REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1574

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie czasu służby policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podstawowy i zmianowy rozkład czasu służby policjantów;

2) dzienny i tygodniowy wymiar czasu służby policjantów;

3) przypadki przedłużenia czasu służby policjantów ponad ustaloną normę;

4) sposób ewidencjonowania i rozliczania czasu służby policjantów;

5) tryb oraz warunki przyznawania i termin wypłaty rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”;

6) sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych;

7) grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta.

§ 2. [Określenie zmianowego lub podstawowego rozkładu czasu służby]

1. W komendzie, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, komisariacie, komisariacie specjalistycznym, oddziale i samodzielnym pododdziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej, ośrodku szkolenia Policji i instytucie badawczym, zwanym dalej „jednostką organizacyjną Policji”, określa się rozkład czasu służby:

1) zmianowy – na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby według harmonogramu służby przewidującego zmianę pory pełnienia służby po upływie określonej liczby godzin;

2) podstawowy – na pozostałych stanowiskach służbowych.

2. Rozkład czasu służby wprowadza w podległej jednostce organizacyjnej Policji Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) lub rejonowy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz dyrektor instytutu badawczego, zwany dalej „przełożonym właściwym w sprawach osobowych”, ustalając godziny rozpoczęcia i zakończenia służby.

§ 3. [Indywidualny rozkład czasu służby policjanta]

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby lub interesem policjanta przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik zarządu, naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownik sekcji, kierownik policyjnej izby dziecka, kierownik referatu, kierownik ogniwa, kierownik posterunku Policji, kierownik rewiru dzielnicowych, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, redaktor naczelny, kierownik studium, dowódca kompanii oraz dowódca plutonu, zwany dalej „kierownikiem komórki organizacyjnej”, może ustalić indywidualny rozkład czasu służby policjanta w ramach normy czasu służby, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.

§ 4. [Służba policjanta w zmianowym rozkładzie czasu służby]

1. W zmianowym rozkładzie czasu służby policjant pełni służbę na zmiany trwające po 8 godzin.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby przełożony właściwy w sprawach osobowych może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin.

3. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, po 8 godzinach służby policjantowi udziela się co najmniej 11 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił on służbę w godzinach od 22.00 do 6.00 przez co najmniej 3 godziny, zwaną dalej „służbą nocną”, udziela mu się co najmniej 14 godzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych służbach nocnych policjantowi udziela się co najmniej 48 godzin czasu wolnego.

4. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, policjant nie może pełnić więcej niż dziesięciu służb nocnych w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane zapewnienie ciągłości służby.

5. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, po 12 godzinach służby policjantowi udziela się co najmniej 24 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił on służbę nocną – co najmniej 48 godzin czasu wolnego.

6. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, policjant nie może pełnić więcej niż ośmiu służb nocnych w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane zapewnienie ciągłości służby.

7. Policjantowi pełniącemu służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1 i 2, w każdym tygodniu udziela się czasu wolnego nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego czas wolny po zakończeniu zmiany. W przypadkach:

1) o których mowa w § 7 ust. 1,

2) realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności mających na celu zapobieżenie zdarzeniom, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy

– udzielony czas wolny może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

8. Policjant, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin.

9. Do czasu służby trwającej 8 godzin wlicza się 20 minut przerwy, a do służby trwającej 12 godzin – 45 minut przerwy.

10. Policjantowi pełniącemu służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas przerw wliczanych do czasu służby można przedłużyć do 45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin. Czas przerw ustala policjant nadzorujący pełnienie służby.

11. Policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę zapewnia się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.

§ 5. [Służba policjanta w podstawowym rozkładzie czasu służby]

1. W podstawowym rozkładzie czasu służby policjant pełni służbę przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

2. W podstawowym rozkładzie czasu służby policjantowi udziela się, po zakończeniu służby w danym dniu, czasu wolnego nie krótszego niż 11 godzin. W każdym tygodniu policjantowi udziela się czasu wolnego nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego czas wolny po zakończeniu służby. W przypadkach:

1) o których mowa w § 7 ust. 1,

2) realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności mających na celu zapobieżenie zdarzeniom, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy

– udzielony czas wolny może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

3. Do czasu służby wlicza się 20 minut przerwy. Przepis § 4 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Ustalenie dnia wolnego od służby]

1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem służby.

2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych o ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o sobocie wyznaczonej dniem służby informuje wyższego przełożonego, a Komendant Główny Policji – ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Informację należy przekazać co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej ustala harmonogram służby w dni tygodnia niebędące dniami służby w jednostce organizacyjnej Policji w niektórych komórkach organizacyjnych i na niektórych stanowiskach służbowych, jeżeli służba w te dni jest niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań lub interes społeczny. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Przedłużenie czasu służby policjanta]

1. Przedłużenie czasu służby policjanta może nastąpić ze względu na konieczność:

1) wykonania rozpoczętych czynności: dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych oraz administracyjno-porządkowych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;

2) zapewnienia ciągłości służby na danym stanowisku;

3) realizacji innych spraw niecierpiących zwłoki.

2. Przedłużenie czasu służby następuje na polecenie kierownika komórki organizacyjnej lub dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. O wydanym poleceniu kierownik lub dyżurny zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji – dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej).

§ 8. [Wymiar czasu wolny od służby]

Czasu wolnego od służby w zamian za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, w tym za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby, udziela się w tym samym wymiarze w dniach, godzinach lub minutach.

§ 9. [Ewidencja czasu służby policjantów]

1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych prowadzi ewidencję czasu służby policjantów przy pomocy wskazanych przez niego kierowników komórek organizacyjnych.

2. Ewidencja czasu służby policjantów obejmuje w szczególności listę obecności, ewidencję wyjść w godzinach służbowych, ewidencję urlopową, ewidencję przedłużonego czasu służby i harmonogram służby. Ewidencja czasu służby policjantów może być prowadzona w postaci elektronicznej.

3. Ewidencję czasu służby udostępnia się policjantowi na jego żądanie.

4. Ewidencję czasu służby policjantów prowadzi się w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego policjantów w okresie rozliczeniowym.

§ 10. [Wypłacanie rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji]

Rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy, wypłaca się z dołu, w terminie 20 dni od dnia przekazania środków finansowych na ten cel przez zarząd powiatu lub gminy, na podstawie wykazu dodatkowych należności zatwierdzonego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji określonego w porozumieniu, o którym mowa w art. 13 ust. 4a ustawy.

§ 11. [Bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie a czas służby]

Do czasu służby wlicza się nie więcej niż 30 minut na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie.

§ 12. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do policjanta pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego]

Przepisy rozporządzenia stosuje się do policjanta pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków dydaktycznych i naukowych określonych w planach studiów i programach nauczania w zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach.

§ 13. [Rozkład czasu służby policjanta skierowanego do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia Policji]

1. Rozkład czasu służby policjanta skierowanego do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia Policji jest określony w programie nauczania i regulaminie studiów lub programie szkolenia.

2. Rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej określa dowódca akcji lub operacji.

§ 14. [Wyznaczenie policjanta do dyżuru domowego]

1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może wyznaczyć policjanta do pełnienia dyżuru domowego. Do pełnienia dyżuru domowego nie można wyznaczyć policjanta bezpośrednio po zakończeniu służby nocnej.

2. W czasie gdy policjant pełni dyżur domowy:

1) przebywa on w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, z którego może w krótkim czasie stawić się w jednostce organizacyjnej Policji, w której pełni służbę;

2) przełożony lub kierownik, o których mowa w ust. 1, albo wskazana przez nich osoba w każdej chwili mają możliwość nawiązania kontaktu z tym policjantem.

3. Policjant może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym nie więcej niż raz w niedzielę lub święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 24 godzin, a w dniu, w którym policjant pełni służbę, 16 godzin. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 48 godzin.

4. Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, z wyjątkiem czasu, w którym policjant wykonywał czynności służbowe na polecenie przełożonego. Przepis § 8 stosuje się.

§ 15. [Wymiar czasu służby a usprawiedliwiona nieobecność policjanta w służbie]

1. Wymiar czasu służby ulega zmniejszeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności policjanta w służbie w okresie rozliczeniowym określonym w ustawie.

2. Po okresie usprawiedliwionej nieobecności w służbie policjant podejmuje służbę w pierwszym dniu, który zgodnie z harmonogramem jest jego dniem służby, chyba że kierownik komórki organizacyjnej zarządzi inaczej.

§ 16. [Służba, której nie może pełnić policjant-kobieta w ciąży]

1. Służba w niedzielę lub święto, w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy, nie może być pełniona przez policjanta-kobietę w ciąży.

2. Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach od 22.00 do 6.00 nie może być pełniona przez:

1) policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,

2) policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z takiego uprawnienia nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun,

3) policjanta-kobietę karmiącą dziecko piersią

– bez ich zgody.

§ 17. [Podstawa wypłaty rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o Policji]

Rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy, wypłaca się na podstawie listy imiennej, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie określonym w art. 33 ust. 3d ustawy.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2020 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471, z 2014 r. poz. 1286, z 2018 r. poz. 209 oraz z 2019 r. poz. 463 i 627), które zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA