerując kolejno strony akt.

3. Na początku każdego tomu akt zamieszcza się wykaz materiałów zawartych w danym tomie, wymieniając ich nazwy i wskazując odpowiednie strony akt.

§ 15. 1. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

2. W przypadkach określonych w art. 46 ustawy, prawo wglądu do akt kontroli mają również właściwe organy państwowe i samorządowe.

§ 16. 1. Dokumentację kontroli stanowią materiały dowodowe i dokumenty sporządzane w trakcie kontroli, w szczególności:

1) pokwitowanie pobrania materiałów dowodowych/zwolnienia spod zabezpieczenia i zwrotu pobranych materiałów dowodowych sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) odmowa zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych sporządzana według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) protokół pobrania rzeczy sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) protokół oględzin sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) protokół przyjęcia ustnych oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) postanowienie o powołaniu biegłego sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienie o powołaniu specjalisty w danej dziedzinie wiedzy lub praktyki do udziału w czynnościach badawczych sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) protokół kontroli sporządzany według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Dokumenty kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi pozostawia u kontrolowanego.

3. Dokumenty kontroli wskazane w ust. 1 pkt 7 i 8 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi doręcza się odpowiednio biegłemu lub specjaliście.

4. Inne czynności podjęte w toku kontroli, a także zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, funkcjonariusz utrwala w postaci notatki służbowej.

5. Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia do akt kontroli określonego dokumentu lub jego części, funkcjonariusz włącza odpis, potwierdzony przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 17. Załączniki do protokołów sporządzanych w trakcie kontroli zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zastąpienie ich innymi.

§ 18. Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone na piśmie. Warunkiem ich przyjęcia jest wskazanie osoby składającej i jej podpis wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego.

§ 19. Sporządzone przez funkcjonariusza dokumenty, utrwalające przebieg czynności dokonanych przy udziale specjalisty, podpisują funkcjonariusz i specjalista.

§ 20. 1. Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu kontroli i doręczeniem go kontrolowanemu celem zapoznania i podpisania. Czynności opisane w art. 45 ust. 3-10 ustawy mogą być wykonywane po upływie terminu zakończenia kontroli określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

2. W przypadku gdy protokół zawiera informacje objęte tajemnicą ustawowo chronioną, zaopatruje się go w odpowiednią klauzulę.

§ 21. 1. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności przez kontrolowanego, po podpisaniu protokołu kontroli, funkcjonariusz opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy.

2. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności przez kontrolowanego lub jednostki nadrzędnej nad kontrolowanym, funkcjonariusz opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, zawierającego ocenę kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski.

3. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność przeprowadzenia kontroli w szerszym zakresie przez właściwe organy kontrolne, funkcjonariusz opracowuje projekt informacji do tych organów.

§ 22. 1. Funkcjonariusz przedstawia do akceptacji projekty dokumentów, o których mowa w § 20, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej CBA.

2. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA akceptuje projekty i niezwłocznie przekazuje je Szefowi CBA.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Utracił moc z dniem 3 lipca 2010 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07 (Dz. U. poz. 880).

2) Przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 78), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2020 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 września 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - POKWITOWANIE POBRANIA/ZWOLNIENIA SPOD ZABEZPIECZENIA I ZWROTU POBRANYCH MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - ODMOWA ZWOLNIENIA SPOD ZABEZPIECZENIA MATERIAŁÓW DOWODOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - PROTOKÓŁ POBRANIA RZECZY

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR - PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO OŚWIADCZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR - POSTANOWIENIE O POWOŁANIU BIEGŁEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WZÓR - POSTANOWIENIE O POWOŁANIU SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE WIEDZY LUB PRAKTYKI DO UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH BADAWCZYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 9

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA