REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1096

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1574 oraz z 2022 r. poz. 51, 750 i 1743) dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta może nastąpić również na wniosek policjanta.

3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej informuje policjanta, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, o:

1) udzieleniu zgody na indywidualny rozkład czasu służby policjanta;

2) odmowie i przyczynie odmowy udzielenia zgody na indywidualny rozkład czasu służby policjanta;

3) innym możliwym terminie ustalenia zgodnego z wnioskiem indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-13
  • Data wejścia w życie: 2023-06-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA