REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 736

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, 556, 588, 641 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wobec towarów objętych systemem monitorowania przewozu, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).";

2) w § 9 w ust. 1 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kontroli przewozu towarów, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - odpowiednio w:";

3) w § 10 w ust. 2:

a) w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pkt 1, 3 i 4, są stosowane w przypadku:",

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) gdy nakładanie lub zdejmowanie tych zamknięć urzędowych wynika z przepisów innych niż określone w pkt 2,",

- w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;",

b) uchyla się pkt 3;

4) w § 11:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1, nakłada się w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy na towarze, wyrobie, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu, kontenerze lub opakowaniu,",

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) pkt 3, nakłada się w formie odciśnięcia pieczęci, stempla lub innego znaku na towarze, wyrobie, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu, kontenerze lub opakowaniu,

4) pkt 4, nakłada się w formie plomby elektronicznej na elemencie mocującym na towarze, wyrobie, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu, kontenerze lub opakowaniu",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na zamknięciach urzędowych umieszcza się, uniemożliwiające ich sfałszowanie lub podrobienie, znaki identyfikacyjne określone w przepisach odrębnych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-19
  • Data wejścia w życie: 2023-04-20
  • Data obowiązywania: 2023-04-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA