REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 769

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7 oraz z 2023 r. poz. 326) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1955) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Informacje z wykonania planu finansowego Funduszu, umożliwiające sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, marszałkowie województw sporządzają i przekazują dysponentowi Funduszu za okres od początku roku budżetowego do:

1) 31 marca danego roku budżetowego w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku budżetowego;

2) końca kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;

3) 31 grudnia danego roku budżetowego w terminie do dnia 21 stycznia następnego roku budżetowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty, a także stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.";

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, sporządza się w postaci elektronicznej, opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazuje dysponentowi Funduszu na elektroniczną skrzynkę podawczą - ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA