REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 783

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583),

2) ustawą z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933),

3) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 kwietnia 2023 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 104, 110a i art. 111 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583), które stanowią:

„Art. 104. 1. Tworzy się Rejestr Dokumentów Paszportowych.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się prowadzone na podstawie ustawy zmienianej w art. 98 ewidencje paszportowe oraz centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Dane zgromadzone w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych przekazuje się do Rejestru Dokumentów Paszportowych.

4. Zapisy w dziennikach ewidencji, o której mowa w ust. 2, są przechowywane przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy."

„Art. 110a. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 111. Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a, z wyjątkiem:

1) art. 98, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu;

2) art. 110a, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.";

2) art. 26 i art. 62 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933), które stanowią:

„Art. 26. 1. Tworzy się Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, zwany dalej „IWSW".

2. W IWSW tworzy się wydziały zamiejscowe IWSW."

„Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 i 12 w zakresie art. 18b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. a i c w zakresie art. 8 ust. 1b, art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 6, art. 1 pkt 10 lit. b w zakresie art. 16 ust. 2a, art. 1 pkt 15, art. 1 pkt 16 w zakresie art. 23b, art. 1 pkt 21, art. 1 pkt 24 w zakresie art. 38a ust. 2 w zakresie IWSW i art. 38b, art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 28 w zakresie art. 39g ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 29 lit. a w zakresie art. 42 ust. 3a, art. 1 pkt 30, art. 1 pkt 33 i 34 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 35, art. 1 pkt 42, art. 1 pkt 45 lit. b, art. 1 pkt 46 lit. b, art. 1 pkt 48 lit. a w zakresie art. 50 ust. 2 pkt 3 i lit. b w zakresie art. 50 ust. 3a, art. 1 pkt 54, art. 1 pkt 62 w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 63, art. 1 pkt 70 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 75 w zakresie art. 88 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 76 lit. a, art. 1 pkt 80 w zakresie art. 98 ust. 3 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 103 w zakresie art. 173 ust. 3 pkt 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 106 w zakresie art. 192 pkt 1 w zakresie IWSW i pkt 3, art. 1 pkt 115 lit. b w zakresie pkt 1 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 121 w zakresie art. 240a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 127 w zakresie art. 246 ust. 2a, art. 1 pkt 130 lit. b w zakresie art. 250 ust. 1a i 1c w zakresie IWSW, art. 2-4, art. 6-11, art. 12 pkt 1 lit. b, art. 13-20, art. 21 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, art. 22, art. 23, art. 24 pkt 1, art. 26, art. 31 i art. 33-37, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.";

3) art. 44 i art. 50 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180), które stanowią:

„Art. 44. Tworzy się SInF."

„Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowym]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 783)

USTAWA

z dnia 16 września 2011 r.

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi w celu rozpoznawania, wykrywania lub zwalczania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim przestępstwom i zagrożeniom, a także ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych;

2) podmioty uprawnione w tych sprawach.

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Centralne Biuro Antykorupcyjne;

2a) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;

2b)2) Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej;

3) Policja;

4) Krajowa Administracja Skarbowa;

5) Straż Graniczna;

6) (uchylony)

7) Żandarmeria Wojskowa;

8) Służba Ochrony Państwa.

3. Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji:

1) (uchylony)

2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych;

3)3) uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2, od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, obejmujących informacje finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.4)), oraz analizy finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1a tej ustawy.

4. Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103).

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) prokurator.

Art. 2a.5) 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, z wyznaczonymi właściwymi organami w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. W ramach wymiany informacji, o której mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, mogą przekazywać wyznaczonym właściwym organom informacje finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz analizy finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1a tej ustawy, a także występować do wyznaczonych właściwych organów o przekazanie informacji pochodzących od jednostki analityki finansowej z państwa pochodzenia tego organu.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pseudonimizacji - rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

2) (uchylony)

3) informacji - rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których przetwarzania w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;

4) organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku Schengen, które są uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;

5) państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen;

6) podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2;

7) (uchylony)

8) wymianie - rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub podmioty uprawnione;

9) organizacji międzynarodowej - rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;

10) agencji Unii Europejskiej - rozumie się przez to agencję Unii Europejskiej zajmującą się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

11)6) wyznaczonych właściwych organach - rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie przepisów wdrażających art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 122).

Rozdział 2

Punkt kontaktowy

Art. 4. 1. W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a podmiotami, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 1, zwaną dalej „punktem kontaktowym".

2. Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podczas prowadzonych wspólnych patroli, spotkań operacyjnych lub innych operacji transgranicznych.

3. Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w ramach:

1) współpracy na terenach przygranicznych, w tym realizowanej przez międzynarodowe centra współpracy;

2) wykonywania zadań oficera łącznikowego podmiotu uprawnionego za granicą lub oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).

4. Punkt kontaktowy może upoważnić podmioty uprawnione do bezpośredniej wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1. W upoważnieniu punkt kontaktowy określa warunki, zasady i sposób takiej wymiany.

5. Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów kontaktowych niż wymieniony w ust. 1.

Art. 5. Do zadań punktu kontaktowego należy:

1) przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski;

2) przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski;

3) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione;

4) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, informacji w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;

5) koordynowanie wymiany informacji;

6) przetwarzanie, w tym przechowywanie, informacji wymienianych w oparciu o niniejszą ustawę.

Art. 6. 1. Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do:

1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;

2) rejestru PESEL;

3) centralnej ewidencji pojazdów;

4) centralnej ewidencji kierowców;

5) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;

6) Krajowego Rejestru Karnego;

7) Krajowego Rejestru Sądowego;

8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;

9) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

10)7) Rejestru Dokumentów Paszportowych;

11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;

12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego;

13)8) Systemu Informacji Finansowej.

2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.9)).

Art. 7. Punkt kontaktowy może na zasadach określonych w ustawie wymieniać informacje zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Art. 8. 1. Punkt kontaktowy wymienia informacje z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez:

1) Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;

2) Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol);

3) biura SIRENE.

2. Punkt kontaktowy może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów uprawnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. W punkcie kontaktowym mogą wykonywać swoje obowiązki funkcjonariusze, żołnierze lub pracownicy podmiotów uprawnionych.

Art. 10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego,

2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym,

3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji,

4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi,

5) wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji

- mając na uwadze wymogi zapewnienia efektywnej wymiany informacji przez punkt kontaktowy oraz ciągłości jego funkcjonowania, wdrożenia systemu rejestrowania informacji w punkcie kontaktowym, w tym czasu przekazania lub otrzymania informacji oraz wniosków o przekazanie informacji, a także uwzględniając uregulowania Unii Europejskiej dotyczące ujednoliconych wzorów formularzy wymiany informacji.

Rozdział 3

Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i agencjami Unii Europejskiej

Art. 11. 1. Podmioty uprawnione, za pośrednictwem punktu kontaktowego:

1) składają wnioski o udzielenie informacji oraz udzielają odpowiedzi na te wnioski w terminie umożliwiającym punktowi kontaktowemu przekazanie odpowiedzi z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 15;

2) z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej lub agencjom Unii Europejskiej informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje te przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych lub zapobieżenia przestępstwu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw trzecich, z zastrzeżeniem art. 18d ust. 2.

2. Podmioty uprawnione współpracują z punktem kontaktowym, w szczególności przez udzielanie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz utrzymywanie stałej łączności.

Art. 12. 1. Podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej od spełnienia przez ten organ określonych warunków, w szczególności od:

1) otrzymania dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o ich udzielenie;

2) poinformowania o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ.

1a. Podmioty uprawnione, przekazując informacje organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, zapewniają, aby wymiana danych osobowych nie była ograniczana ani zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. (uchylony)

3. Przekazując informację, podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, wskazują organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej sposób, w jaki może być ona wykorzystana przez ten organ, w szczególności, czy może być ona wykorzystana w postępowaniu karnym.

Art. 13. 1. Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że ujawnienie tych informacji:

1) mogłoby zagrażać bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) mogłoby utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze albo innego rodzaju czynności w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, albo zagrozić bezpieczeństwu osób biorących w nich udział;

3) byłoby niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem.

2. Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa lub przestępstwa skarbowego zagrożonego w Rzeczypospolitej Polskiej karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo gdy orzeczono taką karę.

Art. 14. 1. Jeżeli na przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest wymagana zgoda organu prowadzącego postępowanie karne, podmioty uprawnione zwracają się do organu prowadzącego to postępowanie o wyrażenie zgody na przekazanie informacji.

2. Podmioty uprawnione odmawiają przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie karne nie wyraził zgody na ich przekazanie.

Art. 15. 1. Punkt kontaktowy, na podstawie dostępnych informacji lub informacji przekazanych przez podmioty uprawnione, udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Jeżeli informacje dotyczące wniosku złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej są przetwarzane w zbiorach danych, do których punkt kontaktowy albo podmiot uprawniony mają bezpośredni dostęp, oraz dotyczą przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na ten wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3. W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 8 godzin od chwili jego otrzymania, jeżeli informacje, których wniosek dotyczy, są przetwarzane w zbiorach danych, o których mowa w art. 6.

4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi w terminach określonych w ust. 1-3 nie jest możliwe, punkt kontaktowy:

1) niezwłocznie informuje o tym organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który złożył wniosek, podając przyczyny nieudzielania odpowiedzi w terminie;

2) udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, przy czym w sprawach niecierpiących zwłoki - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, w przypadku gdy we wniosku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej został oznaczony dłuższy termin udzielenia odpowiedzi.

Art. 16. 1. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celach wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1.

2. Podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1:

1) jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, a cele przetwarzania i przekazania informacji nie są sprzeczne ze sobą;

2) w innych celach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który informacje przekazał.

3. (uchylony)

Art. 17. 1. Podmioty uprawnione przetwarzają informacje przekazane przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sposób przez niego określony oraz na wniosek tego organu informują go o sposobie przetwarzania tych informacji.

2. Jeżeli przy przekazywaniu informacji organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zastrzeże inaczej, informacje uzyskane przez podmiot uprawniony w ten sposób mogą zostać wykorzystane w postępowaniu karnym.

Art. 17a. Szczegółowe zasady i warunki wymiany informacji z agencjami Unii Europejskiej przez podmioty uprawnione i punkt kontaktowy określają przepisy Unii Europejskiej.

Art. 18. (uchylony)

Rozdział 3a

Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Art. 18a. 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:

1) przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

2) dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e ust. 1;

3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy;

4) Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

5) w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b ust. 1:

a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c - w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4,

b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d - w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a.

2. Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie jest:

1) niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim lub

2) ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez zbędnej zwłoki.

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone w art. 5 pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym:

1) wagi czynu zabronionego;

2) celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane;

3) stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.

Art. 18b. 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, terytorium lub przynajmniej jednego sektora w tym państwie trzecim, lub danej organizacji międzynarodowej - o ile Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

2. Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych osobowych - nie wpływa na przekazywanie danych osobowych do danego państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 18c i art. 18d.

Art. 18c. 1. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przepisy prawa przewidują odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

2. W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli administrator danych stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności związanych z przekazaniem danych osobowych, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych danych, celu, w którym dane zostały przekazane, lub sposobu ich wykorzystania, tak aby nie zostały one użyte do wydania orzeczenia lub wykonania kary śmierci, lub innego rodzaju okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania.

3. Administrator danych dokumentuje fakt przekazania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz bez zbędnej zwłoki informuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 5, fakt przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zostały przez administratora danych uznane, na podstawie ust. 2, za zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

5. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:

1) datę i godzinę przekazania;

2) informacje o właściwym organie odbierającym;

3) uzasadnienie przekazania;

4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.

6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podmiotami uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu prawidłowej realizacji obowiązku zawartego w ust. 2.

Art. 18d. 1. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c ust. 1 i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne:

1) w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;

2) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;

3) dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego;

4) w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

5) w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 ust. 1 pkt 1.

2. Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, stwierdziły, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:

1) datę i godzinę przekazania;

2) informacje o właściwym organie odbierającym;

3) uzasadnienie przekazania;

4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.

Art. 18e. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych dotyczących współpracy policyjnej zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać przekazane bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie określonego zadania podmiotu uprawnionego do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

2) podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przedmiotowym przekazaniem;

3) podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi ścigania państwa trzeciego do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w szczególności z uwagi na niemożność zachowania odpowiedniego terminu;

4) organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to nieskuteczne lub niewłaściwe;

5) podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym celu, w którym dane osobowe mają być wyłącznie przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest niezbędne.

2. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz niezwłocznie informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:

1) datę i godzinę przekazania;

2) informacje o właściwym organie odbierającym;

3) uzasadnienie przekazania;

4) wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.

Art. 18f. Do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12, z wyłączeniem ust. 1a, art. 13, art. 14, art. 16 i art. 17.

Rozdział 4

Ochrona danych osobowych

Art. 19. 1. Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, dokonanie oceny tych danych w tym zakresie.

2. Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, bez wniosku, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do realizacji celu, w którym dane zostały przekazane.

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem przepisów ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1, dane te usunąć.

Art. 20. 1. Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim te dane zostały uzyskane, lub przez okres niezbędny do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.

2. Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i usuwają dane zbędne albo dokonują ich pseudonimizacji.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Dane osobowe, wymieniane z podmiotami, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz podmiotami uprawnionymi, punkt kontaktowy przechowuje i przetwarza przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 pkt 5.

Art. 21. 1. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest ich usunięcie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany, są niezbędne w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.

Art. 22. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.

Art. 23. 1. Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe podmiotowi, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, albo otrzymały takie dane od tego podmiotu, odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.

2. Odnotowanie lub dokumentowanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.

3. Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania, udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego.

Art. 24. (uchylony)

Art. 25. (uchylony)

Art. 25a.10) 1. Punkt kontaktowy prowadzi rejestr realizowanych za jego pośrednictwem wniosków o informacje:

1) składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a ust. 2,

2) z Systemu Informacji Finansowej składanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

- zwanych dalej „wnioskami o informacje".

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę złożenia wniosku o informacje;

2) nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek o informacje;

3) imię i nazwisko osoby składającej wniosek o informacje;

4) imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli punkt kontaktowy ma te dane;

5) oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek o informacje;

6) przedmiot wniosku o informacje;

7) wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku o informacje.

3. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.

4. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.

Art. 25b.10) W zakresie, w jakim w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują bezpośredniej wymiany informacji z wyznaczonymi właściwymi organami, podmioty te prowadzą rejestry w zakresie wynikającym z art. 25a. Przepisy art. 25a ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 25c.10) Organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a i art. 25b przekazują w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane za zakończony rok dotyczące informacji zgromadzonych w tych rejestrach, obejmujące w szczególności informacje o:

1) liczbie złożonych wniosków o informacje wraz ze wskazaniem organu składającego;

2) sposobie rozpatrzenia wniosku o informacje;

3) średnim czasie rozpatrzenia wniosku o informacje;

4) liczbie spraw dotyczących przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW I 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 Z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.11)), w których po przekazaniu odpowiedzi na wniosek wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze - w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;

5) liczbie osób, wobec których sporządzono akt oskarżenia dotyczący przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, oraz liczbie osób skazanych za takie przestępstwa - w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;

6) zasobach ludzkich lub informatycznych zaangażowanych przez organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a i art. 25b do obsługi wniosków o informacje składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a ust. 2.

Art. 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700).

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 27. (pominięty)

Art. 28. (pominięty)

Art. 29. (pominięty)

Art. 30. (pominięty)

Art. 31. (pominięty)

Art. 32. (pominięty)

Art. 33. (pominięty)

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 34. 1. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, zapewnią na własny koszt punktowi kontaktowemu bezpośredni dostęp do tych zbiorów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do czasu uzyskania przez punkt kontaktowy bezpośredniego dostępu do zbiorów danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, administratorzy tych zbiorów zapewnią punktowi kontaktowemu dostęp do danych zawartych w tych zbiorach w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez punkt kontaktowy.

Art. 35. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 2712) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 2712), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1) Niniejsza ustawa wdraża decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 386 Z 29.12.2006, Str. 89) I Decyzję Ramową Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 350 Z 30.12.2008, Str. 60) oraz dostosowuje przepisy do decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. Ue L 332 Z 18.12.2007, Str. 103) oraz decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. Ue L 210 Z 06.08.2008, Str. 1).

2) Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933); wszedł w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

3) Dodany przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180), która weszła w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

5) Dodany przez art. 41 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez art. 41 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 100 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583), która weszła w życie z dniem 13 listopada 2022 r. na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 2209), wydanego na podstawie art. 110a tej ustawy.

8) Dodany przez art. 41 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

10) Dodany przez art. 41 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 12.09.2018, str. 72, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 27.06.2022, str. 1.

12) Artykuł 27 zawiera zmiany do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-26
  • Data wejścia w życie: 2023-04-26
  • Data obowiązywania: 2023-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA