REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 897

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) dodatek wojenny.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 4-10 i 13 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.";

2) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„Dodatek wojenny

§ 16a. 1. Policjantowi, o którym mowa w art. 36 ust. 4, art. 145a ust. 1, art. 145h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji lub odbywającemu zagraniczną podróż służbową w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 113 ust. 2 tej ustawy, przebywającemu w strefie działań wojennych lub strefie konfliktu zbrojnego, przysługuje dodatek wojenny.

2. Stawka dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) 10% kwoty bazowej - za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych lub strefie konfliktu zbrojnego;

2) 15% kwoty bazowej - za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych lub strefie konfliktu zbrojnego.

3. W przypadku policjanta spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania dodatku wojennego na podstawie ust. 2 pkt 1 i 2, wypłaca się dodatek wojenny w wyższej wysokości.

4. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym policjant spełnił warunki do jego otrzymania.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636, z 2020 r. poz. 599 i 1988, z 2022 r. poz. 106, 336, 580, 816 i 1254 oraz z 2023 r. poz. 376, 385 i 653.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA