REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1071

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 2807) w § 7:

1) w ust. 1 w pkt 8 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe oficerskie;";

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, może być sporządzony według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Komendant Główny Policji niezwłocznie składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA