REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1024

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu]

Głównemu Urzędowi Statystycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Ważność dotychczasowych zarządzeń]

Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydane na podstawie § 3 ust. 2 załącznika do rozporządzenia uchylanego w § 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie zarządzeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanych na podstawie § 3 ust. 2 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. poz. 824).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1024)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

§ 1. Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych sprawach.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Prezesa na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188). Prezes informuje Prezesa Rady Ministrów o nadaniu Urzędowi regulaminu organizacyjnego oraz o zmianach tego regulaminu.

§ 3. 1. Przy Prezesie działają:

1) Kolegium;

2) Komisja Programowa;

3) Komisja Metodologiczna;

4) Komitet Redakcyjny;

5) Naukowa Rada Statystyczna.

2. Prezes może tworzyć, inne niż wymienione w ust. 1, komisje i zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład, zakres zadań i tryb działania.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów;

3) Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów;

4) Departament Innowacji;

5) Departament Opracowań Statystycznych;

6) Departament Rachunków Narodowych;

7) Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów;

8) Departament Badań Demograficznych;

9) Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy;

10) Departament Handlu i Usług;

11) Departament Przedsiębiorstw;

12) Departament Rolnictwa i Środowiska;

13) Departament Współpracy Międzynarodowej;

14) Departament Edukacji i Komunikacji;

15) Departament Administracyjno-Budżetowy;

16) Biuro Organizacji i Kadr.

§ 5. Prezesowi są podporządkowane:

1) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca;

2) Centrum Informatyki Statystycznej;

3) Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-30
  • Data wejścia w życie: 2023-06-30
  • Data obowiązywania: 2023-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA