REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1029

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem", i oddziałów wojewódzkich Funduszu odpowiednio przez:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem",

2) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej „Kasą",

3) podmiot zobowiązany do przekazywania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwany dalej „podmiotem zobowiązanym"

- danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym albo które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia.

§ 2. [Przekazywanie do centrali Funduszu danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego]

1. Zakład przekazuje do centrali Funduszu dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą", dotyczące:

1) osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu,

b) imię i nazwisko,

c) datę urodzenia,

d) adres zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

f) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

g) wskazanie płci,

h) kod tytułu ubezpieczenia,

i) datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

j) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) numer NIP,

b) numer REGON,

c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP lub REGON,

d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko.

2. Zakład przekazuje do centrali Funduszu dane dotyczące:

1) osoby, w stosunku do której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a która pobiera zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g,

b) datę wypłaty zasiłku,

c) okres, za który wypłacono zasiłek,

d) datę powstania prawa do zasiłku,

e) datę ustania prawa do zasiłku;

2) pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g,

b) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

c) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu bezpłatnego w danym miesiącu kalendarzowym,

d) identyfikator imiennego raportu miesięcznego;

3) osoby, w stosunku do której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, która ubiega się o przyznanie emerytury lub renty:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g,

b) datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę w oddziale Zakładu,

c) datę powstania prawa do emerytury lub renty podawaną w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury lub renty - w przypadku wydania decyzji przyznającej emeryturę lub rentę osobie zamieszkującej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA", lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem", posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

d) datę powstania prawa do emerytury lub renty - w przypadku wydania decyzji przyznającej emeryturę lub rentę osobie zamieszkującej poza terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury lub renty albo w przypadku wydania decyzji przyznającej emeryturę lub rentę bez realizacji wypłaty emerytury lub renty,

e) w przypadku wydania decyzji odmawiającej prawa do emerytury lub renty:

- gdy nie zostanie złożone odwołanie do sądu - datę wydania decyzji, jeżeli w okresie 45 dni od daty wydania decyzji nie wpłynie informacja o odwołaniu,

- gdy zostanie złożone odwołanie do sądu - odpowiednio datę powstania prawa do emerytury lub renty ustaloną prawomocnym wyrokiem sądu albo datę uprawomocnienia się wyroku oddalającego odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury lub renty,

f) datę umorzenia postępowania - w przypadku wycofania wniosku o emeryturę lub rentę;

4) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, pobierającej rentę rodzinną:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-g,

b) datę, od której przysługuje wypłata renty rodzinnej,

c) datę zaprzestania pobierania renty rodzinnej.

§ 3. [Przekazanie danych podanych w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego]

Zakład w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego przekazuje do centrali Funduszu dane podane w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczące:

1) osoby, w stosunku do której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:

a) określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, f oraz h,

b) kod przyczyny wyrejestrowania,

c) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

d) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 4. [Przekazanie do centrali Funduszu danych podanych w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny]

Zakład przekazuje do centrali Funduszu dane podane w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, oraz w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, dotyczące członka rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

1) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) imię i nazwisko;

3) datę urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) numer PESEL, a w przypadku gdy członek rodziny nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) wskazanie płci - przy przekazywaniu danych podanych w zgłoszeniu, jeżeli podano numer PESEL członka rodziny;

7) kod stopnia pokrewieństwa;

8) kod stopnia niepełnosprawności;

9) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłasza członka rodziny;

10) datę powstania statusu członka rodziny;

11) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

12) datę wygaśnięcia statusu członka rodziny;

13) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

14) dane osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłasza członka rodziny - określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f;

15) dane płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz d.

§ 5. [Przekazanie do centrali Funduszu danych o osobach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne]

Zakład przekazuje do centrali Funduszu dane o osobach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz e;

2) opłaconych składek podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmujące:

a) okres, którego składka dotyczy,

b) datę opłacenia składki,

c) kwotę podstawy wymiaru składki,

d) kwotę składki należnej,

e) kwotę składki opłaconej,

f) kwotę opłaconych odsetek za zwłokę,

g) kod tytułu ubezpieczenia;

3) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 6. [Przekazanie danych określonych w § 2–5 na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu]

1. Na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu Zakład przekazuje dane określone w § 2-5, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie opieki zdrowotnej przedłożyła dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złożyła pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń, a dane przekazane przez Zakład, posiadane przez Fundusz, nie potwierdzają informacji wynikających z dokumentu albo oświadczenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osoby, której dotyczy:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 7. [Przekazanie do centrali Funduszu posiadanych danych związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej]

1. Zakład przekazuje do centrali Funduszu posiadane dane związane z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji, dotyczące:

1) wydania formularza A1, E101 albo E102;

2) okresu, na jaki dokument, o którym mowa w pkt 1, został wystawiony;

3) informacji o ważności dokumentów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem informacji Zakładu o skróceniu okresu oddelegowania;

4) płatnika składek:

a) numer NIP lub REGON,

b) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko,

c) adres siedziby;

5) państwa, którego ustawodawstwo zostało uznane za właściwe, wskazanego w dokumencie, o którym mowa w pkt 1;

6) podstawy prawnej ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku formularza E101;

7) pracodawcy w państwie wykonywania pracy wskazanym w dokumencie, o którym mowa w pkt 1;

8) statusu osoby wskazanej w przypadku formularza A1;

9) oddziału Zakładu, który wydał dokument, o którym mowa w pkt 1;

10) informacji o wydaniu decyzji o odmowie wydania formularza A1, E101 albo E102 dotyczących wskazanego państwa i okresu oraz informacji o nieodnotowaniu w systemach teleinformatycznych Zakładu informacji o wystawieniu formularza A1, E101 albo E102 dotyczących wskazanego państwa i okresu.

2. Centrala Funduszu lub oddział wojewódzki Funduszu występują do Zakładu z wnioskiem o dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie uzyskają tych danych w postaci elektronicznej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do oddziału Zakładu właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek, a jeżeli Fundusz nie posiada danych płatnika składek - do oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba, której wniosek dotyczy, nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) okres, którego wniosek dotyczy;

3) wskazanie państwa lub państw, w których jest albo była wykonywana praca najemna lub działalność gospodarcza;

4) posiadane przez Fundusz dane płatnika składek:

a) numer NIP lub REGON oraz nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko,

b) dane o pracodawcy zagranicznym,

c) dane o działalności gospodarczej prowadzonej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie.

§ 8. [Przekazanie danych dotyczących osoby, w stosunku do której Fundusz prowadzi sprawę związaną z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej]

1. Na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu Zakład przekazuje posiadane dane dotyczące osoby, w stosunku do której Fundusz prowadzi sprawę związaną z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, dotyczące:

1) braku poświadczenia we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz podlegania albo niepodlegania tej osoby ubezpieczeniom społecznym;

2) poświadczenia tej osobie we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz - w przypadku skrócenia okresu delegowania tej osoby - dotyczące okresu ważności formularza A1, E101 albo E102, wraz z posiadanymi danymi dotyczącymi:

a) wypłacenia zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy oraz okresu, za który zasiłek lub świadczenie zostały wypłacone,

b) uznania przez Zakład zdarzenia za wypadek przy pracy,

c) stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy;

3) braku poświadczenia we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz podlegania albo niepodlegania tej osoby ubezpieczeniu wypadkowemu, wraz z posiadanymi danymi, o których mowa w pkt 2.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osoby uprawnionej do renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, zamieszkałej w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, której świadczenie jest przekazywane do miejsca zamieszkania w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie albo jest wypłacane w Rzeczypospolitej Polskiej na rachunek bankowy albo do rąk osoby upoważnionej do odbioru świadczenia zamieszkałej w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład przekazuje dane o:

1) przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz o dacie, od której świadczenie to przysługuje;

2) dacie wypadku przy pracy lub dacie powstania choroby zawodowej;

3) stwierdzonym naruszeniu sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

3. Centrala Funduszu lub oddział wojewódzki Funduszu występują do Zakładu o dane, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli nie uzyskają tych danych od płatnika składek lub osoby, której wniosek dotyczy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do oddziału Zakładu właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek, a jeżeli Fundusz nie ma informacji na temat siedziby płatnika składek - do oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera odpowiednio:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) adres zamieszkania;

3) wskazanie państwa, w którym wystąpił wypadek przy pracy;

4) okres, za który udzielono świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy;

5) datę wypadku przy pracy lub okres zwolnienia lekarskiego;

6) dane identyfikacyjne płatnika:

a) numer NIP,

b) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko.

§ 9. [Przekazanie przez Kasę do centrali Funduszu danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego]

Kasa przekazuje do centrali Funduszu dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu,

b) imię i nazwisko,

c) datę urodzenia,

d) adres zamieszkania, a w przypadku gdy osoba ta nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania - adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) wskazanie płci,

g) kod tytułu ubezpieczenia,

h) datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

i) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) numer NIP,

b) numer REGON,

c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP lub REGON,

d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko.

§ 10. [Przekazanie przez Kasę danych w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego]

1. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego Kasa przekazuje do centrali Funduszu dane dotyczące:

1) osoby, w stosunku do której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,

e) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - określone w § 9 pkt 2.

2. W przypadku osoby, w stosunku do której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, która ubiega się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące tej osoby:

1) dane, o których mowa w § 9 pkt 1 lit. b-f;

2) datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę w jednostce organizacyjnej Kasy;

3) w przypadku wydania decyzji przyznającej prawo do emerytury lub renty - datę powstania prawa do emerytury lub renty;

4) w przypadku wydania decyzji odmawiającej prawa do emerytury lub renty:

a) gdy nie zostanie złożone odwołanie do sądu - datę wydania decyzji, jeżeli w okresie 45 dni od daty wydania decyzji nie wpłynie informacja o odwołaniu,

b) gdy zostanie złożone odwołanie do sądu - odpowiednio datę powstania prawa do emerytury lub renty ustaloną prawomocnym wyrokiem sądu albo datę uprawomocnienia się wyroku oddalającego odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury lub renty.

3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, pobierającej rentę rodzinną Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące tej osoby:

1) dane, o których mowa w § 9 pkt 1 lit. b-f;

2) datę, od której przysługuje wypłata renty rodzinnej;

3) datę zaprzestania pobierania renty rodzinnej.

§ 11. [Przekazanie przez Kasę do centrali Funduszu danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, oraz w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, dotyczących członka rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego]

Kasa przekazuje do centrali Funduszu dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, oraz w zgłoszeniu o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, dotyczące członka rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

1) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) imię i nazwisko;

3) datę urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) numer PESEL, a w przypadku gdy członek rodziny nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) wskazanie płci;

7) kod stopnia pokrewieństwa;

8) kod stopnia niepełnosprawności;

9) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłasza członka rodziny;

10) datę powstania statusu członka rodziny;

11) datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

12) datę wygaśnięcia statusu członka rodziny;

13) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

14) dane osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłasza członka rodziny - określone w § 9 pkt 1 lit. b, c oraz e.

§ 12. [Przekazanie przez Kasę do centrali Funduszu danych o osobach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne]

Kasa przekazuje do centrali Funduszu dane o osobach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - określone w § 9 pkt 1 lit. b, c oraz e;

2) opłaconych składek:

a) okres lub okresy, których opłacona składka dotyczy,

b) kwotę podstawy wymiaru składki,

c) kwotę składki należnej,

d) kwotę składki opłaconej,

e) kwotę opłaconych odsetek za zwłokę.

§ 13. [Przekazanie przez Kasę danych związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu]

1. Na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu Kasa przekazuje dane związane z określeniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji, dotyczące:

1) wydania formularza A1, E101 albo E102;

2) okresu, na jaki dokument, o którym mowa w pkt 1, został wystawiony;

3) przekazania przez osobę, której wniosek dotyczy, informacji o skróceniu okresu pracy na własny rachunek za granicą;

4) rolnika będącego płatnikiem składek:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do jednostki organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, a jeżeli Fundusz nie posiada danych rolnika - do jednostki organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) okres, którego wniosek dotyczy;

3) wskazanie państwa lub państw, w których jest wykonywana praca na własny rachunek;

4) dane o działalności na własny rachunek wykonywanej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie;

5) dane rolnika:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

§ 14. [Przekazanie przez Kasę posiadanych danych dotyczących osoby, w stosunku do której Fundusz prowadzi sprawę związaną z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej]

1. Na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu Kasa przekazuje posiadane dane dotyczące osoby, w stosunku do której Fundusz prowadzi sprawę związaną z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, dotyczące:

1) braku poświadczenia we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz braku podstaw do zastosowania polskiego ustawodawstwa z uwagi na fakt, że ta osoba we wskazanym okresie nie była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

2) poświadczenia we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz - w przypadku skrócenia pracy na własny rachunek za granicą - dotyczące okresu ważności formularza A1, wraz z posiadanymi danymi dotyczącymi:

a) wypłacenia zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej oraz okresu, za który zasiłek został wypłacony,

b) uznania przez Kasę zdarzenia za wypadek przy pracy,

c) stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej;

3) braku poświadczenia we wskazanym państwie i okresie formularza A1, E101 albo E102 oraz zastosowania do tej osoby polskiego ustawodawstwa z uwagi na fakt zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego, wraz z posiadanymi danymi, o których mowa w pkt 2.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osoby uprawnionej do renty z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową, zamieszkałej w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie, której świadczenie jest przekazywane do miejsca zamieszkania w państwie członkowskim UE lub EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie albo jest wypłacane w Rzeczypospolitej Polskiej na rachunek bankowy albo do rąk osoby upoważnionej do odbioru świadczenia zamieszkałej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kasa przekazuje dane o:

1) przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową oraz o dacie, od której świadczenie to przysługuje;

2) dacie wypadku przy pracy rolniczej lub dacie powstania rolniczej choroby zawodowej;

3) stwierdzonym naruszeniu sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

3. Centrala Funduszu lub oddział wojewódzki Funduszu występują do Kasy o dane, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli nie uzyskają tych danych od płatnika składek lub osoby, której wniosek dotyczy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do jednostki organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek lub miejsce położenia gospodarstwa rolnego, a jeżeli Fundusz nie ma informacji na temat siedziby płatnika składek lub położenia gospodarstwa rolnego - do jednostki organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy, a w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) adres zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;

3) państwo, w którym wystąpił wypadek przy pracy rolniczej;

4) okres, za który udzielono świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy rolniczej;

5) datę wypadku przy pracy rolniczej lub okres zwolnienia lekarskiego;

6) dane identyfikacyjne płatnika:

a) numer NIP,

b) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych, którzy nie posiadają nazwy skróconej - imię i nazwisko.

§ 15. [Przekazanie przez podmiot zobowiązany danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b oraz d, ust. 2 pkt 2 oraz § 3–5]

Podmiot zobowiązany przekazuje do centrali Funduszu dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b oraz d, ust. 2 pkt 2 oraz § 3-5.

§ 16. [Dane przekazywane przez Zakład do centrali Funduszu za pomocą środków komunikacji elektronicznej]

1. Dane, o których mowa w § 2-5 oraz § 7 ust. 1, Zakład przekazuje do centrali Funduszu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przekazywania danych, o których mowa w § 7 ust. 1, na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu, Zakład może je przekazać w postaci papierowej.

2. Dane, o których mowa w § 9, § 10 ust. 1 i 3, § 11 oraz § 12, Kasa przekazuje do centrali Funduszu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a pozostałe dane, do których przekazywania Kasa jest zobowiązana - w postaci papierowej.

3. Podmiot zobowiązany przekazuje do centrali Funduszu dane w postaci elektronicznej.

4. Dane, o których mowa w § 6 i § 8, Zakład przekazuje:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo

2) w postaci papierowej.

5. Format przekazywania danych, o których mowa w ust. 1-3 i ust. 4 pkt 1, odpowiednio Zakład, Kasa oraz podmiot zobowiązany uzgadniają z centralą Funduszu, zapewniając bezpieczeństwo przekazu informacji oraz poufność i integralność przekazywanych danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 17. [Przekazanie danych, o których mowa w § 7 ust. 1, na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu]

Do dnia 30 września 2023 r. dane, o których mowa w § 7 ust. 1, Zakład przekazuje na wniosek centrali Funduszu lub oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wniosek zawierający dane, o których mowa w § 7 ust. 4, kieruje się do oddziału Zakładu właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek, a jeżeli Fundusz nie posiada danych płatnika składek - do oddziału Zakładu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.2)

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz. U. poz. 1221), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2770).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-30
  • Data wejścia w życie: 2023-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA