REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 740

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 2758) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;",

- w pkt 2 i 3 wyrazy „a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych" zastępuje się wyrazami „a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej, w tym również na przedsięwzięcia wykorzystywane na potrzeby sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) z wnioskodawcą.";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z rodzajów działalności gospodarczej, które są określone w załączniku do rozporządzenia, w zakresie:

a) przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

b) wynajmu budynków niemieszkalnych przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;";

3) w § 4 w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 2025 r." zastępuje się wyrazami „31 października 2025 r.";

4) w § 5 w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:

„a) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo

b) Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1), albo

c) Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82);";

5) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;",

- w pkt 3, 4 i w pkt 5 w lit. a wyrazy „a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych" zastępuje się wyrazami „a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych - artykułów rolno-spożywczych",

- w pkt 7 po wyrazach „znaków towarowych" dodaje się wyrazy „oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej lub wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie mogą stanowić więcej niż 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.",

c) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) zakupu maszyn, urządzeń lub środków transportu lub budowy, w tym rozbudowy i nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli, które będą wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania.";

6) w § 9 w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) jest podmiotem, który wykonuje działalność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, krócej niż 2 lata.";

7) w § 11 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) numer wyodrębnionego rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana zaliczka, o której mowa w § 9 ust. 3 - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o przyznanie zaliczki;";

8) § 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„§ 12. Agencja udostępnia na swojej stronie internetowej formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 13. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia.

2. Wniosek o objęcie wsparciem składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

3. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

4. W przypadku nadania wniosku o objęcie wsparciem przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania tej przesyłki.";

9) w załączniku do rozporządzenia lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury


§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA