REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2758

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem", a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. [Udzielanie wsparcia]

1. Wsparcia udziela się na:

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;

2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

2. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

§ 3. [Podmioty, którym wsparcie może być udzielone]

1. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotowi, który zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), jeżeli:

1) wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

a) której rodzaje są określone w załączniku do rozporządzenia,

b) w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

c) polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;

2) mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727);

3) jest pełnoletnia - w przypadku osoby fizycznej.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczą partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

§ 4. [Przedsięwzięcia, na które udziela się wsparcia]

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem, i będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

§ 5. [Pomoc publiczna]

Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie:

1) z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia:

a) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) albo

b) Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)), albo

c) Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.4));

2) z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. [Refundacja]

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko - o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożyw-czych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt;

6) zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

2. Koszty ogólne, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;

3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie;

4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

§ 7. [Koszty kwalifikowane]

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 8. [Limit]

1. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł na dany podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 250 000 zł.

§ 9. [Płatność końcowa]

1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

2. Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż w czterech etapach.

3. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

4. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

5. W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

1) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, krócej niż 3 lata;

2) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł.

§ 10. [Agencja]

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją".

§ 11. [Wniosek]

1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 12. [Nabór wniosków]

Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 13. [System teleinformatyczny]

1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 14. [Złożenie więcej niż jednego wniosku]

1. W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 15. [Weksel niezupełny]

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

Załącznik 1. [RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2758)

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM

Lp.

Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

1

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

2

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

7

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych

i owocowo-warzywnych

8

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

9

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

10

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

11

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych

12

52.24.A, 52.24.B,

52.24.C

Przeładunek towarów - dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa

i akwakultury

13

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

14

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem - dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA