REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1955

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. poz. 1637), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. poz. 1705).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. poz. 1705), które stanowią:

"§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanych przez marszałków województw w trakcie prac wynikających z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2019, umożliwiających dysponentowi Funduszu sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu na rok 2019 oraz do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2017 i informacji sporządzonych za ten rok.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 września 2018 r. (poz. 1955)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres oraz terminy przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", przez marszałków województw dysponentowi Funduszu.

§ 2. 1.2) Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach, w zakresie:

1) planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, podlegających zwrotowi i mieszczących się do czasu ich zwrotu w należnościach, planowanych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, niepodlegających zwrotowi oraz planowanych kosztów z tytułu postępowań w sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu, a także planowanych kosztów umorzeń wypłaconych świadczeń pracowniczych,

2) planowanych kosztów bieżących związanych z obsługą Funduszu,

3) planowanych kosztów na wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków Funduszu

- umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1.3) Informacje o planowanych przychodach Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach zawierające wstępne kwoty przychodów w każdym roku działalności Funduszu, umożliwiające sporządzenie projektu planu finansowego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu, w tym informacje o:

1)4) liczbie, rodzaju i kwotach wypłaconych świadczeń oraz zobowiązaniach zaspokajanych ze środków Funduszu, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych - od wypłaconych świadczeń z wniosków indywidualnych, o liczbie osób, którym wypłacono świadczenia ze środków Funduszu, oraz o spłatach lub zwrotach wypłaconych świadczeń, oraz efektach dochodzenia zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń podlegających zwrotowi i kwotach umorzeń środków Funduszu wypłaconych z tytułu świadczeń,

2) liczbie osób i kwocie wypłaconych im zaliczek na poczet świadczeń należnych z Funduszu,

3) liczbie pracodawców korzystających ze świadczeń Funduszu,

4)5) kosztach bieżących na obsługę Funduszu,

5) wydatkach i zakupach inwestycyjnych Funduszu

- marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu roczną Informację w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.6)

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1.7) Informacje miesięczne o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy. Po upływie roku budżetowego roczną informację wraz z jednorazową informacją o stanie należności ogółem, według stanu po aktualizacji na dzień bilansowy, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu do 21 dnia miesiąca następującego po upływie roku budżetowego.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Informacje z wykonania planu finansowego Funduszu, umożliwiające sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, marszałkowie województw sporządzają i przekazują dysponentowi Funduszu w okresach kwartalnych nie później niż w terminie:

1) do 10 dnia miesiąca następującego po upływie I, II i III kwartału;

2) do 21 dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i koniec kwartału.

§ 7. 1. Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu z przeznaczeniem na:

1) zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu oraz kosztów obsługi Funduszu oraz

2) wydatki i zakupy inwestycyjne Funduszu

- marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zapotrzebowanie.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu przeznaczone na wypłatę ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w ostatnim dniu roboczym tygodnia lub niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie zapotrzebowania w przypadku spraw terminowych.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników zatrudnionych w związku z realizacją zadań Funduszu, których koszty zatrudnienia zwracane są z Funduszu w ramach określonego przez dysponenta Funduszu limitu na dany rok budżetowy, w tym informacje o sposobie naliczenia kwoty odpisu podstawowego obciążającego Fundusz, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 31 października za rok bieżący.

2. Zakres przekazywanych informacji określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. Informacje ze sprawozdania sporządzonego na podstawie przepisów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o nieudzieleniu pomocy marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy.

§ 11. Informacje ze sprawozdania sporządzanego na podstawie przepisów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie do 30 dni od zakończenia I, II, III kwartału i roku obrotowego, którego informacja dotyczy.

§ 12. 1. Informacje o kontrolach wewnętrznych i audycie wewnętrznym w zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu przeprowadzonych w okresie I i II półrocza roku budżetowego zawierające:

1) liczbę, przedmiot i daty kontroli i audytów,

2) nieprawidłowości i zastrzeżenia zgłoszone w toku przeprowadzonych kontroli i audytów,

3) czynności naprawcze podjęte w wyniku czynności kontrolnych i audytowych

- marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 20 dni od daty zakończenia I i II półrocza.

2. Informacje o innych niż wymienione w ust. 1 czynnościach kontrolnych, w zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu, podejmowanych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie I i II półrocza roku budżetowego, zawierające kopie informacji przekazanych marszałkowi województwa lub dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy dotyczących wyników kontroli, zaleceń pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 20 dni od dnia zakończenia I i II półrocza.

§ 13. 1. Marszałkowie województw, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani do przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, wynikających z prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu, umożliwiających sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Informacje ilościowe przekazywane przez marszałków województw są sporządzane z uwzględnieniem danych z ewidencji ilościowej realizacji zadań Funduszu oraz innych prowadzonych rejestrów.

3.8) Planowane i zrealizowane przychody, wydatki i koszty Funduszu marszałkowie województw przekazują w informacjach w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

4. Przekazywane informacje oprócz wymaganych danych powinny również zawierać:

1) imię i nazwisko oraz nazwę pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie informacji;

2) imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska osoby sporządzającej informację oraz bezpośredni numer jej telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej;

3) datę sporządzenia informacji oraz okres, za który informacja została sporządzona, lub dzień, na który informacja została sporządzona.

§ 14. 1. Marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu:

1) informacje o pełnomocnikach lub zmianach pełnomocników wynikające z pełnomocnictw;

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe osób zatrudnionych w urzędzie marszałka województwa i wojewódzkim urzędzie pracy, które mają wpływ na działalność Funduszu, w szczególności na gospodarkę finansową Funduszu;

3) jednorazowo informacje zawierające kopię protokołu przejęcia dokumentacji związanej ze sprawami prowadzonymi przez biura terenowe Funduszu;

4) inne informacje niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu oraz sporządzenia wymaganych przepisami sprawozdań z realizacji planu finansowego Funduszu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§ 15.9) 1. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, należy sporządzać w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej i przesyłać w terminach wynikających z rozporządzenia na adres siedziby dysponenta Funduszu. Informacje w postaci elektronicznej są przekazywane drogą teletransmisji.

2. Marszałkowie województw mogą przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Informacje sporządzone w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez marszałków województw do właściwych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem wskazanej aplikacji.

§ 16.9) Informacje, o których mowa w rozporządzeniu, w zakresie przychodów, wydatków oraz kosztów sporządza się w złotych stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

§ 17. W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada na dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) lub sobotę, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 110)

INFORMACJE O PLANOWANYCH KOSZTACH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FUNDUSZU W ROKU BUDŻETOWYM I W CZTERECH KOLEJNYCH LATACH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 210)

INFORMACJE O PLANOWANYCH PRZYCHODACH FUNDUSZU W ROKU BUDŻETOWYM I W CZTERECH KOLEJNYCH LATACH

infoRgrafika

Załącznik nr 310)

INFORMACJE O STANIE BIEŻĄCEJ REALIZACJI ZADAŃ FUNDUSZU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 410)

INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU, PRZYCHODACH, WYDATKACH, KOSZTACH, STANIE NALEŻNOŚCI I STANIE ZOBOWIĄZAŃ FUNDUSZU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 510)

INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA LIMITOWANE ŚRODKI FINANSOWE FUNDUSZU PRZEKAZYWANE PRZEZ DYSPONENTA FUNDUSZU

infoRgrafika

Załącznik nr 610)

INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA NIELIMITOWANE ŚRODKI FINANSOWE FUNDUSZU W CELU WYPŁATY USTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ORAZ ZABEZPIECZENIA KOSZTÓW Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I WINDYKACYJNEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 7

INFORMACJE O KWOCIE NALICZONEGO ODPISU PODSTAWOWEGO TWORZĄCEGO ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY PRZYPADAJĄCEJ NA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ FUNDUSZU, KTÓRYCH KOSZTY ZATRUDNIENIA ZWRACANE SĄ Z FUNDUSZU W RAMACH OKREŚLONEGO PRZEZ DYSPONENTA FUNDUSZU LIMITU NA DANY ROK BUDŻETOWY, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE NALICZENIA KWOTY ODPISU PODSTAWOWEGO OBCIĄŻAJĄCEGO FUNDUSZ

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. poz. 1705), które weszło w życie z dniem 7 września 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA